OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/15/2006 Budżet na 2007 rok

Uchwała Nr III/15/2006 Budżet na 2007 rok

Numer uchwały: 15
Numer sesji: 3
Rok: 2006


UCHWAŁA NR III/ 15  /2006
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszakowice na 2007 rok

  Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 roku, Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 165, 166,
173, 182, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005  roku 
Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1218 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

  § 1
1.Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 17.546.527 złotych, zgodnie z załącznikiem nr1.
2.Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.493.908 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie  porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4.  
                   
§ 2
      1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 17.021.527 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
      2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 1) wydatki bieżące w wysokości 15.651.627 złotych, w tym na :
         a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe, prowizyjne, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń            7.950.314  złotych,
         b) dotacje 790.000 złotych, w tym:
                - podmiotowe dla instytucji kultury 790.000 złotych,
         c) wydatki na obsługę długu 30.000 złotych.
2) wydatki majątkowe w wysokości 1.369.900 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3.Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.493.908 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień
zawartych z  innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 § 3
 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
125.000 złotych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 125.000 złotych.


 § 4
1.Nadwyżkę budżetu w wysokości 525.000 złotych przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu rat pożyczek pobranych w latach ubiegłych.
2.Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5.

                                                                         
  § 5
 Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 84.624 złote.

 § 6
 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:
1) przychody 20.000 złotych;
2) wydatki 20.500 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 7. 
                                                                       
 § 7
 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.525.000 złotych, z tego na:
1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 złotych;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 525.000 złotych.

  § 8
 Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

  § 9
 Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 złotych;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie ze zmianami wydatków na wynagrodzenia,
wydatków majątkowych i dotacji;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 § 10
 Ustala się kwotę 1.300.000 złotych, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 § 11
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 § 12
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  


                                
Przewodniczący Rady Gminy
              
(-) Irena Przezbór                                                                                            


 

Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06