OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/78/2007 w sprawie górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XII/78/2007 w sprawie górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

Numer uchwały: 78
Numer sesji: 12
Rok: 2007


UCHWAŁA NR XII/78/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 roku Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
1.Ustala się górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych na kwotę:
1)11,50 zł za jednorazowy wywóz 120 l odpadów resztkowych,
2)10,00 zł za jednorazowy wywóz 90 l odpadów resztkowych,
3)8,50 zł za jednorazowy wywóz 60 l odpadów resztkowych,
4)100,00 zł za jednorazowy wywóz 1m3 odpadów odbieranych z posesji luzem.

2.Ustala się górną stawkę opłaty za wywóz nieczystości ciekłych na kwotę 18,00 zł za 1m3 wywiezionych ścieków.

3.Opłaty o których mowa w ust. 1 i 2 uwzględniają podatek VAT, koszty transportu oraz koszty składowania odpadów resztkowych lub zrzutu nieczystości ciekłych..

§ 2
Do wykonania uchwały upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XXXV/274/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórUzasadnienie:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Dotychczas obowiązujące stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych zostały zwiększone w związku z decyzją Rady Ministrów i wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2007r. Nr 106, poz. 723) i wzrostem kosztów eksploatacyjnych na składowisku odpadów (wzrost opłaty marszałkowskiej wyniesie począwszy od 1 stycznia 2008 roku z 15 zł/Mg do 75 zł/Mg czyli aż 500%!, a wzrost kosztów eksploatacyjnych właściciela składowiska o 35 zł/Mg, co spowodowało że zrzut jednej tony odpadów komunalnych zmieszanych wzrośnie z 70 zł/Mg do 165 zł/Mg).
Gmina Włoszakowice stanowczo i krytycznie ustosunkowała się do podniesienia stawek opłaty środowiskowej za składowanie na składowiskach odpadów komunalnych zmieszanych i skierowała w przedmiotowej sprawie do Prezesa Rady Ministrów pismo nr GZK – V/41/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku, w którym to wyraziła swoją opinię i obawy wynikające ze zwiększenia cen usług wywozu odpadów komunalnych.
Przy ustalaniu stawek opłat uwzględniono koszty transportu i amortyzacji sprzętu, koszty składowania odpadów na składowisku i zrzutu ścieków na oczyszczalni ścieków.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06