OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/79/2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Uchwała Nr XII/79/2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Numer uchwały: 79
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA NR XII/79/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2007 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.i) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Zmienia się treść §1 Uchwały Nr IX/59/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego w ten sposób, że §1 tejże uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1)Rada Gminy Włoszakowice postanawia o udzieleniu poręczenia wekslowego
przez Gminę Włoszakowice za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” w wysokości do kwoty 409.269,65 zł.

2)Poręczenie wekslowe obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty zadłużenia do 2021 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Rok 2010

9 565,01

Rok 2011

38 260,06

Rok 2012

38 260,06

Rok 2013

38 260,06

Rok 2014

38 260,06

Rok 2015

38 260,06

Rok 2016

38 260,06

Rok 2017

38 260,06

Rok 2018

38 260,06

Rok 2019

38 260,06

Rok 2020

38 260,06

Rok 2021

17 104,04

Razem

409 269,65


3)Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 409.269,65 zł na zabezpieczenie roszczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu określonego w ust. 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Uzasadnienie

Uchwała Nr IX/59/2007 podjęta przez Radę Gminy Włoszakowice w dniu 10 sierpnia 2007 roku przewidywała wartość zaciąganej przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie pożyczki inwestycyjnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na poziomie 12.144.504,01 zł.
Decyzją Zarządu NFOŚ i GW kwota ta została zmieniona i zaokrąglona do kwoty 12.144.500,00 zł.
Zmienił się również Wskaźnik Udziału w Realizacji Projektu, na podstawie którego liczone są kwoty poręczeń na poszczególne gminy. Wskaźnik został zaokrąglony do dwóch cyfr po przecinku (pierwotnie przyjmowano sześć cyfr po przecinku).
W zawiązku z powyższymi zmianami konieczna jest korekta pierwotnie zakładanego poręczenia wekslowego udzielanego w poszczególnych latach.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06