OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/81/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Boszkowie-Letnisku rejon ul. Źródlanej

Uchwała Nr XII/81/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Boszkowie-Letnisku rejon ul. Źródlanej

Numer uchwały: 81
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XII/81/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2007r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach – Boszkowo – Letnisko rejon ulicy Źródlanej.

               Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880), w związku z Uchwałą Nr VI/34/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach – Boszkowo – Letnisko rejon ulicy Źródlanej zwanej dalej planem po stwierdzeniu zgodności ze studium, uchwala się co następuje.

§1.
W uchwale Nr XXIX/238/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach – Boszkowo – Letnisko rejon ul. Źródlanej (Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 26, poz. 666) wprowadza się następujące zmiany:
1.§7 ust. 2 pkt 2 wprowadza się następujący zapis dotyczący linii zabudowy od ul. Źródlanej: „linia zabudowy od krawędzi ul. Źródlanej obowiązująca 3,00m.”
2.Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§2.
Integralną częścią uchwały jest:
1.Rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2.Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XII/81/2007

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

Rady Gminy Włoszakowice

 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach – Boszkowo –Letnisko rejon ul. Źródlanej.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Włoszakowice rozstrzyga co następuje:

 

Na podstawie Rozstrzygnięcia Wójta Gminy Włoszakowice załączonego do dokumentacji planistycznej w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, z powodu braku uwag nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Przezbór

 

 

 

 

 

 


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06