OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/83/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Uchwała Nr XII/83/2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Numer uchwały: 83
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA NR XII/83/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182,
184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 18.827.648,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.212.148,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 615.500,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.228.756,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.600,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr4

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 19.127.648,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.856.648,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.209.655,00 zł,
b) dotacje 892.200,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 45.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w 2008 r. (załącznik nr 6 ) w wysokości
3.271.000,00 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 3.228.756,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lubmporozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;
1
§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 128.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 300.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu lub pożyczki.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 105.039,00 zł;
2) celową w wysokości 75.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 40.000,00 zł;
2) wydatki 40.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 1.760.000,00 zł,
z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 700.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 300.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów 760.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z dokonywaniem zmian wydatków na
wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji.
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzezbórUzasadnienie i objaśnienia:

Budżet jest przygotowany w oparciu przedłożony projekt budżetu, uwzględnia niewielkie zmiany oraz uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej, polegające na:

1. Wzrost ogólnej kwoty dochodów i wydatków o 7.000 złotych w związku z uzyskaną deklaracją darowizny z przeznaczenie na wsparcie Policji, co wiąże się ze wzrostem dochodów i wydatków bieżących.

2. Zmiana kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne – uwzględniono dane według złożonych planów finansowych jednostek oraz nie uwzględniono poprzednio ujętego § 4140.

3. Uzupełniono brakujące oznakowania działu, rozdziału i paragrafu.

4. Zmniejszono rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego celem sprowadzenia jej do dopuszczalnej wysokości oraz zwiększono rezerwę ogólną zachowując jej dopuszczalną wysokość.

5. Uaktualniono podstawę prawną.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06