OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/84/2007 w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Uchwała Nr XII/84/2007 w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Numer uchwały: 84
Numer sesji: 12
Rok: 2007UCHWAŁA Nr XII/84/ 2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U.z 2007 r. Nr 173 poz.1218) oraz art.14 ust 5 w związku z art. 5,6,105 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 181 poz.1292) Rada Gminy uchwala co następuje:


§1.1.Z tytułu nauczania i wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz z tytułu wydawania posiłków ustala się odpłatność od jednego dziecka uczęszczającego do przedszkola :

1)dla oddziału 9-cio godzinnego 119,- zł miesięcznie,
2)dla oddziału 5-cio godzinnego 66,- zł miesięcznie,
3)dla dzieci 6-letnich przebywających w przedszkolu ponad 5 godzin 53,- zł miesięcznie.

2. Na drugie i każde kolejne dziecko uczęszczające z tej samej rodziny do tego samego przedszkola obniża się opłatę, o której mowa w ust.1 o 30 %.

3. Opłaty powyższe nie obejmują kosztów wyżywienia; obiadów i podwieczorków, oraz zajęć dodatkowych.

4. W przypadku gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola z powodu choroby co najmniej dwa tygodnie w miesiącu, opłata o której mowa w ust. 1 i 2 ulega zmniejszeniu o 50 % z zastrzeżeniem iż musi to być nieobecność ciągła.

5. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2 jest płatna z góry do 15 – go danego miesiąca.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§3. Traci moc Uchwała Nr VI/38/95 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29.03.1995 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty związanej z działalnością przedszkoli.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 r.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-01-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06