OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/85/2008 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr XIII/85/2008 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Numer uchwały: 85
Numer sesji: 13
Rok: 2008U C H W A Ł A NR XIII/85/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 5 marca 2008r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .
Na podstawie art. 41 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 176 poz.1238) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok na terenie gminy Włoszakowice w kształcie i o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
Załącznik do Uchwały Nr XIII/85/2008
z dnia 5 marca 2008r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008

ROZDZIAŁ I

Celem tego programu jest upowszechnianie w życiu społeczeństwa trzeźwości jako moralnego dobra i niezbędnego warunku zapewnienia materialnej pomyślności ludzi, krzewienia abstynencji, szczególnie wśród młodzieży oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, a także łagodzenie jego skutków społecznych .
Realizacja powyższego nastąpi poprzez :
1)współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych, podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu,
2)świadczenie pomocy w zakresie udostępnienia dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych możliwości zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach rozwijających zainteresowania własne, takich jak:
zajęcia komputerowe w szkołach,
zajęcia wyrównawcze w szkołach,
- zajęcia sportowo-turystyczne w sekcjach działających na terenie gminy,
3) dofinansowanie letnich i zimowych obozów/kolonii z programem profilaktyczno-terapeutycznym dla dzieci i młodzieży.
4) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez współdziałanie z Posterunkiem Policji we Włoszakowicach, ośrodkami zdrowia, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zespołami szkół w zakresie:
- organizowania posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- kierowania na badania przez biegłego psychologa,
- przygotowania dokumentacji przez komisję do sądów,
- pokrycia kosztów dojazdów osób podejmujących leczenie odwykowe w poradni dla
osób z problemami alkoholowymi,
- finansowania obozów i kolonii z programem terapeutycznym,
- opłacenia terapii dla osób współuzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym,
5)finansowe i organizacyjne wspieranie działań organizacji promujących bezalkoholowy sposób spędzania wolnego czasu oraz finansowe wspieranie imprez rozrywkowych, bezalkoholowych.

ROZDZIAŁ II

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

1.Dla osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się następujące wynagrodzenie:
- 10 % minimalnego wynagrodzenia za każdorazowy udział w posiedzeniu Komisji.
2.Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi obecność członka Komisji na posiedzeniu potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.Przewodniczący Rady Gminy (-)Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06