OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/90/2008 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Boszkowie

Uchwała Nr XIII/90/2008 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Boszkowie

Numer uchwały: 90
Numer sesji: 13
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XIII/90/08
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 5 marca 2008 r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie obręb Boszkowo

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2007r Nr 173 poz. 1218), art 28 i art. 37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ostatnia zmiana Dz.U z 2007r Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie obręb Boszkowo oznaczonej numerem działki 170/34 o powierzchni 0,0401 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 34586 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz właściciela nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e


Działka nr 170/34 położona w miejscowości Boszkowo na tzw. osiedlu Dobra pomiędzy drogą powiatową (ul. Boszkowska) i torem kolejowym (linia Leszno - Wolsztyn).
Zgodnie z przedłożoną przez projektanta w zakresie planowania przestrzennego - w dniu 15 stycznia 2008r. opinią urbanistyczną dotyczącą możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla przedmiotowej nieruchomości planowane na nieruchomości inwestycje są niezgodne z przepisami odrębnymi, ponieważ w przypadku wyznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - które określa nieprzekraczalną linię zabudowy od zewnętrznej krawędzi drogi powiatowej w odległości 8,0 m oraz wyznaczeniu 10 metrowego pasa od terenu kolejowego powstanie fragment terenu o szerokości 5 m, na którym nie jest możliwa zabudowa określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 75 poz. 690).
Przeznaczona do zbycia nieruchomość sąsiaduje z lasem (działka nr 5001/2) i działką nr 170/33 będącą własnością T.A.K, którzy zwrócili się z wnioskiem o jej nabycie w celu połączenia tych nieruchomości i pobudowanie na nich standardowego budynku mieszkalnego.
W związku z powyższym proponuje się wymienioną działkę sprzedać w drodze bez przetargowej wnioskodawcy.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06