OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/101/2008 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług „OŚB”

Uchwała Nr XIII/101/2008 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług „OŚB”

Numer uchwały: 101
Numer sesji: 13
Rok: 2008

Uchwała Nr XIII/101/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 5 marca 2008 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług „OŚB”Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz.1218) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2007 r. Nr 147 poz. 1033) i rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1
1. Ustala się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem “OŚB” w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej uchwałą Nr XIII/100/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 5 marca 2008 r.,
2. Wysokość dopłaty wynosi 1,04 zł do 1 m3 ścieków odprowadzanych od określonej w ust.1 grupy taryfowej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XIII/101/2008
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 5 marca 2008 r.


Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach złożyła do Rady Gminy Włoszakowice dnia 21 stycznia 2008 r. wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Przygotowana kalkulacja cen została sprawdzona pod względem prawidłowości opracowania.
 
Mając na uwadze koszty ponoszone przez odbiorców usług komunalnych dot. ścieków komunalnych oraz celowości ich ponoszenia Rada Gminy Uchwałą Nr XIII/100/2008 z dnia 5 marca 2008 r. obniżyła zawnioskowaną taryfę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚB” z 4,64 zł/1 m3 (netto) do 3,60 zł/1 m3 (netto).

W związku z powyższym należy uznać, iż dopłata dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚB” w wysokości 1,04 zł/1 m3, która stanowi różnicę pomiędzy wysokością taryfy wnioskowanej a zatwierdzonej przez Radę Gminy jest uzasadniona i zostanie przekazana na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-03-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06