OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/102/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XIII/102/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r.

Numer uchwały: 102
Numer sesji: 13
Rok: 2008


UCHWAŁA NR XIII/102/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 5 marca 2008 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218.) oraz art. 165, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r. , Nr 140, poz. 984 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 określone w § 1 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok” o 632.526,00 złotych, z tego dochody bieżące o 632.526,00 złotych
2. Kwota dochodów po zmianie wynosi 19.460.174 złote, zmianę określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Zmiana dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 14.242 złote, których kwota ogółem wynosi 3.214.514,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 określone w § 2 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok” o kwotę 632.526,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Zwiększenie wydatków, o którym mowa w ust. 1 dotyczy:
1) wydatków bieżących o kwotę 579.948,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 16.436.596,00 zł, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 23.514,00 złotych, co daje 8.233.169,00 złotych,
2) wydatków majątkowych o kwotę 52.578,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 3.323.578,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Zmiana wydatków określona w ust. 1 obejmuje zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 14.242,00 zł, których kwota ogółem wynosi 3.214.514,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 19.760.174,00 złotych.
§ 3. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej określony w § 6 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok” :
1) przychody pozostają bez zmian i wynoszą 40.000,00 zł;
2) wydatki zwiększa się o 8.000 złotych i wynoszą 48.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.Przewodniczący Rady Gminy

(-)Irena Przezbór


Uzasadnienie:
1. Plan dochodów ogólnie się zwiększa o kwotę 632. 526 złotych, co jest skutkiem:
1) zwiększenia środków z subwencji oświatowej o 654.168 złotych,
2) zmniejszenia dotacji Wojewody na wypłatę zasiłków wypłacanych przez OPS z zakresu zadań zleconych o 800 złotych oraz własnych o 7.400 złotych,
3) zmniejszenia dotacji Wojewody na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o 13.300 złotych,
4) zmniejszenia dotacji KBW na prowadzenie i uaktualnianie rejestru wyborców o 142 złote ( załącznik nr 1 ).
2. Uaktualnia się wydatki zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach na skutek zmian w dotacjach celowych na wykonanie zadań własnych i zleconych, dokonuje się przeniesień w wydatkach w ramach przydzielonych środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej na wnioski złożone przez Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Przedszkole w Krzycku Wielkim i Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach oraz zwiększa się środki dla szkół, przedszkoli, ZDG, ŚDS oraz urzędu ( załącznik nr 2 ).
3. Zmiany dotacji oraz ich wydatkowania dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami, mają swe odzwierciedlenie w załączniku nr 3.
4. Zwiększa się wydatki majątkowe o 52.578 złotych z przeznaczeniem na budowę dróg ( załącznik nr 4 ).
5. Zwiększa się wydatki GFOŚiGW o 8.000 złotych z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów. ( załącznik nr 5 ).


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-03-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06