OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XII/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Protokół Nr XII/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Numer dokumentu: 12
Rok: 2007


P r o t o k ó ł Nr XII/07
-------------------------------------------
z XII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 28 grudnia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Otwarcia XII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek sesji:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
8.Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych w Boszkowie – Letnisku rejon ul. Źródlanej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 r.
10. Uchwalenie budżetu Gminy na 2008 r.
11. Zmiana opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie.

Radny Zenon Mejza wniósł o usunięcie z programu obrad punktu dot. uchwalenia budżetu, gdyż nie miał możliwości dokonania analizy projektu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Wniosek radnego został poddany pod głosowanie. Radni w głosowaniu nie przychylili się do wniosku (za utrzymaniem porządku obrad głosowało 11 radnych; 1 głos - przeciwny, 1 głos - wstrzymujący). W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła realizację porządku obrad, stwierdzając, że projekt budżetu został dostarczony radnym przed 15 listopada br. W tym czasie swoje posiedzenie odbyły wszystkie komisje i można było zgłosić ewentualne uwagi.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto Wójt przedstawił odpowiedź Ministra Środowiska w sprawie podwyższenia opłat za korzystanie ze środowiska.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej złożył Zenon Mejza. Natomiast z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożył przewodniczący Komisji Stefan Lis. Informacje zostały przyjęte.


Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XI sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych
Radna Irena Przezbór zgłosiła wniosek o położenie tymczasowego chodnika na ul. Zalesie we Włoszakowicach (błoto utrudnia przejście drogą). Ponadto poinformowała o dziurach w drodze na ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach przy sklepie p. L. Nowaka i nieprawidłowym ustawieniu pojemników na odpady komunalne na ul. Benyskiewicza we Włoszakowicach – brak widoczności.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Dotychczas obowiązujące stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych zostały zwiększone w związku z rozporządzeniem w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska i wzrostem kosztów eksploatacyjnych na składowisku odpadów.
Wzrost opłaty marszałkowskiej wzrasta począwszy od 1 stycznia 2008 roku z 15 zł/t do 75 zł/t, czyli aż 500%, a wzrost kosztów eksploatacyjnych właściciela składowiska o 35 zł/t, co spowodowało, że zrzut jednej tony odpadów komunalnych zmieszanych wzrośnie z 70 zł do 165 zł.
Komisje Rady Gminy temat powyższy przeanalizowały, wyraziły swoją dezaprobatę, stwierdzając, że podnoszenie opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowiskach spowoduje pozbywanie się śmieci przez właścicieli nieruchomości w inny sposób.

Proponowane maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych uwzględniają koszty transportu i amortyzacji sprzętu, koszty składowania odpadów na składowisku i zrzutu ścieków na oczyszczalni ścieków.
Odpady:
1)11,50 zł za jednorazowy wywóz 120 l odpadów resztkowych,
2)10,00 zł za jednorazowy wywóz 90 l odpadów resztkowych,
3)8,50 zł za jednorazowy wywóz 60 l odpadów resztkowych,
4)100,00 zł za jednorazowy wywóz 1m3 odpadów odbieranych z posesji luzem.
Nieczystości ciekłe:
5)18,00 zł za 1m3 wywiezionych ścieków.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XII/78/2007

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że podjęta przez Radę Gminy Włoszakowice uchwała w dniu 10 sierpnia 2007 roku przewidywała wartość zaciąganej przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie pożyczki inwestycyjnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na poziomie 12.144.504,01 zł.
Decyzją Zarządu NFOŚiGW kwota ta została zmieniona i zaokrąglona do kwoty 12.144.500,00 zł.
Zmienił się również “wskaźnik udziału w realizacji projektu”, na podstawie którego liczone są kwoty poręczeń na poszczególne gminy. Wskaźnik został zaokrąglony do dwóch cyfr po przecinku (pierwotnie przyjmowano sześć cyfr po przecinku).
W związku z powyższymi zmianami konieczna jest korekta pierwotnie zakładanego poręczenia wekslowego udzielanego w poszczególnych latach. Udział Gminy Włoszakowice wyniesie 409.269,65 zł.
(...)
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XII/79/2007
-------------------------------------------------


Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że współużytkownicy wieczyści gruntu zabudowanego budynkiem letniskowym, oznaczonego numerem działki 638/10, położonego w Boszkowie – Letnisku obręb Włoszakowice złożyli wniosek w sprawie sprzedaży tej nieruchomości na własność. Zgodnie z obowiązującym prawem grunty oddane w użytkowanie wieczyste mogą być sprzedane użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej, zatem wymienioną nieruchomość proponuje się przeznaczyć do sprzedaży.
Cenę działki do sprzedaży proponuje się ustalić jako dwukrotność ceny wynikającej z operatu szacunkowego gruntu.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XII/80/2007
-------------------------------------------------


Ad. 8. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych w Boszkowie – Letnisku rejon ul. Źródlanej.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że w uchwale Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powyższego terenu należy wprowadzić zmianę polegającą na ustaleniu linii zabudowy w odległości 3,00 m od krawędzi ul. Źródlanej w miejsce wcześniej ustalonej – 9,0 m. Poprzednia linia zabudowy, mając na uwadze wielkość działek letniskowych, uniemożliwiała lokalizację budynków.

Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XII/81/2007
-------------------------------------------------


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka wyjaśniła, że dochody i wydatki budżetowe na 2008 rok zostają zwiększone o kwotę 13.040 zł. Ponadto zmniejszeniu ulegają dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, a zarazem wydatki związane z realizacją ww. zadań o kwotę 97.600 zł.
Zmiana wielkości planu dochodów jest skutkiem m.in. zwiększenia dotacji Wojewody na wypłatę zobowiązań wobec pracodawców na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i ustalenia ostatecznej wysokości dotacji Wojewody na wypłatę zasiłków z zakresu zadań własnych wypłacanych przez OPS oraz na wypłatę zasiłków rodzinnych.
Zwiększenie wydatków dotyczy przede wszystkim budowy dróg i rozbudowy oświetlenia ulicznego.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2007 wynosi:
1) po stronie dochodów 18.646.699 złotych, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.372.914 złotych,
2) po stronie wydatków 20.086.315 złotych, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.372.914 złotych.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XII/82/2007
-------------------------------------------------

Ad. 10. Uchwalenie budżetu Gminy na 2008 r.
Projekt budżetu gminy na 2008 r. został szczegółowo omówiony przez Skarbnika Gminy Marię Rolkę. Radni podczas analizy projektu na bieżąco zgłaszali uwagi i wyjaśniali wątpliwości.
Ponadto Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy na 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła opinię pozytywną (jak w załączniku Nr 8 do protokołu).
Ustalono dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 18.827.648,00 zł, a wydatki w wysokości 19.127.648,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 300.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu lub pożyczki.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XII/83/2007
-------------------------------------------------


Ad. 11. Zmiana opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska wyjaśniła, że opłata za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice, przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego, nie ulegała zmianie przez ostatnich kilka lat. Opłata ta wynosi w chwili obecnej 0,35 zł za godzinę; dziennie 1,75 zł; miesięcznie średnio 35 zł.
Obecnie proponuje się w opłatę wliczyć koszty zakupu, przygotowania i podania herbaty. Przeliczając w celu porównania opłata ta wynosić będzie 0,66 zł na godzinę.

Po dyskusji wyrażono zgodę na odpłatność z tytułu nauczania i wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz z tytułu wydawania posiłków w wysokości:

1)dla oddziału 9-cio godzinnego 119,- zł miesięcznie,
2)dla oddziału 5-cio godzinnego 66,- zł miesięcznie,
3)dla dzieci 6-letnich przebywających w przedszkolu ponad 5 godzin 53,- zł miesięcznie.
Na drugie i każde kolejne dziecko uczęszczające z tej samej rodziny do tego samego przedszkola obniża się opłatę o 30 %. Opłaty powyższe nie obejmują kosztów wyżywienia; obiadów i podwieczorków, oraz zajęć dodatkowych. W przypadku gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola z powodu choroby co najmniej dwa tygodnie w miesiącu, opłata ulega zmniejszeniu o 50 % z zastrzeżeniem iż musi to być nieobecność ciągła.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 3 głosach
wstrzymujących się od głosowania
UCHWAŁĘ Nr XII/84/2007
-------------------------------------------------


W dyskusji poruszono też sprawę opłaty rodziców na komitet rodzicielski i propozycje rezygnacji z tych wpłat po wprowadzeniu nowych opłat.

Ad. 12. Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

Ad. 13. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Protokołowała

Mirosława Poloszyk-Miś
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06