OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIII/2008 z dnia 5 marca 2008 r.

Protokół Nr XIII/2008 z dnia 5 marca 2008 r.

Numer dokumentu: 13
Rok: 2008P r o t o k ó ł Nr XIII/08
-------------------------------------------
z XIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 5 marca 2008 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Otwarcia XIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały skład Rady - 15 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek sesji:
1.Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
2.Informacja o pracy Komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Uchwalenie Gminnych Programów:
- Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Przeciwdziałania Narkomanii.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior.
7.Wyrażenie zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.
8.Zmiana uchwały w sprawie powołania zastępców kierownika USC.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Boszkowie.
10.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Boszkowie - Letnisku:
- przy promenadzie części dz.nr 984 – 1200 m2 ,
- przy promenadzie części dz.nr 984 - 360 m2 ,
- przy promenadzie części dz.nr 984 - 60 m2 ,
- przy plaży Pudełkowo i przy promenadzie część dz.nr 5004/11 – 100 m2; część dz.nr 984 – 600m2; część dz.nr 316/4 – 500 m2 ,
- przy plaży Pudełkowo część dz.nr 5004/11 – 200 m2 ,
- przy ul. Turystycznej dz.nr 640/1; 639/3; 638/7; 638/26; 638/47 – 2,52 ha,
- przy ul. Turystycznej dz.nr 639/2 i 638/46 – 529 m2 ,
- przy ul. Dworcowej części dz.nr 103/14 – 350 m2 ,
- przy ul. Dworcowej części dz.nr 103/14 – 50 m2 .
11.Analiza wniosku GZK Sp.z.o.o. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług „OŚB”.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok.
13.Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
14.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy.
Informację ze wspólnych posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej złożył Zenon Mejza. Natomiast ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia złożyła przewodnicząca Krystyna John. Informacje zostały przyjęte.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XII sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Nie było.

Ad. 5. Uchwalenie Gminnych Programów:

1) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do obowiązkowych zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
W związku z tym istnieje potrzeba corocznego uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program był analizowany na posiedzeniach komisji.
Radni nie zgłosili uwag.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/85/2008
-------------------------------------------------


2) Przeciwdziałania Narkomanii

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że do zadań samorządu gminy należą sprawy określone w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Zgodnie z art. 10 wspomnianej wyżej ustawy określone zadania są realizowane w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, który opracowuje Wójt. Dlatego uchwalenie tego programu jest uzasadnione.
Radni nie zgłosili uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/86/2008
-------------------------------------------------


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że statut stowarzyszenia  był analizowany na posiedzeniach komisji. Przystąpienie do stowarzyszenia umożliwia lokalnym grupom ubieganie się o dofinansowanie ze środków pomocowych UE.
Radni postanowili o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie przeciwnym
UCHWAŁĘ Nr XIII/87/2008
-------------------------------------------------Ad. 7. Wyrażenie zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała o projekcie oddania Spółce Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach, w użytkowanie na cele gminnej gospodarki wodno – ściekowej w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata następujących nieruchomości:
1) nieruchomości zabudowane stacjami uzdatniania wody położone w Krzycku Wielkim, w Bukówcu Górnym, w Boguszynie, we Włoszakowicach, w Ujazdowie wraz z przynależnościami w postaci sieci wodociągowych;
2) nieruchomość zabudowana oczyszczalnią ścieków położona w Grotnikach wraz z przynależnościami w postaci sieci kanalizacyjnej.

Do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/88/2008
-------------------------------------------------


Ad. 8. Zmiana uchwały w sprawie powołania zastępców kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Włoszakowicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła pismo Wojewody Wielkopolskiego i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości powstałych przy powoływaniu kierowników bądź zastępców kierowników USC bez zachowania procedury konkursowej. Korespondencja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Wg Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kierownicy USC oraz zastępcy powołani w sposób niezgodny z prawem nie mogą wykonywać jakichkolwiek czynności wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk.
W Gminie Włoszakowice stanowisko zastępcy kierownika USC pełni Beata Grzesiecka, która została powołana bez procedury konkursowej. Konkursu nie ogłaszano, gdyż ww. został poszerzony zakres obowiązków o wykonywanie zadań zastępcy kierownika USC. Nie następowało zatrudnienie na wolne stanowisko urzędnicze. Nadzór określa takie postępowanie jako wadliwe. W związku z tym postanowiono o odwołaniu Beaty Grzesieckiej z funkcji zastępcy kierownika USC.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/89/2008
-------------------------------------------------


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Boszkowie.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że planowana do zbycia działka położona jest w miejscowości Boszkowo na tzw. osiedlu Dobra pomiędzy drogą powiatową (ul. Boszkowska) i torem kolejowym (linia Leszno - Wolsztyn).
Zgodnie z przedłożoną przez projektanta w zakresie planowania przestrzennego, opinią urbanistyczną dotyczącą możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla przedmiotowej nieruchomości - planowane na nieruchomości inwestycje są niezgodne z przepisami odrębnymi, ponieważ w przypadku wyznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od zewnętrznej krawędzi drogi powiatowej w odległości 8,0 m oraz wyznaczeniu 10 metrowego pasa od terenu kolejowego powstanie fragment terenu o szerokości 5 m, na którym nie jest możliwa zabudowa określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Przeznaczona do zbycia nieruchomość sąsiaduje z lasem (działka nr 5001/2) i działką nr 170/33 będącą własnością Państwa T.A.K., którzy zwrócili się z wnioskiem o jej nabycie w celu połączenia tych nieruchomości i pobudowanie na nich standardowego budynku mieszkalnego.
W związku z powyższym proponuje się wymienioną działkę sprzedać w drodze bezprzetargowej wnioskodawcy.
Radni uwag nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/90/2008
-------------------------------------------------


Ad. 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Boszkowie – Letnisku
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zadań zwykłego zarządu, a dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami upoważnia odpowiednią radę do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy.

- dzierżawa gruntu przy promenadzie tj. części dz.nr 984 – 1200 m2
Na podstawie wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę gruntu mienia gminy położonego w Boszkowie - Letnisku przy promenadzie, B.Ł., która prowadziła na nim działalność gospodarczą i poczyniła pewne nakłady proponuje się przedłużenie okresu dzierżawy na oznaczony w projekcie uchwały czas.
Rada Gminy wyraziła zgodę, aby Wójt Gminy Włoszakowice wydzierżawił w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat nieruchomość o powierzchni 1200 m² - część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 984 położonej w Boszkowie - Letnisku przy promenadzie.
W tej sprawie

w wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/91/2008
-------------------------------------------------

- dzierżawa gruntu przy promenadzie tj. części dz.nr 984 - 360 m2
Na podstawie wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę gruntu mienia gminy położonego w Boszkowie - Letnisku przy promenadzie, K.N, który prowadził na nim działalność gospodarczą w czasie sezonu letniego i poczynił pewne nakłady proponuje się przedłużenie okresu dzierżawy na oznaczony w projekcie uchwały czas.
Rada Gminy wyraziła zgodę, aby Wójt Gminy Włoszakowice wydzierżawił w drodze bezprzetargowej, na okres powyżej 3 lat nieruchomość o powierzchni 360 m² - część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 984 położonej w Boszkowie - Letnisku przy promenadzie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/92/2008
-------------------------------------------------


- dzierżawa gruntu przy promenadzie tj. części dz.nr 984 - 60 m2
Na podstawie wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę gruntu mienia gminy położonego w Boszkowie - Letnisku przy promenadzie, Cz.K., który prowadził na nim działalność gospodarczą w czasie sezonu letniego i poczynił pewne nakłady proponuje się przedłużenie okresu dzierżawy na oznaczony w projekcie uchwały czas.

Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę, aby Wójt Gminy Włoszakowice wydzierżawił w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat nieruchomość o powierzchni 60 m² - część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 984 położonej w Boszkowie - Letnisku przy promenadzie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/93/2008
-------------------------------------------------- dzierżawa gruntu przy plaży Pudełkowo i przy promenadzie tj. część dz.nr 5004/11 – 100 m2; część dz.nr 984 – 600m2; część dz.nr 316/4 – 500 m2
Na podstawie wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę gruntu mienia gminy położonego w Boszkowie - Letnisku przy promenadzie i plaży "Pudełkowo", I.R., właścicielką firmy Interplay Group, która prowadziła na nim działalność gospodarczą w czasie sezonu letniego i poczyniła pewne nakłady proponuje się przedłużenie okresu dzierżawy na oznaczony w projekcie uchwały czas.

Rada Gminy wyraziła zgodę, aby Wójt Gminy Włoszakowice wydzierżawił w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat nieruchomość o powierzchni 1200 m² w tym:
1)100 m² - część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5004/11 położonej w Boszkowie - Letnisku na plaży "Pudełkowo",
2)600 m² część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 984 położonej w Boszkowie - Letnisku na promenadzie,
3)500 m² - działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 316/4 położonej w Boszkowie - Letnisku na promenadzie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/94/2008
-------------------------------------------------


- dzierżawa gruntu przy plaży Pudełkowo tj. część dz.nr 5004/11 – 200 m2
Na podstawie wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę gruntu mienia gminy położonego w Boszkowie - Letnisku przy plaży "Pudełkowo", A.M., która prowadziła na nim działalność gospodarczą w czasie sezonu letniego i poczyniła pewne nakłady proponuje się przedłużenie okresu dzierżawy na oznaczony w projekcie uchwały czas.

Rada Gminy wyraziła zgodę, aby Wójt Gminy Włoszakowice wydzierżawił w drodze bezprzetargowej, na okres powyżej 3 lat nieruchomość o powierzchni 200 m² - część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5004/11 położonej w Boszkowie - Letnisku przy plaży "Pudełkowo".

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/95/2008
-------------------------------------------------


- dzierżawa budynków i gruntu przy ul. Turystycznej tj. dz.nr 640/1; 639/3; 638/7; 638/26; 638/47 – 2,52 ha

Na podstawie wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę budynku i gruntu mienia gminy położonego w Boszkowie - Letnisku przy ul. Turystycznej (Ośrodek Żeglarski Gminy Włoszakowice), P.J., który prowadził na nim działalność gospodarczą w czasie sezonu letniego i poczynił pewne nakłady proponuje się przedłużenie okresu dzierżawy na oznaczony w projekcie uchwały czas.
Rada Gminy wyraziła zgodę, aby Wójt Gminy Włoszakowice wydzierżawił w drodze bezprzetargowej, na okres powyżej 3 lat nieruchomość zabudowaną o powierzchni 2,52 ha – działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 640/1, 639/3, 638/7, 638/26, 638/47 położone w Boszkowie - Letnisku przy ul. Turystycznej.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XIII/96/2008
-------------------------------------------------- dzierżawa budynku i gruntu tj. dz.nr 639/2 i 638/46 przy ul. Turystycznej
Na podstawie wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę budynku i gruntu mienia gminy położonego w Boszkowie - Letnisku przy ul. Turystycznej (sklep na Ośrodku Żeglarskim Gminy Włoszakowice), H.J., który prowadził na nim działalność gospodarczą w czasie sezonu letniego i poczynił pewne nakłady proponuje się przedłużenie okresu dzierżawy na oznaczony w projekcie uchwały czas.
Rada Gminy wyraziła zgodę, aby Wójt Gminy Włoszakowice wydzierżawił w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat nieruchomość zabudowaną sklepem o powierzchni 529 m² - działka oznaczona numerami ewidencyjnymi 639/2 i 638/46 położona w Boszkowie - Letnisku przy ul. Turystycznej.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/97/2008
-------------------------------------------------


- dzierżawa gruntu przy ul. Dworcowej tj. części dz.nr 103/14 – 350 m2
Na podstawie wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę gruntu mienia gminy położonego w Boszkowie - Letnisku przy ul. Dworcowej, B.K., która prowadziła na nim działalność gospodarczą w czasie sezonu letniego i poczyniła pewne nakłady proponuje się przedłużenie okresu dzierżawy na oznaczony w projekcie uchwały czas.
Rada Gminy wyraziła zgodę, aby Wójt Gminy Włoszakowice wydzierżawił w drodze bezprzetargowej, na okres powyżej 3 lat nieruchomość o powierzchni 350 m² - część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 103/14 położonej w Boszkowie - Letnisku przy ul. Dworcowej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/98/2008
-------------------------------------------------


- dzierżawa gruntu przy ul. Dworcowej tj. części dz.nr 103/14 – 50 m2
Na podstawie wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę gruntu mienia gminy położonego w Boszkowie - Letnisku przy ul. Dworcowej, P.B., który prowadził na nim działalność gospodarczą w czasie sezonu letniego i poczynił pewne nakłady proponuje się przedłużenie okresu dzierżawy na oznaczony w projekcie uchwały czas.
Rada Gminy wyraziła zgodę, aby Wójt Gminy Włoszakowice wydzierżawił w drodze bezprzetargowej, na okres powyżej 3 lat nieruchomość o powierzchni 50 m² - część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 103/14 położonej w Boszkowie - Letnisku przy ul. Dworcowej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/99/2008
-------------------------------------------------


Ad. 11. Analiza wniosku GZK Sp.z.o.o. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Rada Gminy otrzymała dnia 21 stycznia 2008 r. od Spółki GZK sp. z o.o. wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Wniosek stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Postanowiono przyjąć wnioskowane taryfy. W przypadku ścieków komunalnych dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem „OŚB” postanowiono obniżyć taryfę z 4,64 zł/1m3 (netto) do 3,60 zł/1m3 (netto) zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Taryfy przedstawiają się następująco:
cena za dostarczaną wodę 1,98 zł/1m3
cena za odprowadzane ścieki komunalne 3,60 zł/1m3 (przy wnioskowanym 4,64 zł/1m3)
cena za odprowadzane ścieki przemysłowe 7,22 zł/1m3
Do ceny doliczany jest podatek VAT w wysokości 7%. Taryfa obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r.
W tej sprawie
w wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XIII/100/2008
-------------------------------------------------


podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług „OŚB”
W związku z tym, że koszt oczyszczenia 1m3 ścieków komunalnych wynosi 4,64 zł Rada Gminy postanowiła o zastosowaniu wobec tej tzw. taryfowej grupy odbiorców usług dopłatę w wysokości 1,04 zł na każdy 1m3 , tak aby obniżyć opłaty odprowadzanych ścieków komunalnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XIII/101/2008
-------------------------------------------------


Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, że zwiększa się dochody i wydatki Gminy na 2008 rok o kwotę 632.526 zł. Ogólna kwota wydatków w budżecie Gminy na 2008 r. po zmianie wynosi 19.760.174,00 zł.
Zmiana planu dochodów wynika ze:
1) zwiększenia środków z subwencji oświatowej o 654.168 zł,
2) zmniejszenia dotacji Wojewody na wypłatę zasiłków wypłacanych przez OPS z zakresu zadań zleconych o 800 złotych oraz własnych o 7.400 zł,
3) zmniejszenia dotacji Wojewody na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o 13.300 zł,
4) zmniejszenia dotacji KBW na prowadzenie i uaktualnianie rejestru wyborców o 142 zł.

Ponadto uaktualnia się wydatki zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach na skutek zmian w dotacjach celowych na wykonanie zadań własnych i zleconych, dokonuje się przeniesień w wydatkach w ramach przydzielonych środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej na wnioski złożone przez Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Przedszkole w Krzycku Wielkim i Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach oraz zwiększa się środki dla szkół, przedszkoli, ZDG, ŚDS oraz urzędu.
Zwiększa się wydatki majątkowe o 52.578 złotych z przeznaczeniem na budowę dróg.
Zwiększa się wydatki GFOŚiGW o 8.000 złotych z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIII/102/2008
-------------------------------------------------


Ad. 13. Sprawy bieżące i wolne głosy i wnioski.
Dokonując oceny pracy Przedszkola Nr 2 we Włoszakowicach Rada Gminy Włoszakowice wyraża uznanie dla pracy nauczycieli, którzy co roku od nowa organizują Dziecięcy Zespół Regionalny, ale jednocześnie ubolewa, że Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, gdy we wrześniu przyjmuje te dzieci do Szkoły, dalej nie prowadzi zespołu, w ten sposób marnując pracę dokonaną w przedszkolu. Niezrozumiałe jest, że w środowisku wsi Włoszakowice, gdzie są duże tradycje tańca i śpiewu regionalnego, miejscowa Szkoła tego nie kultywuje. Rada Gminy zwraca się do wójta o interwencję w tej sprawie do dyrektora Szkoły.

Stanowisko o powyższej treści Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.

Radny Zenon Mejza wrócił do niezałatwionego wniosku wycinki drzew przy ul. Dworcowej w Krzycku Wielkim przez PKP SA.

Ad. 14. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XIII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Protokołowała
Mirosława Poloszyk-Miś

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06