OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/104/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Uchwała Nr XIV/104/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Numer uchwały: 104
Numer sesji: 14
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XIV/ 104 /2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218 ) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r., Nr 140, poz.984 ) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 określone w § 1 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 104.200,00 złotych, z tego dochody bieżące o 123.940,00 złotych.
2. Kwota dochodów po zmianie wynosi 19.584.114 złotych, zmianę określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 określone w § 2 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 303.940,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Zwiększenie wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczy:
1) wydatków bieżących o kwotę 282.940,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 16.719.536,00 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.270.170,00 złotych,
2) wydatków majątkowych o kwotę 21.000,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 3.344.578,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Zmiana wydatków określona w ust.1 obejmuje przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, których kwota ogółem nie zmienia się i wynosi 3.214.514,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Ogólna kwota wydatków po zmiane wynosi 20.064.114,00 złotych.

§ 3. 1. Deficyt budżetu określony w § 4 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " wzrasta o 180.000,00 złotych i po zmianie wynosi 480.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Różnica sfinansowana zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie:


I Dochody ( załącznik nr 1 ) wzrastają o kwotę 123.940 złotych, a składają się na to następujące pozycje:
dotacja na udzielenie pomocy uczniom w I półroczu 2008 roku - 33.150 zł,
dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach I i II ( 01-08 ) - 19.740 zł,
dotacja na wykonaną drogę w Dłużynie, dojazd do pól - 28.750 zł,
dochody w Przedszkolu Nr 2 W – ce, wzrost stawek odpłatności - 11.080 zł,
dochody w Przedszkolu Krzycko Wielkie, wzrost stawek odpłatności - 6.900 zł,
dochody w Przedszkolu w Bukówcu Górnym, wzrost stawek odpłatności - 8.120 zł,
dochody w ZDG, sprzedaż - 2.000 zł,
dochody z kosztów upomnień do osób prawnych - 200 zł,
dochody z wynajmu w ZSO - 1.800 zł,
dochody z różnych opłat w ZS - 200 zł,
dochody z zaliczki alimentacyjnej - 2.000 zł,
wpływy z opłat dotyczących działalności gospodarczej - 10.000 zł.
II Wydatki ( załącznik nr 2 )
1) wzrastają o kwotę 303.940 złotych, co powodują następujące zadania i sytuacje:
wypłata zasiłków dla uczniów - 33.150 zł,
koszty nauczania języka angielskiego w klasach I i II - 19.740 zł,
wzrost wydatków w przedszkolach w związku ze wzrostem wynagrodzeń,
o kwotę wynikającą ze wzrostu wypracowanych dochodów - 26.100 zł,
dodatkowe środki dla ZS w Krzycku Wielkim na urządzenie aneksu kuchennego - 45.000 zł,
dodatkowe środki dla ZDG na dokończenie odnowienia nawierzchni ulicy Kurpińskiego na odcinku od ul. Zachodniej do parkingu przy sali oraz dodatkowe prace w Zbarzewie - 50.000 zł,
wymiana drzwi w pałacu - 60.000 zł,
wymiana bramy i dachu na garażu dla karetki pogotowia - 27.150 zł,
dodatkowe prace w Boszkowie ( ośrodek, kanalizacja na ul. Dworcowej ) - 25.000 zł,
wykonane badania momograficzne dla mieszkańców - 5.500 zł,
dodatkowe prace z zakresu p. Kasperczaka ( OSP i sport ) - 7.300 zł,
wydanie folderu promocyjnego - 5.000 zł,
2) są przenoszone w Przedszkolach, Środowiskowym Domu Samopomocy i Urzędzie Gminy, na wnioski złożone przez te jednostki.

III Dokonuje się przeniesień w wydatkach dotyczących zadań zleconych ( załącznik nr 3 ) na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy.

IV Do wydatków majątkowych ( załącznik nr 4 ) wprowadza się nowe zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Dworcowej w Boszkowie i zakupu budek na boisko we Włoszakowicach, z zakresu OSP wymianę bramy garażowej w Remizie w Krzycku Wielkim zamienia się na takie samo zadanie w Bukówcu Górnym oraz dokonuje się przeniesień środków w ramach sportu na pomniejsze zadania.

V. Deficyt w wysokości 180.000 złotych zostanie pokryty ze środków pozostałych z lat ubiegłych.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06