OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/105/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XIV/105/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 105
Numer sesji: 14
Rok: 2008

Uchwała Nr XIV/105/2008
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 kwietnia 2008r.


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice


Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80poz.717 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr. XXVIII/226/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. w miejscowości Włoszakowice ul. Kurpińskiego obręb Grotniki – działka o numerze geodezyjnym 893 oraz miejscowości Grotniki – działka o numerze geodezyjnym 714.

§ 2.

Granice obszarów objętych zmianą studium, określają załączniki graficzne nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przedmiotem opracowania będzie przeznaczenie terenu pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz określenie zasad zagospodarowania terenu, zgodnie z problematyką o której mowa w art. 10 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/105/2008
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 kwietnia 2008r.

 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice


Na podstawie zgromadzonych wniosków dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w fragmentów miejscowości oraz zgodnie z art.9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880 ) Wójt Gminy Włoszakowice przedkłada Radzie Gminy niniejszą uchwałę.

Stosownie, do art. 32 ust 1 w/w ustawy przeprowadzono analizę aktualności posiadanych dokumentów planistycznych i stwierdzono konieczność podjęcia uchwały w omawianym zakresie.
Opracowanie niniejszej zmiany Studium ma na celu uwzględnienie aktualnych potrzeb inwestycyjnych,oraz określenie zasad zagospodarowania terenów.

W związku z tym, ze nie występują okoliczności faktyczne i prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych, rekomenduje się Radzie Gminy Włoszakowice podjęcie niniejszej uchwały.
 
 
Zdjęcia dołączone:

  Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06