OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/106/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Włoszakowice – działka ewidencyjna nr 1195

Uchwała Nr XIV/106/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Włoszakowice – działka ewidencyjna nr 1195

Numer uchwały: 106
Numer sesji: 14
Rok: 2008


Uchwała Nr XIV/106/2008
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Włoszakowice – działka ewidencyjna nr 1195


Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§1 Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Włoszakowice dla działki ewidencyjnej nr 1195.

§ 2.
Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3.
Przedmiotem opracowania będzie przeznaczenie terenu pod realizację terenu zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad zagospodarowania terenu zgodnie z problematyką o której mowa w art. 15 ust. 2 i 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
(-)Irena Przezbór  

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/106/2008
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 kwietnia 2008r.

 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Włoszakowice – dz. ew. nr 1195.


Na podstawie zgromadzonych wniosków dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w fragmentu miejscowości oraz zgodnie z art.14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880 ) Wójt Gminy Włoszakowice przedkłada Radzie Gminy niniejszą uchwałę.

Stosownie, do art. 14 ust 5 w/w ustawy przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych. Analiza, o której mowa wyżej, została przekazana Radzie Gminy łącznie z projektem niniejszej uchwały.

Opracowanie niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Włoszakowice ma na celu uwzględnienie aktualnych potrzeb inwestycyjnych, oraz określenie zasad zagospodarowania terenu.

W związku z tym, ze nie występują okoliczności faktyczne i prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych rekomenduje się Radzie Gminy podjęcie niniejszej uchwały.


ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA MPZP DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI WŁOSZAKOWICE Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WŁOSZAKOWICE


Obszar objęty niniejszą uchwałą wymaga między innymi zmian odnośnie: ustalenia przeznaczenia terenu i zasad zagospodarowania, ustalenia zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, określenia nowego programu, warunków kształtowania zabudowy, zasad obsługi komunikacyjnej oraz wymogów z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Wójt Gminy Włoszakowice przeprowadził analizę stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice”,
Przewidywany sposób zagospodarowania terenu objętego uchwałą jest zgodny
z ustaleniami obecnie obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice” i został określony między innymi jako tereny zabudowy mieszkaniowej.
Opracowanie m.p.z.p. dla omawianego fragmentu miejscowości Włoszakowice jako miejsca cennego i ważnego w strukturze przestrzennej gminy, pozwoli między innymi na:
ustalenie wymogów ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury,
zabezpieczenie potrzeb interesu publicznego,
określenie wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego

Wobec powyższego przyjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione.


 
 
Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06