OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/107/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki rekreacyjnej i zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w Boszkowie – działka ewidencyjna nr 57

Uchwała Nr XIV/107/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki rekreacyjnej i zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w Boszkowie – działka ewidencyjna nr 57

Numer uchwały: 107
Numer sesji: 14
Rok: 2008


UCHWAŁA NR XIV/107/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 kwietnia 2008r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki rekreacyjnej i zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w Boszkowie – działka ewidencyjna nr 57

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami, ostania zmiana Dz. U. z 2007r. Nr. 173, poz. 1218 ) i art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz. 717 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880), po stwierdzeniu zgodności ze studium, uchwala się co następuje.

§1.
W uchwale Nr XXVIII/231/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w Boszkowie - dot. działki ewidencyjnej nr 57, wprowadza się następujące zmiany:
1.do §3 dodaje się pkt. 6, o brzmieniu „Grunt leśny oznaczony na rysunku planu symbolem LS pozostaje w dotychczasowej formie użytkowania."
2.Pozostałe ustalenia nie ulegają zmianie.

§2.
Integralną częścią uchwały jest:
1.Rysunek planu w skali l: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2.Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-)Irena Przezbór


Załacznik nr 1 (mapa w załączonym pliku)


Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/107/2008
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WŁOSZAKOWICE
FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BOSZKOWO


ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy
(-)Irena Przezbór


Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/107/2008
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 kwietnia 2008r.


w sprawie: sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki rekreacyjnej i zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w Boszkowie – działka ewidencyjna nr 57


Na podstawie zgromadzonych wniosków dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w fragmentu miejscowości Boszkowo oraz przeprowadzenia procedury planistycznej zgodnie z art.17 pkt. 1 – 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007r. Nr 127 poz. 880) przedkłada się Radzie Gminy Włoszakowice niniejszą uchwałę.
Stosownie do art. 17 pkt. 10 - 13 w/w ustawy, projekt zmiany mpzp został wyłożony do publicznego wglądu i w ustawowym okresie nie złożono uwag.
Opracowanie i uchwalenie niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Boszkowo ma na celu uwzględnienie aktualnych potrzeb inwestycyjnych i określenie zasad zagospodarowania terenu.

Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06