OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 26/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 26/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Numer dokumentu: 26
Rok: 2008


ZARZĄDZENIE NR 26/2008
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 maja 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008


Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 roku Nr 140, poz. 984 ) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszakowice na 2008 rok zarządzam co następuje:


§ 1

1.Zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 określone w § 1 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 189.273,00 złote, z tego dochody bieżące o 189.273,00 złote.
2.Kwota dochodów po zmianie wynosi 19.773.387,00 złotych, zmianę określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3.Zmiana dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 103.459,00 złotych, których kwota ogółem wynosi 3.317.973,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

1.Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 określone w § 2 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 189.273,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2.Zwiększenie wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczy wydatków bieżących o kwotę 189.273,00 złote, co po zmianie daje kwotę 16.908.809,00 złotych.
3.Zmiana wydatków określona w ust.1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 103.459,00 złotych, których kwota ogółem wynosi 3.317.973,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4.Ogólna kwota wydatków po zmiane wynosi 20.253.387,00 złotych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Przyg. M. Rolka Wójt Gminy

mgr Stanisław WaligóraUzasadnienie:

I.Zmiany budżetu w zakresie dochodów ( załącznik nr 1 ) polegają na wprowdzeniu
1.środków z dotacji Wojewody na dożywianie 840,00 zł,
2.środków z dotacji Wojewody na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego 2.900,00 zł,
3.środków z dotacji Wojewody na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 103.459,00 zł,
4.środków z dotacji Wojewody na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 82.074,00 zł.

II.Zmiany budżetu w zakresie wydatków ( załącznik nr 2 ) polegają na:
1.uaktualnieniu ( zwiększeniu ) zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach na skutek zmian w dotacjach celowych na wykonanie zadań zleconych i własnych,
2.dokonaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu na wniosek jednostek organizacyjnych Gminy ( Zarąd Dróg Gminnych, Urząd Gminy ), zmiany te nie powodują wzrostu środków w poszczególnych jednostkach.

III. Zmiany dotacji oraz ich wydatkowania związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ( załącznik nr 3 ) spowodowana jest wprowadzeniem zadania polegającego na wypłacie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie poniesionych przez Gminę.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06