OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/112/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XV/112/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r.

Numer uchwały: 112
Numer sesji: 15
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XV/112/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218 ) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r., Nr 140, poz.984 ) Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 określone w § 1 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 28.577,00 złotych, z tego dochody bieżące o 28.577,00 złotych.
2. Kwota dochodów po zmianie wynosi 19.801.964,00 złotych, zmianę określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 określone w § 2 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 796.035,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Zwiększenie wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczy:
1) wydatków bieżących o kwotę 503.435,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 17.412.244,00 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.630.816,00 złotych,
2) wydatków majątkowych o kwotę 292.600,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 3.637.178,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ogólna kwota wydatków po zmiane wynosi 21.049.422,00 złotych.

§ 3. 1. Deficyt budżetu określony w § 4 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " wzrasta o 767.458,00 złotych i po zmianie wynosi 1.247.458,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2.Różnica sfinansowana zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 4. Zmienia się kwotę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania określoną § 10 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 2.000.000,00 zł. Kwota ta po zmianie wynosi 4.000.000,00zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórUzasadnienie:


I Dochody ( załącznik nr 1 ) wzrastają o kwotę 28.577 złotych, a składa się na to następujące pozycje:
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 28.577 zł,

II Wydatki ( załącznik nr 2 )
1) wzrastają o kwotę 796.035,00 złotych, co powodują następujące zadania i sytuacje:
dodatkowe środki dla ZDG na drogę Dłużyna-Bukówiec Górny
oraz Dłużyna-Skarżyń - 200.000,00 zł,
zakup gruntu w Krzycku Wielkim przy stacji benzynowej - 40.000,00 zł,
ogrodzenie boisk we Włoszakowicach i Zbarzewie - 32.600,00 zł,
dodatkowe środki dla ZS Dłużyna na projekt powiększenia sali
i przewiezienie ziemi - 7.000,00 zł,
dodatkowe środki dla ZS w Jezierzycach Kościelnych
na likwidację sanitariatów - 5.000,00 zł,
dodatkowe środki dla ZS w Jezierzycach Kościelnych
na pracownię komputerową - 19.000,00 zł,
dodatkowe środki dla ZS w Jezierzycach Kościelnych
na malowanie elewacji szkoły - 20.000,00 zł,
dodatkowe środki dla ZS w Krzycku Wielkim
na malowanie budynku szkoły lub wymianę okien - 40.000,00 zł,
dodatkowe środki dla szkół na podwyżki dla nauczycieli:
- ZS Dłużyna - 76.960,00 zł,
- ZS Bukóiwec Górny - 49.658,00 zł,
- ZS Jezierzyce Kościelne - 60.213,00 zł,
- ZS Krzycko Wielkie - 23.850,00 zł,
- ZSO Włoszakowice - 170.754,00 zł,
zwiększenie dotacji dla GOK - 51.000,00 zł

2) są przenoszone w: Urzędzie Gminy, ZSO we Włoszakowicach, ZS Jezierzycach Kościelnych, Zarządzie Dróg Gminnych na wnioski złożone przez te jednostki.

IV Do wydatków majątkowych ( załącznik nr 3 ) wprowadza się nowe zadanie dotyczące zakupu gruntu w Krzycku Wielkim przy stacji benzynowej oraz zwiększa się inwestycje związane z budową i modernizacją dróg gminnych i chodników przez ZDG, zakup agregatu prądotwórczego dla UG, a także ogrodzenie boisk we Włoszakowicach i Zbarzewie.

V Deficyt w wysokości 767.458,00 złotych zostanie pokryty ze środków pozostałych z lat ubiegłych.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06