OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/119/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVI/119/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Numer uchwały: 119
Numer sesji: 16
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XVI/119/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 18 lipca 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218 ) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r., Nr 140, poz.984 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2008 określone w § 1 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 36.000,00 złotych, z tego dochody bieżące o 36.000,00 złotych.
2. Kwota dochodów po zmianie wynosi 19.837.964,00 złote, zmianę określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 określone w § 2 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 36.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Zmiana wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy:
1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 236.380,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 17.648.624,00 złote, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.631.516,00 złotych,
2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 200.380,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 3.436.798,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ogólna kwota wydatków po zmiane wynosi 21.085.422,00 złote.

§ 3. Zmienia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 określone w § 2 ust. 3 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w § 6 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok":
1)przychody zwiększa się o kwotę 221.800,00 złotych i wynoszą 261.800,00 złotych;
2)wydatki zwiększa się o kwotę 221.800,00 złotych i wynoszą 269.800,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się kwotę rezerwy ogólnej określoną § 5 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 64.080,00 zł. Kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 169.119,00zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

Uzasadnienie:

I. Dochody ( załącznik nr 1 ) wzrastają ogólnie o kwotę 36.000,00 złotych, a składają się na to następujące pozycje:
dochody Zarządu Dróg Gminnych z tytułu wykonywanych usług
oraz opłat za zajęcie pasa drogowego - 18.000,00 zł,
środki przekazane przez Fundację "Jesteśmy więc pomagamy" z przeznaczeniem na turnus rehabilitacyjny dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy - 18.000,00 zł.

II. Wydatki ( załącznik nr 2 )
1) wzrastają ogólnie o kwotę 36.000,00 złotych, co powodują następujące zadania i sytuacje:
1. Dodatkowe środki dla ZDG na następujące zadania:
- budowa nawierzchni asfaltowej Dłużyna Skarżyń - 130.000,00 zł.
- budowa nawierzchni asfaltowej ul. Spokojna w Krzycku Wielkim - 25.000,00 zł,
- budowa drogi Dłużyna – Bukówiec Górny - 137.500,00 zł,
- poszerzenie chodnika ul. Starkowska Boszkowo - 7.900,00 zł,
- przebudowa ogrodzeń przy budowanym chodniku w Dłużynie - 4.800,00 zł,
- przebudowa chodnika w Bukówcu Górnym - 28.000,00 zł,
- przebudowa ogrodzeń przy budowanym nowym chodniku
ul. Kurpińskiego Włoszakowice - 15.000,00 zł,
- geodezyjne odtworzenie granic drogi Dłużyna-Bukówiec Górny - 3.700,00 zł,
- II etap modernizacji oświetlenia ulicznego-dot.wzrostu kosztów
zakupu energii i konserwacji urządzeń - 1.400,00 zł,
- modernizacja nawierzchni ul. Marcinka Bukówiec Górny - 100.000,00 zł,
- usługa geodezyjna ul. Strażacka Bukówiec Górny - 1.000,00 zł,
- modernizacja (prowoskręt) ul. Machcińska Bukówiec Górny - 30.000,00 zł,
- płytki przed Pałacem - 10.000,00 zł,
- budowa nawierzchni ul. Wolności Włoszakowice - 250.000,00 zł,
- budowa chodnika Jezierzyce Kościelne - 40.000,00 zł.
2.Dodatkowe środki dla ZS Dłużyna na wykonanie zaleceń Komendanta
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – przeciwpożarowy
wyłącznik prądu oraz oddzielenie piwnicy od pozostałej części budynku - 4.000,00 zł,
3.Remont dachu gorzelni w Zbarzewie – zadanie realizowane przez UG - 10.000,00 zł,
4.Dodatkowe środki na II etap modernizacji oświetlenia ulicznego-UG - 12.000,00 zł,
5.Środki dla ŚDS na turnus rehabilitacyjny podopiecznych - 18.000,00 zł,
6.Zmniejsza się wydatki inwestycyjne: na modernizację oczyszczalni ścieków oraz na budowę sali sportowo środowiskowej przy ZSO Włoszakowice w związku z przesunięciem się poszczególnych zadań inwestycyjnych na następne lata.

2) są przenoszone w: Urzędzie Gminy, Zarządzie Dróg Gminnych i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na wnioski złożone przez te jednostki.

III. Wydatki majątkowe ( załącznik nr 3 ) zwiększa się inwestycje związane z budową i modernizacją dróg gminnych i chodników przez ZDG oraz inwestycję budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy, a zmniejsza się inwestycję modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy sali sportowo środowiskowej przy ZSO Włoszakowice.

IV. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 ( załacznik 4) – załącznik został zaktualizowany w związku z przesunięciem się poszczególnych zadań inwestycyjnych na następne lata.


V. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r. ( załacznik nr 5) – w związku ze znacznym wzrostem przychodów zaplanowano następujace zadania:
1. Modernizacja wodociągu ul. Osady Włoszakowice - 50.000,00 zł,
2. Kanalizacja ul. Spokojna Włoszakowice - 42.000,00 zł,
3. Kanalizacja ul. Nowaka - 30.000,00 zł,
4. Zestaw do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 20.000,00 zł,
5. Renowacja stawu na oczyszczalni ścieków -79.800,00zł.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06