OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/121/2008 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVI/121/2008 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

Numer uchwały: 121
Numer sesji: 16
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XVI/121/ 2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 18 lipca 2008 r.


w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zamianami; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2007 roku nr 173, poz. 1218 ) oraz art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2008 roku, nr 93, poz. 585 ) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2007 roku, nr 109, poz. 747 ) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 roku nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2006 roku, nr 245, poz. 1775 ) i art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2007 roku, nr 112, poz. 769 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Zarządza się na terenie Gminy Włoszakowice, w sołectwach: Boguszyn, Bukówiec Górny, Charbielin, Dłużyna, Dominice, Grotniki, Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Sądzia, Skarżyń i Zbarzewo pobór w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, należnych od osób fizycznych.

§ 2


Na inkasentów poboru podatków o jakich mowa w § 1, wyznacza się nastepujące osoby
na terenie sołectwa:
1. Boguszyn - Edmund Poprawa,
2. Bukówiec Górny - Tadeusz Malepszy
3. Charbielin - Helena Sobecka
4. Dłużyna - Aniela Poloszyk
5. Dominice - Ludwik Mrozkowiak
6. Grotniki - Andrzej Czajka
7. Jezierzyce Kościelne - Bogdan Wieland
8. Krzycko Wielkie - Marzena Ratajczak
9. Sądzia - Zenon Poloch
10. Skarżyń - Stanisław Grochowy
11. Zbarzewo - Jan Michalewicz


§ 3

Ustala się dla inkasentów procentowe wynagrodzenie za inkaso podatków od wpłat osobiście przez nich zainkasowanych w wysokości:
3 % dla inkasentów wymienionych w § 2 za wyjątkiem inkasenta w sołectwie w Bukówcu Górnym, dla którego wynagrodzenie wynosi 2,5 % za inkaso.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 5


Traci moc Uchwała Nr VIII/51/2007 r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/121/2008
z dnia 18 lipca 2008 r.
Rady Gminy Włoszakowice

Określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należy do ustawowych kompetencji Rady Gminy.
Dla ułatwienia dokonywania wpłat przez podatników Rada Gminy Włoszakowice zarządza pobór przez inkasentów. Stawka w sołectwie Bukówiec Górny jest niższa o 0,5 % ze względu na wyższe kwoty kasowanych podatków.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06