OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIV/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Protokół Nr XIV/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Numer dokumentu: 14
Rok: 2008


P r o t o k ó ł Nr XIV/08

z XIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 28 kwietnia 2008 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.

Otwarcia XIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja Wójta o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
2. Informacja z posiedzeń Komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawa absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice:
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 r.;
- wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice;
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
- debata budżetowa;
- podjęcie uchwały.
6. Zmiana budżetu gminy na 2008 r.
7. Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice (dz. Nr 893 we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego; dz. Nr 714 Grotniki ul. Piaskowa).
8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Włoszakowice dz. nr 1195 (ul. Grotnicka).
9. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. Nr 57 w Boszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości zobowiązań finansowych z tytułu poręczenia wekslowego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości w Zbarzewie.
12. Stanowiska Rady Gminy Włoszakowice:
- w sprawie dofinansowania budowy drogi Jezierzyce Kościelne – Włoszakowice
- w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego.
13. Sprawy bieżące.
14. Wnioski.
15. Zakończenie.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad odznaką „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” został odznaczony Wójt Stanisław Waligóra. Odznaczenia dokonał Prezes Zarządu Okręgowego Kombatantów RP i BWP z Leszna Jarosław Kania i prezes Zarządu Koła we Włoszakowicach Lucyna Wójcik przy współudziale Zarządu Koła – podoficerów: Franciszka Tajcherta, Józefa Kasperskiego, Władysława Chałupki i Jana Polocha.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji Zenon Mejza.
Radny Zenon Mejza zwrócił się o wyjaśnienie, czy likwidacja księgowości, wprowadzona zarządzeniem Wójta, dotyczy tylko Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych czy też innych szkół. Wójt wyjaśnił, że obecnie zmiana dotycząca funkcjonowania księgowości zostanie wprowadzona w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych. Jeśli jednak analiza kosztów funkcjonowania jednej księgowości dla wszystkich szkół okaże się korzystna, to rozwiązanie takie zostanie wprowadzone w pozostałych placówkach.

Radna Hanna Michalska podniosła temat przedszkola w Jezierzycach Kościelnych, a mianowicie czy o klasa „0” zostanie włączona w struktury szkoły po wprowadzeniu obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich.
Wójt stwierdził, że jeszcze nie wiadomo, co będzie z klasami „0”. Jeśli wejdą w struktury szkół jako obowiązkowe, to prawdopodobnie gminy zostaną zwolnione z kosztów utrzymania zerówek. Środki te mogą zostać wykorzystane na przedszkola dla dzieci 5- letnich.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice.
Do treści protokołu z sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Krystyna John prosiła o wyjaśnienie, na jakim etapie jest porządkowanie własności gruntów przejętych przez Gminę pod budowę dróg, chodników lub ich poszerzenie.
Radny Aleksy Zaremba złożył interpelację w sprawie uzyskania oszczędności, które można wykorzystać na budowę drogi Jezierzyce Kościelne - Włoszakowice przez Powiat Leszczyński.

Ad. 5. Sprawa absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r. zostało przekazane radnym celem zapoznania się i przygotowania do debaty budżetowej. Dnia 9 kwietnia 2008 r. szczegółowo analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy, analizując ponadto sprawozdania statystyczne oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję w ciągu 2007 r. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna skierowała do Rady Gminy wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Włoszakowice absolutorium za 2007 r.

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice przedstawił Przewodniczący Komisji Zenon Mejza.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2007 r. i wniosek Komisji Rewizyjnej zostały przekazane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła Uchwałę Nr SO-9/9/A/2008/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice z wykonania budżetu Gminy za 2007 r. Skład Orzekający wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice został podjęty i uzasadniony zgodnie z wymogami prawa.


Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła uchwałę Nr SO-9/6/S/2008/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2007 rok. Skład Orzekający wyraził o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2007 r. opinię pozytywną.

W debacie budżetowej Radni poruszyli sprawy z zakresu dochodów i wydatków budżetu gminy, których wykonanie znacznie odbiegało od planu. Rozbieżności omówione były w sporządzonym sprawozdaniu, w wyjaśnieniach udzielonych Komisji Rewizyjnej oraz jej wniosku o udzielenie absolutorium.

Radni przeanalizowali wyniki kontroli dokonywanych przez Komisję Rewizyjną w roku 2007.

Innych uwag nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej, uczestniczyli w debacie budżetowej, na swoje uwagi i wątpliwości uzyskali wyjaśnienia. W związku z tym przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/103/2008


Ad. 6. Zmiana budżetu gminy na 2008 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że dochody budżetu gminy wzrastają o 123.940 zł na co składają się m.in.:
dotacja na udzielenie pomocy uczniom w I półroczu 2008 r. (33.150 zł),
dotacja na nauczanie języka angielskiego (19.740 zł),
dotacja na wykonaną drogę Dłużyna-Skarżyń ( 28.750 zł),
wzrost stawek odpłatności w przedszkolach (26.100 zł).
Natomiast wydatki wzrastają o kwotę 303.940 zł z przeznaczeniem zgodnie z udzieloną dotacją oraz m.in. na:
dodatkowe środki dla Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim na urządzenie pracowni kuchennej (45.000 zł),
dodatkowe środki dla Zarządu Dróg Gminnych na dokończenie odnowienia nawierzchni drogi we Włoszakowicach - ul. K. Kurpińskiego na odcinku od ul. Zachodniej do parkingu przy sali widowiskowej oraz dodatkowe prace drogowe w Zbarzewie (50.000 zł),
remonty w obiektach gminy - urząd, pomieszczenie dla karetki – dach, brama (87.150 zł).

Radna Krystyna John i Zenon Mejza wyjaśnili: sprawę dochodów Zarządu Dróg Gminnych ze sprzedaży kamieni i dochody z alimentów wypłacanych z funduszu alimentacyjnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a odzyskiwanych w minimalnych wysokościach przez komorników.
Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi po stronie dochodów: 19.584.114 zł, a po stronie wydatków: 20.064.114 zł
Innych uwag nie było.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/104/2008

Ad. 7. Przystąpienie do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice”.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że przeprowadzono analizę aktualności dokumentów planistycznych i stwierdzono potrzebę przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice” w zakresie dotyczącym działki o numerze geodezyjnym 893 położonej we Włoszakowicach przy ul. K.Kurpińskiego oraz działki o numerze geodezyjnym 714 położonej w Grotnikach przy ul. Piaskowej.
Przedmiotem opracowania będzie przeznaczenie terenu pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Radni uwag nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/105/2008

Ad. 8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Włoszakowice dz. nr 1195 (ul. Grotnicka).
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że planuje się przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 1195 położonej we Włoszakowicach przy ul. Grotnickiej. Wójt Stanisław Waligóra przygotował analizę zgodności uchwały z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice” (analiza stanowi załącznik do uchwały).


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/106/2008

Ad. 9. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. Nr 57 w Boszkowie.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że na sesji dnia 15 grudnia 2005 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Boszkowie z przeznaczeniem określonego w uchwale terenu pod zabudowę letniskową i jednorodzinną. W planie na skutek błędu znalazł się grunt leśny (dz. Nr 57), który obecną zmianą zostaje z tego planu wyłączony.
Uwag nie było.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/107/2008

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości zobowiązań finansowych z tytułu poręczenia wekslowego.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”.
Poszczególne kwoty w latach niewiele odbiegają od kwot ujętych w poprzedniej uchwale Rady Gminy, a ich zmiana jest spowodowana narzuceniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie własnego harmonogramu poręczeń.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/108/2008

Ad. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości w Zbarzewie.
Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Zbarzewie dz. Nr 477/2 o pow. 1,5815 ha.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/109/2008

Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej w Zbarzewie dz. Nr 477/1 o pow. 0,7000 ha.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIV/110/2008

Ad. 12. Stanowiska Rady Gminy Włoszakowice:
- w sprawie dofinansowania budowy drogi Jezierzyce Kościelne – Włoszakowice
Wójt przedstawił treść pisma Starosty Leszczyńskiego w sprawie dofinansowania budowy drogi na odcinku Jezierzyce Kościelne – Włoszakowice. Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Rada Gminy zajęła stanowisko w sprawie wniosku Starosty Leszczyńskiego z dnia 8 kwietnia 2008 r. o udział finansowy gminy Włoszakowice w wysokości 450 tysięcy złotych w kosztach budowy drogi powiatowej na odcinku Jezierzyce Kościelne – Włoszakowice.
„Z przepisów prawa wynika, że budowa, przebudowa, remonty oraz bieżące administrowanie drogami należącymi do powiatu należy do tego powiatu.
Przebudowa drogi z Leszna przez miejscowość Święciechowa o szerokości asfaltu 7 metrów i dalej o szerokości asfaltu 6 metrów do granicy z gminą Włoszakowice odbyła się bez udziału finansowego miasta Leszna i gminy Święciechowa. Nie ma więc uzasadnienia, aby gmina Włoszakowice lub gmina Wijewo były potraktowane na innej zasadzie.
W czasie zarówno planowania jak i realizacji przebudowy odcinka od miejscowości Święciechowa do granicy z gminą Włoszakowice tutejszy samorząd usilnie zwracał uwagę na budowę zbyt wąskiej jezdni nieodpowiadającej potrzebom ruchu różnych pojazdów.
Zwracano także uwagę na zastosowaną wówczas niczym nieuzasadnioną dysproporcję: z Leszna do miejscowości Święciechowa i przez tę miejscowość, aż do jej granic wybudowano jezdnię o szerokości asfaltu wynoszącej 7 metrów, natomiast w dalszym przebiegu jezdnię zwężono do szerokości wnoszącej 6 metrów. Zarówno liczne wypadki na tym wąskim odcinku drogi, jak i rozjechane już obecnie bardzo wąskie pobocze świadczą, że nasze uwagi były i nadal są jak najbardziej uzasadnione.
W celu niedopuszczenia przy dalszej przebudowie do powielenia błędu dokonanego przez poprzednie władze powiatu, Rada Gminy Włoszakowice postanowiła dopłacić do kosztów poszerzenia drogi w granicach gminy do szerokości asfaltowej jezdni wynoszącej 7 metrów. Wysokość dopłaty została obliczona jako 15% kosztu poszerzenia jezdni o ten 1 metr przy założeniu, że powiat otrzyma dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85% kosztów. O naszej decyzji powiadomiono władze powiatu pismem z dnia 2 maja 2006 r.
Przypominamy także, że w związku z naszym wnioskiem o wykonanie obwodnicy wsi Jezierzyce Kościelne ku naszemu zadowoleniu poprzednie władze powiatu przyjęły realizację budowy tej obwodnicy do planu. Obiecano nam także wybudowanie na obwodnicy i dalej do Włoszakowic jezdni o szerokości asfaltu 7 metrów z szerokim poboczem. Próba odejścia przez obecne władze powiatu od przypomnianych ustaleń jest dla nas niepokojąca.
Dobrze, że chociaż teraz mamy jasne stanowisko co do obwodnicy wsi Jezierzyce Kościelne. Nie jest jednakże dla nas do przyjęcia zapowiedź budowy drogi od wsi Jezierzyce Kościelne przez Krzyżowiec do Włoszakowic z jezdnią o szerokości asfaltu 6 metrów i z bardzo wąskim poboczem. Przypominamy, że Gmina Włoszakowice obiecała dopłatę, ale do drogi o jezdni szerokiej na 7 metrów i z szerokimi poboczami.
W przypadku realizacji przez powiat swoich zapowiedzi o budowie jezdni o szerokości asfaltu 6 metrów i wąskim poboczu gmina Włoszakowice czuje się zwolniona z wcześniej złożonej obietnicy dofinansowania przebudowy.
Do ewentualnych rozmów o dofinansowaniu możemy przystąpić pod warunkiem zmiany decyzji władz powiatu i podjęciu takiej przebudowy drogi, aby powstała asfaltowa jezdnia o szerokości 7 metrów wraz z szerokimi poboczami oraz pod warunkiem, że władze miasta Leszna i gminy Święciechowa jako beneficjenci już wykonanego odcinka drogi, którzy jak już wcześniej wspomniano - do tej budowy nie dołożyli złotówki, dopłacą znaczącą kwotę do przebudowy jej dalszego odcinka. Ostatni postulat wynika z zasady prawa, która mówi o równym traktowaniu wszystkich podmiotów.”w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego.
Wójt przedstawił treść pisma Starosty Leszczyńskiego w sprawie przystąpienia Gminy Włoszakowice do Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego.

Rada Gminy podjęła następujące stanowisko w sprawie wniosku Starosty Leszczyńskiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. o przystąpienie Gminy Włoszakowice do Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego.


„Rada Gminy Włoszakowice Uchwałą Nr VI/32/2007 r. z dnia 4 kwietnia 2007 r przystąpiła do Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych.
Następnie przedstawiono Gminie propozycję wstąpienia do Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego.
Przystąpienie gminy Włoszakowice do Stowarzyszenia, na skutek usilnych zapewnień starosty, dawało możliwość otrzymania znaczącego dofinansowania ze środków UE na budowę sal sportowych we wszystkich gminach znajdujących się na obszarze powiatu.
Podczas przedstawienia władzom Gminy projektu statutu Stowarzyszenia okazało się, że celem tego Stowarzyszenia jest nie tylko budowanie sal, a także zarządzanie nimi i co jeszcze ważniejsze- faktyczne przejęcie od gmin przez powiat zadań z zakresu kultury.
Rada Gminy Włoszakowice nie wyraziła zgody na wstąpienie do Stowarzyszenia i jednocześnie wystąpiła z Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych.
Wkrótce ustalono także, że starosta nie miał racji twierdząc, że tylko poprzez Stowarzyszenie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania. Wręcz przeciwnie: nie jest możliwe otrzymanie środków finansowych na tak pomyślany projekt budowy kilkunastu sal.
Władze Gminy Włoszakowice nie widzą większej potrzeby współpracy z powiatem niż to wynika z przepisów prawa. Nie mamy także zamiaru oddawać powiatowi swoich kompetencji.
Oferta starosty dotycząca dofinansowania budowy sali sportowej we Włoszakowicach kwotą 60 tys. zł w zamian za przystąpienie Gminy Włoszakowice do Stowarzyszenia jest nie do przyjęcia, zwłaszcza, gdy równocześnie powiat chce od gminy 450 tys. zł na budowę drogi powiatowej i gdy nie rozliczono kwoty około 60 tys. zł. za budowę drogi powiatowej do Skarżynia. W rzeczywistości jest to, można powiedzieć, próba starosty aby płacić naszymi, gminnymi pieniędzmi, za niegminne zadania.
Na takie postępowanie nie wyrażamy zgody. Także nie wyrażamy zgody na wstąpienie do Stowarzyszenia. Stanowisko Rady w tej sprawie jest ostateczne.”


Ad. 13. Sprawy bieżące.
Radny Paweł Marcinek – złożył informację o Biegu Sokoła.
Wójt Stanisław Waligóra poinformował, o wprowadzeniu poprawek w projekcie technicznym sali sportowej we Włoszakowicach w zakresie weryfikacji wielkości boiska. Zmiana w projekcie technicznym została spowodowana uszczegółowieniem warunków co do uzyskania dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na poprawę warunków kształcenia i unowocześnienie bazy placówek oświatowych na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadpodstawowym. Obiekty sportowe, których budowa zostanie współfinansowana z tzw. działania 5.2. WPRO, powinny służyć przede wszystkim celom dydaktycznym, przy założeniu, że boisko nie będzie większe niż 36m x 18m. Uszczegółowienia nie dotyczą powierzchni całego obiektu tylko boiska.
Ponadto Wójt poinformował o rozpoczęciu z dniem 14 kwietnia 2008 r. przez Budownictwo Urządzeń Gazowniczych „Gazobudowa sp.z o.o.” inwestycji pn „Gazociąg w/c oraz światłowód wraz z infrastrukturą na trasie Kościan – Polkowice/Żukowice w granicach Gminy Włoszakowice”.
Wójt przekazał ponadto informacje z Walnego Zebrania Spółki MZO w Lesznie. Radni wnieśli o wyjaśnienie sprawy nagród przyznanych zarządowi spółki.


Ad.14. Wolne głosy i wnioski.

Radny Leszek Jagodzik – wnioskował o wykonanie folderu gminy oraz widokówek.
Radny Stefan Lis – wnioskował o wykonanie planu Włoszakowic z ulicami.
Radna Irena Przezbór przekazała wniosek dot. służby zdrowia na terenie gminy i korzystania z usług medycznych i złożyła propozycję otwarcia dodatkowego gabinetu w pomieszczeniach np. Gminnej Spółdzielni „Wiatrak”


Ad. 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XIV Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Protokołowała: M. Poloszyk - Miś
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06