OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XV/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r.

Protokół Nr XV/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r.

Numer dokumentu: 15
Rok: 2008

P r o t o k ó ł Nr XV/08

z XV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 25 czerwca 2008 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Otwarcia XV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek sesji:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja o pracy Komisji Rady Gminy.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Zmiana uchwały Nr XIV/104/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r.
6.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.
7.Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice.
8.Przyjęcie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszakowice.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach.
10.Sprawa wynagrodzenia Wójta.
11.Wystąpienie ze stowarzyszenia “Organizacja Turystyczna Leszno-Region”.
12.Podjęcie uchwały w sprawie diet dla sołtysów.
13.Sprawy bieżące.
14.Wolne głosy i wnioski.
15.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożyła radna Krystyna John. Natomiast ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej złożył radny Stefan Lis. Informacje zostały przyjęte.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XIV sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Zenon Mejza zwrócił się z pytaniem dot. terminu przystąpienia do budowy ul. Spokojnej w Krzycku Wielkim.
Radny Zygmunt Nędza poinformował o konieczności ustawienia wiaty przystanku autobusowego w Boguszynie.
Irena Przezbór wnioskowała o pilną naprawę dróg we Włoszakowicach (ul. Wolsztyńska i Powstańców Wlkp). Wyrwy, zapadnięty asfalt uniemożliwiają jazdę rowerem.
Ponadto radni z Włoszakowic potwierdzili zasadność ustawienia progów zwalniających na ul. Leszczyńskiej oraz spowodowania kontroli niesprawnych technicznie samochodów ciężarowych powodujących drgania.
Radny Leszek Jagodzik wnioskował o wyrównanie drogi łączącej ul. Zachodnią z ul. Grotnicką we Włoszakowicach.
Radny Paweł Marcinek zwrócił uwagę na powstające wysypisko we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej.

Ad. 5. Zmiana uchwały Nr XIV/104/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008 r.
Rada Gminy postanowiła sprostować błąd jaki, wystąpił w uchwale zmieniającej budżet z
dnia 28 kwietnia 2008 r. Sprostowanie polega na podaniu poprawnych kwot zgodnych z załącznikami do uchwały i tak :
zwiększenie budżetu – o kwotę 123.940 zł
w tym zwiększenie dochodów bieżących – o kwotę 95.190 zł
dochody majątkowe – o kwotę 28.750 zł
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/111/2008

Ad. 6. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że należy dokonać zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę 28.577 zł, a wydatków o kwotę 796.035 zł.
Po dokonanych zmianach kwota dochodów budżetu Gminy na 2008 r. wynosi 19.801.964 zł, a wydatków 21.049.422 zł.
Na zwiększenie dochodów wpływ ma rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Wydatki wzrastają na następujące zadania:
1)dodatkowe środki dla Zarządu Dróg Gminnych na drogę Dłużyna – Bukówiec Górny oraz Dłużyna – Skarżyń – 200.000 zł,
2)zakup gruntu w Krzycku Wielkim przy stacji benzynowej – 40.000 zł,
3)ogrodzenie boisk we Włoszakowicach i w Zbarzewie – 32.600 zł,
4)dodatkowe środki dla Zespołu Szkół w Dłużynie na powiększenie sali i przewiezienie ziemi-7.000 zł,
5)dodatkowe środki dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych na likwidację sanitariatów – 5.000 zł, na pracownię komputerową – 19.000 zł, na malowanie elewacji szkoły – 20.000 zł,
6)dodatkowe środki dla Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim na malowanie budynku szkoły lub wymianę okien – 40.000 zł,
7)dodatkowe środki dla szkół na podwyżki dla nauczycieli:
- ZS Dłużyna - 76.960 zł
- ZS Bukówiec Górny – 49.568 zł
- ZS Jezierzyce Kościelne – 60.213 zł
- ZS Krzycko Wielkie – 23.850 zł
- ZSO Włoszakowice – 170.754 zł
8)zwiększenie dotacji dla GOK – 51.000 zł

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/112/2008

Ad. 7. Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w związku z tym, że z dniem 30 czerwca 2008 r. traci moc program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy do zadań Gminy należy uchwalenie nowego programu.
Projekt programu składa się z działów:
- prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
- analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali,
- planowana sprzedaż lokali,
- zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszów,
- sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy,
- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
- wysokość wydatków (koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów, koszty modernizacji, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi,
- inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania zasobem.

Radny Zenon Mejza wniósł o przeznaczenie do sprzedaży w ww. programie budynku w Krzycku Wielkim po byłej bibliotece.
Wójt wyjaśnił, że w związku z nałożeniem na Gminę obowiązku zapewnienia lokalu zastępczego w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych należy pozostawić wolne lokale na stanie Gminy, właśnie na takie okoliczności.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie przeciwnym
UCHWAŁĘ Nr XV/113/2008

Ad. 8. Przyjęcie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy obejmują:
- wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu,
- warunki zamieszkiwania,
- kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu,
- warunki dokonywania zamiany lokali,
- zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę.
Radni do zasad nie wnieśli żadnych uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/114/2008


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach.
Planowana do sprzedaży nieruchomość położona jest we Włoszakowicach przy ul. Jana Otto (część wyrobiska po byłej cegielni), objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako teren wysypiska śmieci w miejscowości Włoszakowice.
W związku z faktem, że przeznaczona do sprzedaży nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, może zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach (obręb Włoszakowice) oznaczonej numerem działki 221/10 o powierzchni 0,0716 ha w drodze przetargu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/115/2008

Ad. 10. Sprawa wynagrodzenia Wójta.
Ustalono miesięczne wynagrodzenie Wójta w wysokości 9.600 zł w tym:
wynagrodzenie zasadnicze - 4.800 zł
dodatek funkcyjny - 1.600 zł
dodatek za wysługę lat - 960 zł
dodatek specjalny - 2.240 zł

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/116/2008

Ad. 11. Wystąpienie ze stowarzyszenia “Organizacja Turystyczna Leszno-Region”.
W związku ze stanowiskiem wyrażonym na posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa postanowiono o wystąpieniu Gminy Włoszakowice ze stowarzyszenia “Organizacja Turystyczna Leszno-Region”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/117/2008

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla sołtysów.
Rada Gminy ustaliła miesięczną dietę dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Włoszakowice (sołtysów) w następującej wysokości:
1.Boguszyn - 200 zł
2.Boszkowo - 150 zł
3.Bukówiec Górny - 200 zł
4.Charbielin - 150 zł
5.Dłużyna - 150 zł
6.Dominice - 150 zł
7.Grotniki - 200 zł
8.Krzycko Wielkie - 200 zł
9.Jezierzyce Kościelne - 150 zł
10.Sądzia - 200 zł
11.Skarżyń - 150 zł
12.Zbarzewo - 200 zł

Diety dla sołtysów są rekompensatą za załatwianie spraw sołeckich, za które sołtys nie pobiera wynagrodzenia wynikającego z przepisów szczególnych, m.in. za udział w cyklicznych zebraniach sołtysów i innych spotkaniach gdzie wymagana jest obecność sołtysa, pokrycie kosztów
komunikowania się z Urzędem w sprawach wiejskich itp.
Zróżnicowanie diet dla poszczególnych sołtysów uzasadnione jest koniecznością ponoszenia przez nich zwiększonych kosztów poprzez wykorzystanie własnego sprzętu komputerowego w celu przepływu dokumentów i kontaktowania się z Urzędem za pośrednictwem internetu.
W związku z powyższym:

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XV/118/2008

Ad. 13. Sprawy bieżące.
Wójt poinformował o przeprowadzonym przetargu na budowę drogi z Dłużyny do Bukówca Górnego (Zarząd Dróg Gminnych) i z Dłużyny do Skarżynia (Zarząd Dróg Powiatowych). Ponadto przekazał informację, że nie odbył się przetarg na budowę składowiska odpadów w Trzebani. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Zakład Oczyszczania sp. zo.o. w Lesznie. Wójt poinformował, że w związku z złożonym wnioskiem dot. ograniczenia prędkości na ul. Zachodniej we Włoszakowicach (złącznik nr 11) założone zostały na tej ulicy dwa progi zwalniające.Wójt przedstawił wstępny projekt wykorzystania wodnej energii na rowie za ul.
Grotnicką (3 - 4 progi, zapory na spiętrzenie wody, generatory), który a radni zaakceptowali.
Grotnicką (3 - 4 progi, zapory na spiętrzenie wody, generatory). Projekt można by było realizować wspólnie np. z uczniami liceum czy gimnazjum w ramach zajęć dodatkowych.

Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.
Radny Stefan Lis – wnioskował o wyjaśnienie w Naszym Jutrze sprawy budowy sieci gazociągowej prowadzonej przez teren Gminy.

Ad. 15.Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XV Sesję Rady Gminy Włoszakowice.Protokołowała: Mirosława Poloszyk-MIś
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice: Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06