OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XVI/2008 z dnia 18 lipca 2008 r.

Protokół Nr XVI/2008 z dnia 18 lipca 2008 r.

Numer dokumentu: 16
Rok: 2008

P r o t o k ó ł Nr XVI/08
z XVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 18 lipca 2008 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Otwarcia XVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek sesji:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Wyjaśnienia dotyczące wzrostu kosztów budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani.
6.Wprowadzenie zmian w budżecie gminy Włoszakowice na 2008 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia.
9.Sprawy bieżące.
10.Wolne głosy i wnioski.
11.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy.
Informację z posiedzenia Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący Komisji Zenon Mejza. Informacja została przyjęta.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XV Sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Paweł Marcinek – wnioskował o naprawę skrzynki elektrycznej na słupie w Bukówcu Górnym przy korcie tenisowym. Interpelacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radny Stefan Lis poinformował o zalegających śmieciach przy pojemnikach GZK sp. z o.o. We Włoszakowicach przy Banku Spółdzielczym.

Ad. 5. Wyjaśnienia dotyczące wzrostu kosztów budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” przedstawili uczestniczący w sesji: Jan Wojciechowski – wiceprezydent Miasta Leszna; prezes zarządu Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. Wiesław Wojdyła; kierownik jednostki realizującej projekt Aneta Tomala.

Wstępnie inwestycja stanowiła jedno zadanie. Jego podział na kontrakty o mniejszej wartości miał na celu m.in. łatwiejszy dostęp do wykonawców oraz uzyskanie niższych kwot niż określone w kosztorysach inwestorskich. Przetargi ogłaszane na budowę składowiska odpadów w Trzebani były trzykrotnie unieważniane. Aktualny stan zadań wynikających z podziału przedstawia się następująco:

1.Trwają prace budowlane związane z kontraktem I (rekultywacja 13 składowisk odpadów).
2.Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na budowę stacji przeładunkowych w Goli i Rawiczu (kontrakt II).
3.Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na budowę składowiska odpadów w Trzebani (kontrakt II).
4.Do rozstrzygnięcia pozostały jeszcze przetargi na budowę dróg dojazdowych do stacji przeładunkowych, kompostowni w Śmiglu i na zakup sprzętu mechanicznego (wózki widłowe, ładowarki, kompaktory itp.) – kontrakt II.

W dniu 24 czerwca bieżącego roku nastąpiło otwarcie ofert na jedną z najważniejszych części całego przedsięwzięcia, czyli budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (kontrakt II).
Wpłynęły 3 oferty: firmy STRABAG na kwotę 28.392.487,53 EURO, firmy HYDROBUDOWA 9 na kwotę 24.918.457,71 EURO i firmy MOSTOSTAL Warszawa na kwotę 28.446.598,61 EURO. Zaskoczeniem tego przetargu była cena za wykonawstwo. Budżet zaplanowany w kosztorysie na to zadanie wynosił 15.288.679,48 EURO. Rynek wykonawstwa jest bardzo mały w stosunku do zapotrzebowania w zakresie ochrony środowiska. Przy tego rodzaju inwestycjach czas działa zawsze na niekorzyść prowadzącego inwestycję. Niedoszacowanie (z uwagi na kurs EURO) inwestycji unijnych wynosi w skali kraju 2 mld. EURO, a żadnej pomocy inwestorom strona polska nie zapewnia.
Wiadomo już więc, że Spółce brakuje kwota 9.600.029,00 EURO, aby przyjąć najniższą ofertę złożoną w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, a dodatkowo w związku z ponownym spadkiem kursu EURO 1.399.971,00 EURO – razem 11.000.000,00 EURO.
Decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oszczędności zagospodarowane z kontraktu I (rekultywacja składowisk) można będzie przeznaczyć na uzupełnienie budżetu kontraktu II, a jest to kwota 2.100.000,00 EURO. Ponadto Spółka MZO Leszno zaciąga kredyt na kwotę 8.000.000,00 PLN.
W związku z powyższym brakująca kwota – około 6.600.000,00 EURO - musi zostać zabezpieczona przez samorządy uczestniczące w tym przedsięwzięciu, a Gmina Włoszakowice powinna przeznaczyć na ten cel w roku:
2009 – 527.902,08 PLN,
2010 – 251.456,73 PLN
2011 – 6.600,00 PLN.

Środki dotychczas zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym wzrosną o kwotę 757.231,12 PLN (z 584.925,00 PLN do około 1.342.200,00 PLN).

Decyzja w sprawie zwiększenia udziałów Gminy Włoszakowice w Spółce MZO Leszno jest ważna, ażeby przyjąć ofertę HYDROBUDOWY 9 i nie rozpoczynać ponownego postępowania przetargowego, ponieważ może się okazać, że oferty w nim złożone będą jeszcze wyższe od tych przedłożonych 24 czerwca br.


Wójt Stanisław Waligóra twierdził, że nie jest wyjściem sprzedaż akcji i wycofanie się z tej inwestycji.
Rada Gminy Włoszakowice podzieliła stanowisko Wójta i postanowiła o udziale Gminy w przedsięwzięciu. Wyrażono zgodę na odbycie sesji w miesiącu sierpniu i podjęcie uchwał w sprawie zmiany zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego i zmiany wysokości udziałów Gminy Włoszakowice w Spółce MZO sp. z o.o. w Lesznie.

Ad. 6. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy Włoszakowice na 2008 r.
Postanowiono zwiększyć dochody i wydatki budżetu na 2008 rok o 36.000,00 złotych.
Kwota dochodów po zmianie wynosi 19.837.964,00 złote, a wydatków 21.085.422,00 złote. Na wzrost dochodów składają się następujące pozycje:
1. dochody Zarządu Dróg Gminnych z tytułu wykonywanych usług
oraz opłat za zajęcie pasa drogowego - 18.000,00 zł,
2. środki przekazane przez Fundację "Jesteśmy - więc pomagamy" z przeznaczeniem na turnus rehabilitacyjny dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy - 18.000,00 zł.
W wydatkach uwzględniono dodatkowe dochody ponadto przyjęto do realizacji inne zadania zamiast zaplanowanych wcześniej w budżecie zadań inwestycyjnych, tj.:
budowa sali sportowej środowiskowej przy ZSO Włoszakowice,
modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach,
budowa ul.Wańskiego w Bukówcu Górnym.

Powyższe zadania inwestycyjne, jeśli uzyskają takie dofinansowanie to realizowane mogą być dopiero w roku przyszłym ze względu na toczące się procedury w zakresie weryfikacji wniosków o dofinansowanie unijne (np. na budowę oczyszczalni ścieków do tej pory Gmina nie złożyła wniosku, gdyż jeszcze nie ogłoszono ich naboru). W związku z powyższym środki ujęte w tegorocznym budżecie na ww. zadania przeznaczono na:
1. Dodatkowe środki dla ZDG na następujące zadania
- budowa nawierzchni asfaltowej Dłużyna - Skarżyń - 130.000,00 zł.
- budowa nawierzchni asfaltowej - ul. Spokojna w Krzycku Wielkim - 25.000,00 zł,
- budowa drogi Dłużyna – Bukówiec Górny - 137.500,00 zł,
- poszerzenie chodnika - ul. Starkowska w Boszkowie-Letnisku - 7.900,00 zł,
- przebudowa ogrodzeń przy budowanym chodniku w Dłużynie - 4.800,00 zł,
- przebudowa chodnika w Bukówcu Górnym - 28.000,00 zł,
- przebudowa ogrodzeń przy budowanym nowym chodniku na
ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach - 15.000,00 zł,
- geodezyjne odtworzenie granic drogi Dłużyna-Bukówiec Górny - 3.700,00 zł,
- II etap modernizacji oświetlenia ulicznego-dot.wzrostu kosztów
zakupu energii i konserwacji urządzeń - 1.400,00 zł,
- modernizacja nawierzchni na ul. Marcinka w Bukówcu Górnym - 100.000,00 zł,
- usługa geodezyjna - ul. Strażacka w Bukówcu Górnym - 1.000,00 zł,
- modernizacja (prawoskręt) - ul. Machcińska w Bukówcu Górnym- 30.000,00 zł,
- płytki przed Pałacem - 10.000,00 zł,
- budowa nawierzchni na ul. Wolności we Włoszakowicac - 250.000,00 zł,
- budowa chodnika w Jezierzycach Kościelnych - 40.000,00 zł.
2.Dodatkowe środki dla ZS Dłużyna na wykonanie zaleceń Komendanta
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – montaż przeciwpożarowego
wyłącznika prądu oraz oddzielenie piwnicy od pozostałej części budynku - 4.000,00 zł,
3.Remont dachu gorzelni w Zbarzewie – zadanie realizowane przez UG - 10.000,00 zł,
4.Dodatkowe środki na II etap modernizacji oświetlenia ulicznego-UG - 12.000,00 zł,
5.Środki dla ŚDS na turnus rehabilitacyjny podopiecznych - 18.000,00 zł,

Ponadto plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. w związku ze znacznym wzrostem przychodów zaplanowano na następujące zadania:
1. Modernizacja wodociągu na ul. Osady we Włoszakowicach - 50.000,00 zł,
2. Kanalizacja na ul. Spokojnej we Włoszakowicach - 42.000,00 zł,
3. Kanalizacja na ul. Sz. Nowaka we Włoszakowicach - 30.000,00 zł,
4. Zakup zestawu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 20.000,00 zł,
5. Renowację stawu na oczyszczalni ścieków - 79.800,00zł.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/119/2008

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Rada Gminy Włoszakowice stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Włoszakowice Pawła Bułgaryna. Dnia 22 kwietnia 2008 r. radny zrzekł się mandatu radnego w Gminie Włoszakowice w związku z zakazem łączenia pracy w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/120/2008

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia.
Zarządzono na terenie Gminy Włoszakowice pobór w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego należnych od osób fizycznych w następujących sołectwach, wyznaczając inkasentów: Boguszyn – Edmund Poprawa, Bukówiec Górny – Tadeusz Malepszy, Charbielin – Helena Sobecka, Dłużyna – Aniela Poloszyk, Dominice – Ludwik Mrozkowiak, Grotniki Andrzej Czajka, Jezierzyce Kościelne – Bogdan Wieland, Krzycko Wielkie – Zenon Mejza, Sądzia – Zenon Poloch, Skarżyń – Stanisław Grochowy i Zbarzewo – Jan Michalewicz. Ustalono dla inkasentów procentowe wynagrodzenie za inkaso podatków od wpłat osobiście przez nich zainkasowanych w wysokości 3% dla inkasentów, za wyjątkiem inkasenta w sołectwie Bukówiec Górny, dla którego wynagrodzenie ustalono w wysokości 2,5% za inkaso. Stawka ta jest niższa o 0,5% ze względu na wyższe kwoty kasowanych podatków.
Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/121/2008

Ad. 9. Sprawy bieżące.
Wójt poinformował o aktualnej sytuacji dot. złożonych wniosków o dofinansowanie unijne. Ponadto przedstawił informację ze spotkania ze Starostą Leszczyńskim dot. planu podpisania porozumienia ze Starostą Leszczyńskim w zakresie współdziałania partnerskiego przy inwestycji powiatowej – II etapu kompleksowej przebudowy trasy Leszno- Boszkowo oraz przy inwestycji gminnej - przebudowa ul. Wańskiego we Włoszakowicach.
Proponowany udział Gminy w inwestycji powiatowej to dofinansowanie w wysokości 190 tys. zł. z przeznaczeniem na realizację części inwestycji, tj. “przebudowa chodnika na ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach. Natomiast pomoc powiatu w inwestycji Gminy na terenie Bukówca Górnego planowana jest w zakresie budowy ronda na drodze powiatowej Bukówiec Górny – Sądzia.
Pomoc finansowa może zostać udzielona po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy i Radę Powiatu i zawarciu umowy.


Ad. 10. Wolne głosy i wnioski.
Radna Irena Przezbór – prosiła o wyjaśnienie co z protestami dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Włoszakowicach

Ad. 11. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XVI Sesji przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice zakończyła obrady.


Protokołowała: Mirosława Poloszyk-Miś
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-30
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06