OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/122/2008 o zmianie Uchwały RAdy Gminy Włoszakowice w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Uchwała Nr XVII/122/2008 o zmianie Uchwały RAdy Gminy Włoszakowice w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Numer uchwały: 122
Numer sesji: 17
Rok: 2008


Uchwała Nr XVII/122/2008
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 14 sierpnia 2008 roku


o zmianie Uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 roku Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
W treści §1 Uchwały Nr IV/20/2007 zmienia się ust. 1 i 2 poprzez nadanie im następujących treści:

1) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W celu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie postanawia się zaciągnąć zobowiązania finansowe na pokrycie wkładów finansowych w tej spółce do wysokości 1 143 450,00 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) na lata:
- w 2008 roku do kwoty 357 225,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100),
- w 2009 roku do kwoty 528 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100),
- w 2010 roku do kwoty 251 625,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100),
- w 2011 roku do kwoty 6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100).”

2) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 1 143 450,00 zł na zabezpieczenie roszczeń Spółki z tytułu niewykonania przez Gminę zobowiązań finansowych określonych w ust. 1”

§ 2
Pozostałe postanowienia Uchwały Nr IV/20/2007 nie ulegają zmianie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórUzasadnienie:

W związku z przystąpieniem do realizacji wspólnego zadania dotyczącego budowy międzygminnego systemu gospodarki odpadami w ramach Projektu „ Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” finansowanego z Funduszu Spójności, Gmina Włoszakowice posiada wobec Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o. o. w Lesznie – jednostki realizującej projekt, zobowiązania finansowe wynikające z harmonogramu płatności. Zwiększenie zobowiązań w stosunku do kwoty przyjętej przez Radę Gminy Włoszakowice w dniu 7 lutego 2007 roku nastąpiło w wyniku podania przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie nowego harmonogramu płatności obejmującego przewidywane koszty zarówno wyboru oferty na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani jak i realizacji inwestycji.
Decyzją Komisji Europejskiej K (2005) 5536 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Funduszu Spójności w/w projektu z dnia 13 grudnia 2005 roku inwestycja ta będzie realizowana w latach 2006 – 2011.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06