OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/126/2008 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Uchwała Nr XVII/126/2008 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Numer uchwały: 126
Numer sesji: 17
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XVII/126/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art.74 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w zw. z art. 5a ust. 2 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Włoszakowice a Gminą Przemęt w sprawie powierzenia prowadzenia Gminie Przemęt zadania z zakresu oświaty dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Włoszakowice w przedszkolach których organem założycielskim jest Gmina Przemęt.

§ 2
Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-)Irena PrzezbórZałącznik do Uchwały Nr XVII/126
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

POROZUMIENIE
z dnia ..........................., zawarte w .......................
pomiędzy

Gminą Włoszakowice reprezentowaną przez:
1.Stanisława Waligórę - Wójt Gminy Włoszakowice
2.przy kontrasygnacie p.o. skarbnika gminy - Moniki Ławeckiej
a
Gminą Przemęt reprezentowaną przez:
1.Dorotę Gorzelniak - Wójta Gminy Przemęt
2.przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Doroty Reymann


na podstawie art.74 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w zw. z art. 5a ust. 2 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Włoszakowice NR ..../...../...... z dnia oraz uchwały Rady Gminy Przemęt NR ...../ ....../ ...... z dnia ........ zawiera się porozumienie następującej treści :


§ 1

1.Gmina Włoszakowice powierza a Gmina Przemęt przyjmuje do wykonania zadanie z zakresu oświaty dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Włoszakowice w przedszkolach których organem założycielskim jest Gmina Przemęt.
2.Gmina Włoszakowice zobowiązuje się do partycypowania w kosztach utrzymania dzieci z terenu Gminy Włoszakowice w wysokości kosztów ponoszonych przez Gminę Przemęt na utrzymanie każdego dziecka w przedszkolu publicznym.

§ 2

1.Podstawą obliczenia dotacji celowej stanowi kwota bieżących wydatków ustalona w budżecie Gminy Przemęt ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego przedszkolaka miesięcznie.
2.Gmina Włoszakowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji przekazanej przez Gminę Przemęt na dziecko z Gminy Włoszakowice uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Przemęt od 1 września 2008 r.
3.Podstawą naliczenia zwrotu kosztów dotacji stanowi iloczyn faktycznie uczęszczających dzieci z terenu Gminy Włoszakowice do przedszkoli na terenie Gminy Przemęt i kwoty o której mowa w ust.1 oraz liczby miesięcy w których dziecko uczęszczało do przedszkola.
4.Ustala się kwartał jako okres rozliczeniowy.
5.Płatność będzie następować do 14 dni od daty otrzymania przez Gminę Włoszakowice noty obciążeniowej z wykazem dzieci sporządzonym zgodnie z ust. 3. Za IV kwartał roku budżetowego płatność ustala się do 14 dni od otrzymania noty, nie później jednak niż do 30 grudnia.

§ 3

1.Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony
2.Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.


§ 4


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 5

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Za Gminę Włoszakowice Za Gminę PrzemętInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06