OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/128/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Uchwała Nr XVII/128/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Numer uchwały: 128
Numer sesji: 17
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XVII/128/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 14 sierpnia 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218) oraz art. 165, 165a, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r., Nr 140, poz.984) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na 2008 określone w § 1 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 75.380,00 złotych, z tego dochody bieżące o 66.880,00 złotych i dochody majątkowe o 8.500,00 złotych.
2. Zmiana dochodów określona w ust.1 obejmuje zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 12.500,00 złotych, których kwota ogółem po zmianie wynosi 3.330.473,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Kwota dochodów po zmianie wynosi 19.914.184,00 złote, zmianę określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 określone w § 2 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 75.380,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Zmiana wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy:
1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 83.045,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 17.566.419,00 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.659.236,00 złotych,
2)zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 158.425,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 3.595.223,00 złote, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3.Zmiana wydatków określona w ust.1 obejmuje zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 12.500,00 złotych, których kwota ogółem po zmianie wynosi 3.330.473,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4.Ogólna kwota wydatków po zmiane wynosi 21.161.642,00 złote.

§ 3. Zmienia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 określone w § 2 ust. 3 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej określoną § 5 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 166.854,00 zł. Kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 2.265,00zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
Przewodniczący Rady Gminy
(-)Irena Przezbór

Uzasadnienie:

I. Dochody ( załącznik nr 1 ) wzrastają ogólnie o kwotę 75.380,00 złotych, a składają się na to następujące pozycje:
dochody Urzędu Gminy zrealizowane bez planu lub zaplanowane w niższej wysokości z tytułu wykonywanych usług, opłaty planistycznej oraz odsetki od lokat bankowych w wysokości 44.000,00 złotych,
dochody Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach za sprzedane obiady w wysokości 5.520,00 złotych,
dochody Przedszkola w Krzycku Wielkim za sprzedaż obiadów w nowootwartym oddziale 9-godzinnym w wysokości 12.048,00 złotych,
środki od Wojewody Wielkopolski na wypłaty nauczycielom za przeprowadzenie czesci ustnej egzaminu maturalnego w wysokości 1.312,00 złotych,
środki od Wojewody Wielkopolski na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 12.500,00 złotych.

II. Wydatki ( załącznik nr 2 )
1) wzrastają ogólnie o kwotę 75.380,00 złotych, co powodują następujące zadania i sytuacje:
1. Dodatkowe środki dla ZDG na następujące zadania:
- budowa nawierzchni ul. Wolności Włoszakowice - 150.000,00 zł,
- geodezyjne odtworzenie granic drogi gminnej Włoszakowice-Dominice - 11.500,00 zł,
- postawienie rzeźby Sanitariusza w Sądzi - 11.500,00 zł,
2.Brama na Ośrodku Żeglarskim – zadanie realizowane przez UG - 2.500,00 zł,
3.Dodatkowe środki dla ZS Krzycko Wielkie na zakup garnków i sztućców - 2.500,00 zł,
4.Środki na zakup akcji MZO Leszno - 7.425,00 zł,
5.Dodatkowe środki dla Przedszkola w Krzycku Wielkim związane
z uruchomieniem odziału 9-godzinnego - 37.477,00 zł,
6.Środki ze zrealizowanych dochodów dla Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach- 5.520,00 zł,
7.Zmniejsza się rezerwę - 166.854,00 zł.
8.Dodatkowe środki dla ZSO Włoszakowice na wypłaty nauczycielom
za przeprowadzenie czesci ustnej egzaminu maturalnego w wysokości - 1.312,00zł,
9.Dodatkowe środki dla OPS na wdrożenie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów w wysokości - 12.500,00 zł.
2)są przenoszone w: Urzędzie Gminy, Zarządzie Dróg Gminnych, Przedszkolu nr 2 we Włoszakowicach oraz ZS Bukówiec Górny na wnioski złożone przez te jednostki.

III. Dochody i wydatki zadań zleconych ( załącznik 3) wprowadza środki od Wojewody Wielkopolski na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień br. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 12.500,00 złotych.

IV. Wydatki majątkowe ( załącznik nr 4 ) zwiększa się wydatki na inwestycje związane z budową i modernizacją dróg gminnych i chodników realizowane przez ZDG, na współfinansowanie zadania "Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie",wprowadza się nowe zadanie zakupu sprzętu komputerowego dla OPS-u oraz rezygnuje się z zadania inwestycyjnego ZS w Bukówicu Górnym (komin).

IV. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 ( załacznik 5) – załącznik został zaktualizowany w związku z wprowadzeniem nowego zadania związanego z budową mieszkań socjalnych i oczyszczalni ścieków.
Zdjęcia dołączone:

         Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06