OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVIII/130/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/130/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Numer uchwały: 130
Numer sesji: 18
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XVIII/130/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 5 września 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218) oraz art. 165, 165a i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r., Nr 140, poz.984) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 określone w § 2 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 1.579.400,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
1.Zmiana wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy:
1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.999,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 17.569.208,00 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.660.236,00 złotych,
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.583.399,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 5.178.622,00 złote, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków po zmiane wynosi 22.747.830,00 złotych.

§ 2. 1. Deficyt budżetu określony w § 4 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " wzrasta o 1.579.400,00 złotych i po zmianie wynosi 2.826.858,00 złotych.
2.Różnica sfinansowana zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) oraz kredytem krajowym.
3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 1.060.000,00 złotych do kwoty 2.639.400,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w § 6 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określony w § 7 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " wzrasta o 2.379.400,00 złotych i po zmianie wynosi 4.139.400,00 złotych z tego na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wzrasta o 800.000,00 złotych i po zmianie wynosi 1.500.000,00 złotych,
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu wzrasta o 1.579.400,00 złotych i po zmianie wynosi 1.879.400,00 złotych,
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pozyczek i kredytów 760.000,00 złotych.

§ 5. Upoważnienie wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występujacego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu określone w § 9 pkt 1 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " wzrasta o 800.000,00 złotych i po zmianie wynosi 1.500.000,00 złotych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena PrzezbórUzasadnienie:

I. Wydatki ( załącznik nr 1 )
1) wzrastają ogólnie o kwotę 1.579.400,00 złotych, co powodują następujące zadania i sytuacje:
1. Dodatkowe środki dla ZDG na następujące zadania:
budowa drogi Włoszakowice ul. Osady 156.900,00
budowa drogi Włoszkaowice ul. Wolności 104.100,00
budowa drogi Włoszkaowice ul. Wolności (odcinek od 21 Października) 45.000,00
budowa drogi w Dominicach ( od sali w kier. Górsko) 92.300,00
budowa drogi Włoszakowice ul. Zakątek 76.900,00
budowa drogi Ujazdowo ul. Podgórna 62.100,00
budowa drogi Bukówiec Górny ul. Marcinka 147.600,00
budowa drogi Boszkowo Letnisko ul. Dominicka II etap 335.400,00
budowa drogi Boszkowo Letnisko ul. Pocztowa 117.700,00
budowa drogi Grotniki ul. Piaskowa 85.500,00
przykrycie bruku Krzycko Wielkie ul. Adamowo 21.600,00
poszerzenie nawierzchni Włoszakowice ul. Kurpińskiego 29.200,00
parking przy szkole Włoszkaowice 12.400,00
parking przy Toscani 36.300,00
krawężnik przy sklepie i sali Jezierzyce Kościelne 7.900,00
plac targowy Włoszakowice 102.500,00
powiększenie kortu tenisowego Bukówiec Górny 35.000,00
projekt techniczny na drogę Włoszakowice-Krzycko Wielkie 111.000,00

2.Dodatkowe środki dla Przedszkola w Krzycku Wielkim na prace remontowe w związku z uruchomeniem oddziału 9-godzinnego(środki przesunięto) w kwocie 8.720,00 złotych.

2)są przenoszone w: Urzędzie Gminy, Przedszkolu w Krzycku Wielkim na wnioski złożone przez te jednostki.

II. Wydatki majątkowe ( załącznik nr 2 ) zwiększa się wydatki na inwestycje związane z budową i modernizacją dróg gminnych i chodników realizowane przez ZDG, wprowadza się nowe zadanie zakupu zmywarki przemysłowej dla Przedszkola w Krzycku Wielkim.

III. Przychody i rozchody budżetu 2008r. ( załącznik nr 3 ) zwiększono przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 1.060.000,00 złotych do kwoty 2.639.400,00 złotych, a zwiększony deficyt budżetu planuje się pokryć kredytem krajowym.

IV. Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW ( załącznik nr 4 ) przesunięto wydatki z inwestycyjnych na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług.


Zdjęcia dołączone:

     Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-09-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06