OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 34/2008 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze 2008 roku

Zarządzenie Nr 34/2008 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze 2008 roku

Numer dokumentu: 34
Rok: 2008

Zarządzenie Nr 34 / 2008
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 22 sierpnia 2008 rokuw sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.
Na podstawie Art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 roku Nr 140, poz. 984 ) zarządzam co następuje:
§ 1


Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra
Załącznik do zarządzenia Nr 34/2008
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 22 sierpnia 2008 rokuInformacja o wykonaniu budżetu
gminy Włoszakowice za I półrocze 2008 roku.


Plan dochodów na 2008 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wynosi 19.801.964 złote, z czego w okresie I półrocza zrealizowano 55,80 %, tj. 11.049.567 złotych.
Najwyższe z dochodów zewnętrznych to subwencje w wysokości 5.354.548,00 złotych, stanowiące 48,46 % ogółu wpływów ( dział 758 ), w tym część oświatowa 39,04 % ( rozdział 75801 ), część wyrównawcza 9,31 % ( rozdział 75807 ) i część równoważąca 0,11% ( rozdział 75831 ). Należy nadmienić, że w przypadku części oświatowej wpłynęło już 8 z 13 rat i realizacja w stosunku do planu wynosi 61,54 %. Ponadto gmina na dofinansowanie zadań własnych otrzymała dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 174.308 złotych ( 1,58 % ogółu wpływów ), na co składają się środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 33.150 złotych, środki na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej w kwocie 19.740 złotych, środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 59.787 złotych, środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej na jego prowadzenie w wysokości 29.303 złote, na dożywianie dzieci i młodzieży w wysokości 4.840 złotych i na zasiłki dla podopiecznych w wysokości 27.488 złotych. Gmina Święciechowa przekazała w tym półroczu na współfinansowanie oddziału zerowego przedszkola w Krzycku Wielkim, do którego uczęszczały dzieci z jej rejonu 3.792 złote, tj. 0,03 % wpływów.
Wysokość oraz poziom realizacji dotacji na zadania zlecone (następne źródło dochodów zewnętrznych gminy ) stanowi kwotę 1.725.782 złote, tj. 15,62 % całości wpływów. Składają się na nie środki na zadania z zakresu Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.372.990 złotych, z zakresu Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 221.539 złotych, na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego ) w kwocie 34.215 złotych, na zwrot rolnikom podatku akcyzowego od zakupionego paliwa 93.930 złotych ( dnia 30.06.2008r. dokonano zwrotu na rachunek WUW niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na wypłaty rolnikom w kwocie 9.528,99 złotych), na sprawy związane z aktualizacją rejestrów wyborczych 608 złotych oraz na zadania związane z obroną cywilną 2.500 złotych. Obraz wpływów wszystkich dotacji przedstawia załącznik nr 3. Wynika z niego, że Wojewoda w zasadzie wywiązał się z deklarowanych kwot dotacji i przekazał środki w granicach 49,98–59,30 %, a w niektórych przypadkach nawet w wysokości 100,00 %. Biuro Wyborcze do końca czerwca przekazało dokładnie 50,08 % deklarowanych środków na prowadzenie i uaktualnianie rejestru wyborców.
Wszystkie uzyskane środki z dotacji zostały wydatkowane zgodnie ze swym przeznaczeniem i wykorzystane według potrzeb. W ok. 100 % wydatkowano otrzymane środki na zadania z zakresu administracji rządowej, środki na prowadzenie i uzupełnianie rejestru wyborców, środki na zadania związane z obroną cywilną, środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa, środki na pomoc materialną dla uczniów, środki na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dożywianie. Nie wykorzystano w omawianym okresie w 100 procentach uzyskanych środków wszystkich pozostałych, a więc środków przeznaczonych na prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, środków na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych oraz innych zasiłków celowych z zakresu zadań zleconych, na naukę języka angielskiego, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, na wypłatę zasiłków celowych z zakresu zadań własnych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w wysokości występujących potrzeb. Niewykorzystane kwoty będą uruchomione i wykorzystane przy realizacji systematycznie toczących się zadań i wydatków z nimi związanych w terminie późniejszym. Całościowe rozliczenie nastąpi z końcem roku. Obraz wydatkowania otrzymanych dotacji przedstawia załącznik nr 4.
Innym typem dochodów jest dotacja otrzymana z funduszu PFRON rekompensująca dochody utracone w podatkach z tytułu ulg ustawowych w kwocie 413.729 złotych i stanowi 3,74 % całości dochodów.
Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy ( 1.546.723 złote ), poprzez Urzędy Skarbowe ( 150.124 złote ) oraz przekazywane poprzez Ministerstwo Finansów ( 1.137.798 złotych ). Stanowią łącznie 25,66 % całości wpływów. Szczegółowy obraz wykonania dochodów według źródeł ich powstawania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.
Analizując poszczególne pozycje z załącznika dochodów zauważa się w większości działów wykonanie oscylujące w granicach połowy i więcej, co rachunkowo stanowi prawidłowość. W poszczególnych pozycjach kształtuje się to następująco:
dział 010, dochody z rolnictwa zrealizowane w 92,68%, w tym dotacja na wypłatę rolnikom rekompensat (90,79%), wpływy za podłączenie się do sieci wodociągowej (87,59%), oraz wpływy bez planu z dzierżaw obwodów łowieckich,
dział 600, wpłynęło 93,06% dochodów planowanych do zrealizowania przez ZDG, głównie są to wpływy z usług (114,60%), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (45,00%) oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (100,00%),
dział 630, wpłynęło 130,33% planowanych dochodów z działalności z zakresu upowszechniania turystyki,
dział 750, dochody zrealizowane bezpośrednio przez administrację 41,32%, nie wykonano dochodów w paragrafie 0830 – wpływy z usług, które będą realizowane w II półroczu br,
dział 751, środki otrzymane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 50,08%,
dział 754, środki otrzymane na działania związane z obroną cywilną 100,00%,
dział 756, wpływy podatkowe wykonane w 56,49% ( porównywalne do okresu I półrocza roku ubiegłego ). Wpływ na takie uśrednione wykonanie wywarła bardzo niska realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, wpływów z opłaty miejscowej osób fizycznych, które realizowane są w przeważającej części w drugim półroczu. Niskim procentem realizacji charakteryzuje się również udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy tych należności są bardzo różne w poszczególnych latach i trudne do oszacowania w fazie planowania, gdzie podstawą są dane z lat ubiegłych. W pozostałych pozycjach podatkowych wykonanie kształtuje się na poziomie około połowy i więcej. W całości wpłynęły środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych gminie od zakładów pracy chronionej, znacznie też przekroczono plan w zakresie podatku od nieruchomości, odsetek od nieterminowych wpłat osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz innych opłat lokalnych, co wywarło wpływ na stopień wykonania ogółem, rekompensując zaniżone wpływy. Zaległości podatkowe wynoszą 170.884 złote, co stanowi 3,67% wymaganych wpływów ( należności ) i zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 51,15% oraz o 60,56 % w stosunku do początku bieżącego roku. Należy zaznaczyć, że do poprawy tego wskaźnika przyczyniła się wpłata należności przez jednego podatnika. Biorąc pod uwagę, że w zaległościach podatkowych analogicznego okresu roku ubiegłego w wysokości 334.087 złotych, zaległość w kwocie 167.372 złote dotyczy jednego podatnika, a pozostała część zaległości to kwota 166.548 złotych, można wyliczyć wzrost tych zaległości o zaledwie 2,61%. W ubiegłym roku był to wzrost o około 50 %.
Przyczyną zaległości ogółem jest niemożliwość ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które wynoszą 85.758 złotych wobec Gminy i tyleż samo wobec Wojewody. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest widoczny wzrost tych zaległości o 57,86%.
Przez cały czas prowadzona jest działalność egzekucyjna mająca służyć ściąganiu zaległych kwot. W okresie I półrocza wystawiono i doręczono 872 upomnień, 27 wezwań do zapłaty, 58 tytułów wykonawczych i dokonano 6 wpisów na hipoteki.
dział 758, wpływy subwencji zrealizowane w 59,09%, nie zaplanowano dochodów ze zrealizowanych odsetek od lokat, co tylko w nieznacznym procencie poprawiło obraz wykonanych dochodów w tym dziale,
dział 801, wpływy wykonane w 64,29%, szkoły zrealizowały plan w 89,84% (w tym dotacja na naukę języka angielskiego w 100%), zaś przedszkola w 80,39% i 62,68%, dotacja dla pracodawców nauczycieli zawodu w okresie do czerwca wpłynęła w 59,30%,
dział 852, 50,97% wykonania; prawie wszystkie wpływy tego działu stanowią dotacje i jak już wspomniano, realizacja ich jest prawidłowa, a na zmniejszenie wpływ wywarły zaniżone odsetki bankowe w ŚDS i OPS,
dział 854, środki na pomoc materialną dla uczniów wykonane w 100%,
dział 900, 93,88% wykonania; wyższe niż zakładano wpłaty dofinansowujące budowę kanalizacji sanitarnej – 112,28% planu spowodowały wzrost tego wskaźnika.
Są też działy, w których wykonanie jest dużo niższe niż spodziewane 50 %. Należą do nich:
dział 700, którego realizacja wynosi 22,66%, a składają się na taki wynik dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody te będą realizowane w przeważającej części w II półroczu.
Ponadto w omawianym okresie uzyskano z zakresu wykonywania zadań zleconych, konkretnie z wydawania dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych ewidencyjnych, kwotę 7.110 złotych, co stanowi 39,50% planu. Z kwoty tej 355,50 złotych pozostaje jako dochód gminy, reszta zaś została przekazana na konto Wojewody Wielkopolskiego.
Umorzenia i odroczenia stosowano tylko w stosunku do należności podatkowych. Umorzono łącznie 751 złotych, w tym 204 złote w podatku od nieruchomości, 314 złotych w podatku rolnym, 33 złote w podatku leśnym i 200 złotych w podatku od środków transportowych. Z umorzeń skorzystali podatnicy na złożony przez nich wniosek, w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem społecznym lub ważnym interesem podatnika. Odroczeń dokonano na kwotę 3.333 złote, z tego 1.040 złotych w podatku od nieruchomości, 224 złote w podatku rolnym i 2.069 złotych w podatku od środków transportowych. Odroczenia dotyczą okresu od 1 do 6 miesięcy, motywowane są trudną sytuacją materialną w okresie płatności raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres półrocza wyniosły 561.590 złotych, a skutki ulg i zwolnień 62.126 złotych, z czego większość dotyczy podatku od nieruchomości..
Realizację dochodów według określonych grup przedstawia załącznik nr 5, a strukturę udziału procentowego poszczególnych grup dochodów w odniesieniu do planu jak i wykonania załącznik nr 6.
Plan wydatków na 2008 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian wynosi 21.049.422 złote. W okresie I półrocza wydatkowano 9.784.854 złote, co stanowi 46,49 % planu i 88,56% zrealizowanych dochodów. Źródłem pokrycia niedoboru oraz rozchodów (spłata pożyczki i kredytu pobranego w roku 2005 i 2006 w kwocie 760.000 złotych) są inne przychody – wolne środki oraz nadwyżki z lat ubiegłych. Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 7.
Na zadania majątkowe wydatkowano 1.280.298 złotych tj. 13,08 % wydatkowanych środków i jednocześnie 35,20% planowanych wydatków majątkowych. Kwotę tę wydatkowano na budowę i modernizację dróg, zakupy inwestycyjne realizowane przez ZDG, Urząd Gminy (brama garażowa OSP w Bukówcu Górnym), na objęcie udziałów MZO w Lesznie, na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz na infrastrukturę z zakresu sportu. Realizację zadań majątkowych stanowi załącznik nr 8, a realizację tych zadań w kontekście do wieloletnich programów inwestycyjnych załącznik nr 9. Większość zadań majątkowych jest w trakcie realizacji, a płatności z tytułu ich wykonywania nastąpią w II półroczu. Dalsze zakupy inwestycyjne oraz pozostałe zadania zrealizowane zostaną także w terminie późniejszym.
Pozostałe wydatki dotyczą działalności bieżącej i wynoszą 8.504.556 złotych, tj. 86,92% całości wydatków. Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy ( urząd, szkoły, przedszkola, dowozy szkolne, Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg Gminnych ) oraz na wypłatę prowizji sołtysom w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.485.302 złote, na wynagrodzenia bezosobowe 103.410 złotych i na pochodne łącznie 616.528 złotych, co stanowi 49,45% wydatków bieżących i 42,98% wydatków w ogóle. Dotacje podmiotowe wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 454.200 złotych tj. 60,14 % planu, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 93.980 złotych, tj. 49,99% planu. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 308.940 złotych, a koszty podróży służbowych 20.397 złotych, co łącznie stanowi 3,88% wydatków bieżących. Pomoc udzielona przez Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z wypłatą zasiłków rodzinnych z dodatkami wyniosła 1.409.788 złotych, z czego ze środków własnych wypłacono 77.756 złotych i 1.332.032 złote ze środków otrzymanych od Wojewody. Na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii wydatkowano 56.005 złotych, co stanowi 50,88 % uzyskanych środków i 43,08 % planu.
Wykonanie wszystkich wydatków w I półroczu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2, wykonanie według wyżej omówionych grup załącznik nr 10 i strukturę udziału procentowego poszczególnych grup wydatków w odniesieniu do planu oraz wykonania załącznik nr 11.
Biorąc pod uwagę, że ok. 65% wydatków majątkowych, a więc zadań inwestycyjnych dopiero realizowanych ( a zwłaszcza opłacanych) będzie w drugim półroczu, pozostałe wydatki, a szczególnie te bieżące, wykonywane są systematycznie.
Poddając analizie wydatki, dużo niższe niż średnie wykonanie w stosunku do planu zauważa się w następujących pozycjach:
w dziale 010, na co ma wpływ brak wydatkowania środków przeznaczonych na melioracje, niższe niż zaplanowano wydatkowanie na prace geodezyjne, wydatki związane z organizacją jarmarku rolniczego ( pozostała działalność ) oraz inwestycyjne z zakresu wodociągów w związku z realizacją zadania w II półroczu,
w dziale 630, gdzie działalność z zakresu upowszechniania turystyki, a także zadania remontowe prowadzone są w okresie letnim,
w dziale 700, gdzie wydatkowano środki według bieżących potrzeb, część zadań zaplanowano do realizacji w okresie lata, nie przystąpiono też jeszcze do planowanych wykupów gruntu,
w dziale 754, realizowano wydatki bieżące według potrzeb, a powodem niskiego wykonania jest nieuruchomiona do tej pory rezerwa zarządzania kryzysowego,
w dziale 756, realizowano wydatki bieżące według potrzeb,
w dziale 757, niższe niż zaplanowano jest wykonanie płatności odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek,
w dziale 758, nie uruchomiono dotychczas środków z rezerwy,
w dziale 852, wydatkowano mniej niż zaplanowano zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, składek na ubezpieczenia zdrowotne, innych zasiłków z zakresu pomocy, dodatków mieszkaniowych, środków na usługi opiekuńcze. Środki, które zostały wydatkowane stanowią wystarczający zakres w stosunku do potrzebujących i kwalifikujących się do pomocy,
w dziale 900, niższe niż średnie wykonanie planu z powodu braku możliwości realizacji planowanej inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach – zadanie przesunięto do realizacji na lata następne, udziały dla MZO przekazano w 100 procentach, także nakłady na utrzymanie zieleni poniesione zostały w przeważającej mierze w okresie do czerwca,
w dziale 926, niższe niż planowano wykonanie wydatków jest spowodowane nie zrealizowanym wydatkiem inwestycyjnym budowy sali środowiskowo sportowej przy ZSO we Włoszakowicach – zadanie przesunięto do realizacji na lata następne,
Zaniżone wykonanie wydatków wykazane w powyższych zakresach wywarło wpływ na ogólnie niższe niż 50 % wykonanie wydatków w I półroczu bieżącego roku.
Natomiast zawyżone wykonanie wystąpiło:
w dziale 854, środki na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano prawie w całości,
w dziale 921, nieznacznie średnie wykonanie przekracza dotacja dla GOK, gdyż większość imprez kulturalnych i remontów sal odbywa się w I półroczu,

W pozostałych działach ( 600, 750, 751, 801, 851 ) wykonanie oscyluje na poziomie około 50 % ( 45,36 – 53,78 ) i można przyjąć je za prawidłowe, analizując jednocześnie zakres wykonywanych zadań. Zakres tych zadań to w większości zadania bieżące i realizacja ich rozkłada się w miarę równomiernie na cały rok.

Główną przyczyną ogólnego wykonania budżetu na poziomie niższym niż 50 %, jak już wspominano, jest przesunięcie w czasie zadań inwestycyjnych i gromadzenie na nie środków. Ponadto należy też przeprowadzić analizę niewykonanych zadań ujętych w planach finansowych, wykluczając zadania z których należy zrezygnować na konto nowych, niezbędnych do wykonania, a ujawnionych w trakcie roku budżetowego i dokonać odpowiednich przesunięć. W oparciu o posiadane dane oraz analizę poszczególnych wpływów nie należy spodziewać się ponadplanowych dochodów, które zwiększyłyby budżet. Najczęściej dochody wykonane w I półroczu są wyższe od tych wykonanych w II półroczu. Przekroczenie wykonania w niektórych prognozowanych pozycjach pokryje jedynie zaniżone wykonanie w innych źródłach dochodów.
Ponadto działalność prowadzona jest jeszcze poprzez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym zrealizowano przychody w wysokości 240.108 złotych, co znacznie przekracza plan dochodów. Powodem tego jest wpłata firmy budującej gazociąg, która dokonała wpłaty w związku z wycinką drzew. Wydatki z tego zakresu w wysokości 25.131 złotych, stanowią 52,36% planu ( załącznik Nr 12 ). Ze zrealizowanych przychodów planuje się wykonać zadania inwestycyjne, które mają wspierać działania służące ochronie środowiska.
Poza tym nie realizowano zadań poprzez inne jednostki czy formy. Żadna z organizacyjnych jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych oraz nie ponoszono innych, ważnych do wykazania i uwzględnienia w informacji wydatków.


Włoszakowice, dnia 22 sierpnia 2008 roku

Wójt Gminy mgr Stanisław Waligóra


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-09-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06