OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 52/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych (rolnych) położonych w Zbarzewie

Zarządzenie Nr 52/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych (rolnych) położonych w Zbarzewie

Numer dokumentu: 52
Rok: 2008

Zarządzenie Nr 52/2008
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 24 października 2008r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych (rolnych) położonych w Zbarzewie.
-----------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 2, ust. 2a, ust. 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603. ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2008r. Nr 59 poz. 369), § 3 ust.1, § 6 ust. 1, § 8 ust. 2, § 13, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) oraz Uchwały Nr XIV/109/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 kwietnia 2002r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Zbarzewie oraz uchwały nr XIV/110/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Zbarzewie, zarządzam co następuje:


§ 1
Ogłaszam przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych (rolnych), oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 477/1 i 477/2, położonych w Zbarzewie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2
Ogłoszenie o przetargu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, publikację w czasopiśmie o zasięgu regionalnym, czasopiśmie “Nasze Jutro” i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice. Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Zbarzewo i stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3
Powołuję komisję przetargową w składzie:
1) Mateusz Mroziński - przewodniczący
2) Robert Kasperczak - członek
3) Bogusław Olejnik - członek

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. Mateuszowi Mrozinskiemu.

§ 5
Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt
(-) Stanisław WaligóraZałącznik do Zarządzenia Nr 52/08
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 24 października 2008r.

O G Ł O S Z E N I E
-----------------------------------

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza przetarg ustny ograniczony dla rolników na sprzedaż nieruchomości gruntowych (rolnych) położonych w Zbarzewie.

Przedmiotem przetargu jest grunt orny kl. IVa i V położony z Zbarzewie, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 48 904, w ewidencji gruntów oznaczonych numerami działek:

477/1 o powierzchni 0,7000 ha cena wywoławcza 10505,00 zł
477/2 o powierzchni 1,5815 ha cena wywoławcza 18203,00 zł

Nieruchomości wyżej wymienione nie są obciążone oraz nie mają zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2008r. o godz. 12-tej w salce Urzędu Gminy we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego 29.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 09 grudnia 2008r. godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 58 8661 0009 0000 1209 2000 0001
2.przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U z 2003r. nr 64 poz. 592, ze zmianami)
3.Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz przedłożenie dokumentów o których mowa w punkcie 1 i 2 w terminie do dnia 09 grudnia 2008r. do godz. 14.00

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Włoszakowice pok.116 lub telefonicznie 065 52 52 994.

Wójt
(-)mgr Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06