OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIX/134/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Uchwała Nr XIX/134/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Numer uchwały: 134
Numer sesji: 19
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XIX /134/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218) oraz art. 165, 165a i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r., Nr 140, poz.984) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2008 określone w § 1 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 6.965,00 złotych, z tego dochody bieżące o 6.965,00 złotych.
2. Zmiana dochodów określona w ust.1 obejmuje zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 3.400,00 złotych, których kwota ogółem po zmianie wynosi 3.333.861,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Kwota dochodów po zmianie wynosi 19.914.007,00 złotych, zmianę określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 określone w § 2 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 398.035,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Zmiana wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy:
1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20.035,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 17.589.243,00 złote, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.613.373,00 złote,
2)zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 378.000,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 5.556.622,00 złote, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Zmiana wydatków określona w ust.1 obejmuje zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 3.400,00 złotych, których kwota ogółem po zmianie wynosi 3.333.861,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Ogólna kwota wydatków po zmiane wynosi 23.145.865,00 złotych.

§ 3. 1. Deficyt budżetu określony w § 4 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " wzrasta o 405.000,00 złotych i po zmianie wynosi 3.231.858,00 złotych.
2.Różnica sfinansowana zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki).
3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) z kwoty 947.458,00 złotych do kwoty 1.352.458,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.


Przewodniczący Rady Gminy
(-)Irena Przezbór
Uzasadnienie:

I.Dochody ( załącznik nr 1 ) zmniejszają się ogólnie o kwotę 6.965,00 złotych, a skłądają się na to następujące pozycje:
- środki od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 13.035,00 złotych,
- zmniejszenie środków decyzją Wojewody Wielkopolskiego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w dziale pomocy społecznej o kwotę 20.000,00 złotych.
II.Wydatki ( załącznik nr 2 )
1) wzrastają ogólnie o kwotę 398.035,00 złotych, co powodują następujące zadania i sytuacje:
1. Dodatkowe środki dla ZDG na następujące zadania:
poszerzenie nawierzchni drogi przez Dłużynę 74.000,00
budowa drogi Bukówiec Górny ul. Strażacka 155.000,00
budowa drogi Boszkowo ul. Kolejowa (do torów|) 160.000,00
budowa drogi Włoszakowice ul. Zakątek (dodatkowe środki) 10.000,00
budowa chodnika Bukówiec Górny ul. Machcińska (skrzyżowanie) 6.000,00
2. Dodatkowe środki dla ZS Jezierzyce Kościelne na odprawę emerytalno rentową dla nauczyciela, który przeszedł na emeryturę w kwocie 20.000,00 złotych (środki przesunięto z UG).
3. Dodatkowe środki dla szkół i przedszkoli na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 13.035,00 złotych,
4. Umniejszenie środków dla OPS-u decyzją Wojewody Wielkopolskiego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w dziale pomocy społecznej o kwotę 20.000,00 złotych.

2)są przenoszone w: Urzędzie Gminy, Zarządzie Dróg Gminnych, ZS Jezierzyce Kościelne, ZS Włoszakowice, ZS Dłużyna, Przedszkolu we Włoszakowicach, ŚDS we Włoszakowicach na wnioski złożone przez te jednostki.

III. Dochody i wydatki zadań zleconych ( załącznik nr 3 ) zmniejsza się środki od Wojewody o kwotę 3.400,00 złotych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w dziale pomocy społecznej.

IV. Wydatki majątkowe ( załącznik nr 4 ) zwiększa się wydatki na inwestycje związane z budową i modernizacją dróg gminnych i chodników realizowane przez ZDG, wprowadza się nowe zadanie wymiana bramy garażowej budynku na zapleczu pałacu (garaż ZRM), zmniejsza się środki na zadania inwestycyjne: zakup komputerów dla UG, wymiana bramy garażowej w remizie OSP Bukówiec Górny oraz założenie nawadniania przy pałacu do wysokości faktycznie poniesinych wydatków na te zadania.

V. Przychody i rozchody budżetu 2008r. ( załącznik nr 5 ) zwiększono przychody budżetu z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki ) z kwoty 947.458,00 złotych do kwoty 1.352.458,00 złotych na pokrycie zwiększonego planowanego deficyt budżetu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06