OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/140/2008 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

Uchwała Nr XX/140/2008 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

Numer uchwały: 140
Numer sesji: 20
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XX/140/08
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2007r Nr 173 poz. 1218), Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej nr 58, na nieruchomości położonej w Jezierzycach Kościelnych oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 190/7 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice w celu zlokalizowania słupowej stacji transformatorowej wraz z liniami zasilającymi SN i nn.

§2
Zgoda ogranicza się do korzystania z części nieruchomości polegającego na każdorazowym wjeździe i przejściu w celu wykonania remontów, prac awaryjnych i konserwatorskich słupowej stacji transformatorowej i przewodów linii energetycznej SN i nn oraz umożliwienia w razie potrzeby jej rozbudowy.

§3
Korzystanie z nieruchomości odbywać się będzie w sposób nieodpłatny do czasu ustalenia przez przedsiębiorstwo ENEA Operator Sp. z o.o. uzasadnionej przepisami prawa wysokości miesięcznej należności płaconej Gminie Włoszakowice, jednakże nie dłużej niż dwa lata od daty zawarcia aktu notarialnego obciążającego nieruchomość.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XX/140/08 Rady Gminy Włoszakowice

W związku z faktem podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszakowice oraz ich zbycia na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego zaistniała potrzeba uzbrojenia tych nieruchomości w niezbędne media w tym dostarczające energię elektryczną. Ponieważ przedsiębiorstwo ENEA Operator Sp. z o.o. nie posiada technicznych możliwości przyłączenia nowych budynków zaistniała potrzeba budowy nowej stacji transformatorowej. ENEA Operator Sp. z o.o. w pismach przesyłanych do nabywców nieruchomości wskazała kilka lokalizacji stacji transformatorowej min. na działce nr 190/7 będącej własnością Gminy Włoszakowice.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. Zasad obciążania nieruchomości.
Ze względu na perspektywiczny rozwój miejscowości Jezierzyce Kościelne, zwłaszcza jej rozbudowę oraz ze względu na ewentualne zwiększenie zapotrzebowania na energię dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06