OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/141/2008 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr XX/141/2008 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Numer uchwały: 141
Numer sesji: 20
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XX/141/08
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2008r Nr 180 poz. 1111), art. 28 w związku z art. 32 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2008r Nr 59 poz. 369) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie – Letnisku obręb Włoszakowice oznaczonej numerem działki 638/13 o powierzchni 0,0327 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 32408 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanej budynkiem letniskowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności na rzecz użytkowników wieczystych J. i E.P., za cenę nie niższą niż trzykrotność ceny jej wartości, wynikającej z operatu szacunkowego tej nieruchomości.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XX/141/08 Rady Gminy Włoszakowice

Wnioskiem z dnia 27 września 2008r. J.P. zwrócił się o wykup prawa użytkowania wieczystego działki nr 638/13 położonej w Boszkowie – Letnisku ul. Turystyczna.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, ze zmianami) nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.
Art. 37 ust. 2 pkt 5 tejże ustawy stanowi, że nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego, natomiast art. 67 ust. 3 stanowi, że przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06