OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/143/2008 w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.

Uchwała Nr XX/143/2008 w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.

Numer uchwały: 143
Numer sesji: 20
Rok: 2008


UCHWAŁA Nr XX / 143 / 2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 listopada 2008w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) art.30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm. ost. zm.Dz.U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Włoszakowice uchwala:


Regulamin określający wysokość stawek i warunków przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.


Postanowienia wstępne


§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1)szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę dla której organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice,
2)dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki o której mowa w pkt. 1,
3)nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w przedszkolu, szkole / placówce,
4)roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
5)klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
6)uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
7)tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
8)Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm. ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 ),
9)rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22 poz. 181, ze zmianami, ost. zm. Dz.U.z 2007 r. Nr 56, poz. 372).


Dodatek motywacyjny

§ 2. 1. Dodatek motywacyjny może być przyznawany za osiągnięcia w pracy.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest :
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
5) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez oraz uroczystości szkolnych;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole lub placówce;
9) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
12) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy;
13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.
3.Posiada co najmniej dobrą ocenę pracy zawodowej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
4.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne stanowi 3 % planowanych dla każdej szkoły środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

5. Dodatek motywacyjny może być przyznany w wysokości :
1) dla nauczycieli - do 15%
2) dla wicedyrektora - do 17%
3) dla dyrektora - do 20%
pobieranego przez niego wynagrodzenia zasadniczego.

6.Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy i wypłacany jest z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

7.Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i wicedyrektora ustala dyrektor, a dla dyrektora – wójt.

8. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.


Dodatek funkcyjny

§ 3. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko:
1) dyrektora szkoły, zespołu szkół,
2) wicedyrektora szkoły, zespołu szkół,
3) dyrektora przedszkola,
4) nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy,
5) nauczyciela, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu,
6) doradcy metodycznego,
7) nauczyciela konsultanta.

2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 5 uzależniona jest od liczby
oddziałów i wynosi odpowiednio dla:
1) dyrektora szkoły, zespołu szkół, przedszkola do 6 oddziałów do 700 zł,
2) dyrektora szkoły, zespołu szkół, przedszkola od 7 do 12 oddziałów do 900 zł,
3) dyrektora szkoły, zespołu szkół, przedszkola powyżej 12 oddziałów do 1.200 zł,
4) wicedyrektora zespołu szkół do 600 zł.

3. Wysokość dodatków dla nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oraz zajęcia w zależności od sprawowanej funkcji wynosi:
1)dla wychowawcy klasy, grupy - 80 zł,
2)dla doradcy metodycznego - 80 zł,
3)dla nauczyciela konsultanta - 80 zł,
4)dla opiekuna stażu - 80 zł.

4. Dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ust. 2 i 3 przysługuje również nauczycielowi, któremu w zastępstwie powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, czy też wychowawstwo klasy w szkole lub w przedszkolu.

5. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2 uwzględniając wielkości szkoły, przedszkola, liczbę uczniów, dzieci i pracowników, złożoności zadań wynikających z warunków lokalnych i środowiskowych oraz społecznych w jakich szkoła, przedszkole funkcjonuje ustala:
1) dla dyrektora wójt,
2) dla wicedyrektora oraz nauczyciela dyrektor.

6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, wychowawstwa lub funkcji doradcy metodycznego nauczyciela konsultanta, opiekuna stażu, a jeśli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.

7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia wychowawstwa, funkcji nauczyciela konsultanta, doradcy metodycznego, opiekuna stażu z innych powodów, a jeśli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.

8. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.


Dodatek za wysługę lat


§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za okres urlopu dla poratowania zdrowia z zastrzeżeniem art.20 ust.6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku,jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry.Dodatek za warunki pracy


§ 5. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art.34 ust 2 i 3 Karty Nauczyciela, w wysokości do 20 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

4. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – wójt biorąc pod uwagę stopień trudności, uciążliwości dla zdrowia realizowanych zadań lub wykonywanych prac.

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.


Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 6. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnych zastępstw odbywała się w warunkach trudnych, uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczyciela realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4 a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych , uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania i kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają sie lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie art.42 ust 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 7. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 8.Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 9.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

mgr Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06