OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/145/2008 w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

Uchwała Nr XX/145/2008 w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

Numer uchwały: 145
Numer sesji: 20
Rok: 2008

Uchwała Nr XX/145 /2008
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli udzielana jest w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej, zwanej dalej pomocą zdrowotna .

§ 2. 1. Warunkiem otrzymania przez nauczyciela pomocy zdrowotnej jest jego zatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru czasu pracy w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.
2. W przypadku nauczyciela emeryta warunkiem otrzymania pomocy zdrowotnej jest zatrudnienie emeryta przed przejściem na emeryturę w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru czasu pracy w szkole, dla której organem prowadzącym była Gmina Włoszakowice.

§ 3. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna może być przyznana powtórnie w danym roku.

§ 4. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotna dla nauczycieli dysponuje dyrektor placówki oświatowej.

§ 5. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z :
a) przewlekłą chorobą nauczyciela lub inną chorobą o wyjątkowo ciężkim przebiegu,
b) długotrwałym leczeniu szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,
c) długotrwałym leczeniu specjalistycznym.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczyciel kieruje do dyrektora placówki oświatowej . Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub opinię lekarską o aktualnym stanie zdrowia nauczyciela oraz przebiegu leczenia a także oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami ) .
2.Nauczyciel może dołączyć do wniosku również inne dokumenty potwierdzające jego szczególną sytuację zdrowotną i materialną a w szczególności dokumenty potwierdzające koszty leczenia, koszty zakupu lekarstw i sprzętu rehabilitacyjnego .
3. W przypadku, gdy nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze, o którym mowa w § 2 ust.1 w dwóch szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice nauczyciel może wystąpić o pomoc zdrowotną tylko do Dyrektora jednej wybranej placówki oświatowej.

§ 7. Dyrektor placówki oświatowej rozpatruje wnioski w terminie miesiąca i decyduje o wysokości przyznawanej zapomogi uwzględniając sytuację materialną, rodzinną i osobistą nauczyciela a w szczególności przebieg choroby, konieczność stosowania specjalistycznych leków oraz zabiegów rehabilitacyjnych, konieczność zapewnienia choremu dodatkowej opieki a także koszty ponoszone w związku z leczeniem i rehabilitacją.

§ 8. Pomoc zdrowotna może być przyznawana nauczycielowi również na wniosek rady pedagogicznej szkoły, organizacji związkowej zrzeszającej nauczycieli, związku emerytów i rencistów albo członków rodziny danego nauczyciela.

§ 9. Pomoc zdrowotna będzie przyznawana w zależności od posiadanych środków.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(-)Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06