OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/147/2008 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Uchwała Nr XX/147/2008 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Numer uchwały: 147
Numer sesji: 20
Rok: 2008


UCHWAŁA Nr XX/147/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art.74 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w zw. z art. 5a ust. 2 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Włoszakowice a Gminą Przemęt w sprawie powierzenia prowadzenia Gminie Przemęt zadania z zakresu oświaty dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Włoszakowice w przedszkolach których organem założycielskim jest Gmina Przemęt.

§ 2
Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchyla się Uchwałę nr XVII/126/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Załącznik
do Uchwały Nr XX/147/2008
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 25 listopada 2008 r.POROZUMIENIE
z dnia ..........................., zawarte w .......................

pomiędzy

Gminą Włoszakowice reprezentowaną przez:
Stanisława Waligórę - Wójt Gminy Włoszakowice
przy kontrasygnacie skarbnika gminy - Marii Rolki
a
Gminą Przemęt reprezentowaną przez:
Dorotę Gorzelniak - Wójta Gminy Przemęt
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Doroty Reymann


na podstawie art.74 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w zw. z art. 5a ust. 2 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Włoszakowice NR ..../...../...... z dnia oraz uchwały Rady Gminy Przemęt NR ...../ ....../ ...... z dnia ........ zawiera się porozumienie następującej treści :

§ 1

1. Gmina Włoszakowice powierza a Gmina Przemęt przyjmuje do wykonania zadanie z zakresu oświaty dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Włoszakowice w przedszkolach których organem założycielskim jest Gmina Przemęt.
2. Gmina Włoszakowice zobowiązuje się do partycypowania w kosztach utrzymania dzieci z terenu Gminy Włoszakowice w wysokości kosztów ponoszonych przez Gminę Przemęt na utrzymanie każdego dziecka w przedszkolu publicznym.

§ 2

1. Podstawą obliczenia środków finansowych stanowi kwota bieżących wydatków ustalona w budżecie Gminy Przemęt ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego przedszkolaka miesięcznie.
2. Gmina Włoszakowice zobowiązuje się do zwrotu środków finansowych przekazanych przez Gminę Przemęt na dziecko z Gminy Włoszakowice uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Przemęt od 1 września 2008 r.
3. Podstawą naliczenia zwrotu środków finansowych stanowi iloczyn faktycznie uczęszczających dzieci z terenu Gminy Włoszakowice do przedszkoli na terenie Gminy Przemęt i kwoty o której mowa w ust.1 oraz liczby miesięcy w których dziecko uczęszczało do przedszkola.
4. Ustala się kwartał jako okres rozliczeniowy.
5. Płatność będzie następować do 14 dni od daty otrzymania przez Gminę Włoszakowice noty obciążeniowej z wykazem dzieci sporządzonym zgodnie z ust. 3. Za IV kwartał roku budżetowego płatność ustala się do 14 dni od otrzymania noty, nie później jednak niż do 30 grudnia.

§ 3

1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06