OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/150/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Uchwała Nr XX/150/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Numer uchwały: 150
Numer sesji: 20
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XX/ 150 /2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111 ) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz.1112 ) Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 określone w § 1 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 268.001,00 złotych, z tego dochody bieżące o 692.891,00 złotych, umniejszając jednocześnie dochody majątkowe o 424.890 złotych.
2. Zmiana dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 72.810,00 złotych, których kwota ogółem wynosi 3.909.467,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o 616,00 złotych, których kwota ogółem wynosi 8.216,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Kwota dochodów po zmianie wynosi 20.779.896 złotych, zmianę określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 określone w § 2 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 268.001,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Zwiększenie wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczy:
1) wydatków bieżących o kwotę 261.891,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 18.404.022,00 złote, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.554.142,00 złote,
2) wydatków majątkowych o kwotę 6.110,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 5.607.732,00 złote, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3.Zmiana wydatków określona w ust.1 obejmuje w szczególności:
1) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 72.810,00 złotych, których kwota po zmianie wynosi 3.909.467,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o 616,00 złotych, których kwota ogółem wynosi 8.216,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4.Ogólna kwota wydatków po zmiane wynosi 24.011.754,00 złote.

§ 3. Zmienia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 określone w § 2 ust.3 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok ", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określone w § 3 ust.1 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o kwotę 22.000,00 złotych i po zmianie wynoszą 152.000 złotych.
2.Zwiększa się wydatki na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych określonych w § 3 ust.1 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o kwotę 21.000,00 złotych i po zmianie wynoszą 147.000 złotych.
3.Zwiększa sie wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani określone w § 3 ust.2 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o kwotę 1.000,00 złotych i po zmianie wynoszą 5.000 złotych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Uzasadnienie:


I Dochody ( załącznik nr 1 ) wzrastają o kwotę 268.001 złotych, a składają się na to następujące pozycje:
dotacja na działalność bieżącą ŚDS 30.000 zł,
dotacja na działalność inwestycyjną ŚDS - 9.890 zł,
dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych 52.700 zł,
dotacja na działalność OPS 9.200 zł,
dotacja na wypłatę zasiłków socjalnych - 3.596 zł,
dotacja na prowadzenie przedszkola z Gminy Święciechowa 616 zł,
dochody z PFRON-u skutki ulg 429.081 zł,
dochody ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu 22.000 zł,
dochody z wodociągów i kanalizacji 34.000 zł,
dochody z turystyki 6.000 zł,
dochody ze sprzedaży majątku - 449.000 zł,
dochody z podatków i odsetek 86.490 zł,
dochody z zysku spółki 53.400 zł,
dochody z zaliczki alimentacyjnej 2.000 zł,
wpływy z usług ŚDS 5.000 zł.

II Wydatki ( załącznik nr 2 )
1) wzrastają o kwotę 268.001 złotych, w związku z wprowadzeniem zadań, na ktore zwiększono lub zmniejszono dotacje celowe lub wprowadzono nowe zadania:

wzrost wydatków w OPS-ie 58.304 zł,
wzrost wydatków w ŚDS 20.110 zł,
wzrost wydatków w ZS w Jezierzycach Kościelnych 77.000 zł,
wzrost wydatków w Urzędzie Gminy 112.587 zł.

2) są przenoszone we wszystkich Przedszkolach, Zespołach Szkół, Środowiskowym Domu Samopomocy, Zarządzie Dróg i Urzędzie Gminy na wnioski złożone przez te jednostki.

III Dokonuje się zwiększeń, zmniejszeń i przeniesień w wydatkach dotyczących zadań zleconych ( załącznik nr 3 ) na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wytycznych Wojewody Wielkopolskiego.

IV Dokonuje się zwiększenia w wydatkach dotyczących zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ( załącznik nr 4 ) o kwotę 616 zł w oparciu o zawiadomienie z Gminy Święciechowa.

V W wydatkach majątkowych ( załącznik nr 5 ) wprowadza się zwiększenie na budowę oświetlenia w kwocie 10.000 zł, budowę trybun na boisku we Włoszakowicach 20.000 zł, wymianę bramy garażowej w kwocie 4.000 zł oraz zmniejszenie wydatków na budowę dróg w ZDG o 18.000 zł i wykonanie projektu rozbudowy budynku ŚDS w kwocie 9.890 zł.

VI Zmienia się dane zawarte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wprowadzając dane obecnie aktualne ( załącznik nr 6 ).

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06