OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XVII/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r.

Protokół Nr XVII/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r.

Numer dokumentu: 17
Rok: 2008


P r o t o k ó ł Nr XVII/08
-------------------------------------------

z XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 14 sierpnia 2008 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Otwarcia XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek sesji:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Interpelacje radnych.
4.Zmiana Uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy Włoszakowice udziałach w Spółce.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/108/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.
7.Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad i wynagradzania sołtysów.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
9.Zmiana uchwały Nr XVI/119/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008.
10.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze zamiany w Boguszynie.
12.Sprawa skarg dot. usunięcia drzew i wywozu odpadów komunalnych.
13.Wolne głosy i wnioski.
14.Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XVI sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Interpelacje radnych.
Radny Zygmunt Nędza – wnioskował o uzupełnienie na sali wiejskiej w Boguszynie do 100 sztuk krzeseł. Obecna sala dysponuje 72 krzesłami.
Ponadto wnioskował o wycinkę lub podcięcie gałęzi orzecha rosnącego na prywatnej posesji, a ograniczającego widoczność przy wyjeździe na drogę główną z drogi betonowej.

Radny Leszek Jagodzik – w imieniu mieszkańców ul. Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach wnioskował o wykonanie przejścia dla pieszych na odcinku przed skrzyżowaniem w kierunku Zaborówca (w okolicach sklepu). Wąska ulica, krzywy, połamany chodnik (wymagający przełożenia) i liczne zakręty ograniczają widoczność i uniemożliwiają bezpieczne przechodzenie przez drogę.

Radny Bronisław Elimer – wnioskował o budowę chodnika do Boszkowa-Letniska od strony Ujazdowa. Sprawa wcześniej zgłaszana. Do czasu przebudowy drogi sprawę rozwiązałby tymczasowy chodnik, podobny jak w innych miejscowościach przy drogach powiatowych.

Radna Irena Przezbór – poinformowała o utrudnionym wyjeździe z ul. Ks. Górnego na ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach. Widoczność ograniczają parkujące samochody na ul. Kurpińskiego (niewidoczna linia ciągła).
Ponadto kwestionowała widoczność na skrzyżowaniu ul. Bogusławskiego z ul. Moniuszki we Włoszakowicach. Widoczność ograniczają pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci.

Radny Krzysztof Poprawski – w związku z wypadkami w Bukówcu Górnym, których przyczyną była nadmierna prędkość radny wnioskował o kontrolę radarową w tej miejscowości.

Ad. 4. Zmiana Uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
W związku z przystąpieniem do realizacji wspólnego zadania dotyczącego budowy międzygminnego systemu gospodarki odpadami w ramach Projektu „ Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” finansowanego z Funduszu Spójności, Gmina Włoszakowice posiada wobec Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o. o. w Lesznie – jednostki realizującej projekt, zobowiązania finansowe wynikające z harmonogramu płatności. Zwiększenie zobowiązań w stosunku do kwoty przyjętej przez Radę Gminy Włoszakowice w dniu 7 lutego 2007 roku nastąpiło w wyniku podania przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie nowego harmonogramu płatności obejmującego przewidywane koszty zarówno wyboru oferty na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani jak i realizacji inwestycji.
Decyzją Komisji Europejskiej K (2005) 5536 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Funduszu Spójności w/w projektu z dnia 13 grudnia 2005 roku inwestycja ta będzie realizowana w latach 2006 – 2011.
W celu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie Rada Gminy Włoszakowice postanowiła o zaciągnięciu zobowiązań finansowych na pokrycie wkładów finansowych w tej spółce do wysokości 1.43.450,00 zł na lata:
w 2008 roku do kwoty 357.225,00 zł,
w 2009 roku do kwoty 528.000,00 zł,
w 2010 roku do kwoty 251 625,00 zł,
w 2011 roku do kwoty 6.600,00 zł.
Ponadto upoważniła Wójta Gminy Włoszakowice do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 1.143.450,00 zł na zabezpieczenie roszczeń Spółki z tytułu niewykonania przez Gminę ww. zobowiązań finansowych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/122/2008
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy Włoszakowice udziałach w Spółce.
W związku z realizacją wspólnego zadania w ramach Projektu „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” finansowanego ze środków Funduszu Spójności, Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie podwyższył swoje zobowiązania kredytowe wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zabezpieczeniem kwoty, o którą zostało zwiększone zobowiązanie ma być zastaw na udziałach Spółki, które stanowią własność Gminy Włoszakowice.
Podjęcie niniejszej uchwały warunkuje uzyskanie pożyczki na realizację w/w zadania inwestycyjnego.
Rada Gminy wyraziła zgodę na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy Włoszakowice udziałach w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/123/2008
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/108/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 kwietnia 2008 r. dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.
Wójt Gminy Włoszakowice przedłożył Radzie Gminy Włoszakowice projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania Projektu I pn.: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”.
Poszczególne kwoty w latach niewiele odbiegają od kwot ujętych w poprzedniej Uchwale Rady Gminy, a ich zmiana jest spowodowana zwiększeniem kwoty pożyczki zaciąganej przez Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., a co za tym idzie wydłużeniem się okresu jej spłaty do 2023 roku. Ogólna kwota poręczenia, która nie uległa zmianie została rozłożona na lata 2010 – 2023.
Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30.11.2023 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lata
Kwota w zł
2010
0,00
2011
20 468,00
2012
27 291,00
2013
27 291,00
2014
27 291,00
2015
27 291,00
2016
27 291,00
2017
27 291,00
2018
27 291,00
2019
27 291,00
2020
45 519,00
2021
45 519,00
2022
45 519,00
2023
33 916,65
Razem
409 269,65


Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/124/2008
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

Ad. 7. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad i wynagradzania sołtysów.
Diety dla sołtysów są rekompensatą za załatwianie spraw sołeckich, za które sołtys nie pobiera wynagrodzenia wynikającego z przepisów szczególnych, m.in. za udział w cyklicznych zebraniach sołtysów i innych spotkaniach gdzie wymagana jest obecność sołtysa, pokrycie kosztów komunikowania się z Urzędem w sprawach wiejskich itp.
W związku ze zwiększonymi kosztami sołtysów wsi Charbielin i Dłużyna przy wykorzystaniu własnego sprzętu komputerowego w celu przepływu dokumentów i kontaktowania się z Urzędem za pośrednictwem internetu dietę podniesiono do kwoty 200 zł/ miesięcznie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/125/2008
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Włoszakowice a Gminą Przemęt w sprawie powierzenia prowadzenia Gminie Przemęt zadania z zakresu oświaty dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Włoszakowice w przedszkolach których organem założycielskim jest Gmina Przemęt.
Uchwała ta jest wynikiem pisma w sprawie przekazania środków na dziecko, które uczęszcza do przedszkola na terenie Gminy Przemęt, a zamieszkuje w Boszkowie. Najbliższe przedszkole znajduje się w Buczu, gdzie pracują rodzice.
Uwag nie było. Środki niniejsze wykorzystano by również w sytuacji uczęszczania dziecka do przedszkola na terenie Gminy Włoszakowice.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/126/2008
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

Ad. 9. Zmiana uchwały Nr XVI/119/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008.
Zmiana dotyczy nieprawidłowości w podjętej uchwale wskazanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową a polega na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 236.380,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 17.648.624,00 złote.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/127/2008
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008.
Postanowiono zwiększyć dochody i wydatki budżetu na 2008 rok o 75.380,00 zł. Ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi 19.914.184,00 zł. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 21.161.642,00 zł.
Na wzrost dochodów składają się:
dochody Urzędu Gminy zrealizowane bez planu lub zaplanowane w niższej wysokości z tytułu wykonywanych usług, opłaty planistycznej oraz odsetki od lokat bankowych w wysokości 44.000,00 złotych,
dochody Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach za sprzedane obiady w wysokości 5.520,00 złotych,
dochody Przedszkola w Krzycku Wielkim za sprzedaż obiadów w nowo otwartym oddziale 9-godzinnym w wysokości 12.048,00 złotych,
środki od Wojewody Wielkopolski na wypłaty nauczycielom za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w wysokości 1.312,00 złotych,
środki od Wojewody Wielkopolski na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 12.500,00 złotych.
Wydatki wzrastają o następujące zadania:
dodatkowe środki dla Zarządu Dróg Gminnych na budowę nawierzchni ul. Wolności we Włoszakowicach (150.000,00 zł); geodezyjne odtworzenie granic drogi gminnej Włoszakowice-Dominice (11.500,00 zł), rzeźba “Sanitariusza” w Sądzi (11.500,00 zł),
brama na Ośrodku Żeglarskim – 2.500,00 zł,
dodatkowe środki dla ZS w Krzycku Wielkim na zakupy do pracowni gospodarstwa domowego - 2.500,00 zł
środki na zakup akcji MZO Leszno – 7425,00 zł
dodatkowe środki dla Przedszkola w Krzycku Wielkim związane z uruchomieniem oddziału 9 godzinnego – 37.477,00 zł
dodatkowe środki dla ZSO Włoszakowice na wypłaty nauczycielom za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w wysokości - 1.312,00zł,
dodatkowe środki dla OPS na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości - 12.500,00 zł.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/128/2008
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze zamiany w Boguszynie.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że z ofertą dotyczącą nabycia przez Gminę Włoszakowice działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 76/13 o pow. 1.0000 ha położonej w Boguszynie, wystąpiła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Boguszynie będąca jej właścicielem. Z uwagi na fakt, że grunt ten jest aktualnie wykorzystywany jako boisko piłkarskie planuje się zamianę na grunt oznaczony nr ewidencyjnym 34/4 o pow. 1.7499 ha będący własnością Gminy Włoszakowice.
Rada Gminy wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości położonych w Boguszynie w ten sposób, że działka oznaczona nr ewidencyjnym 34/4 o pow. 1.7499 ha, będąca własnością Gminy Włoszakowice przechodzi na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Boguszynie, a działka oznaczona nr ewidencyjnym 76/13 o pow. 1.0000 ha będąca własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Boguszynie, przechodzi na własność Gminy Włoszakowice bez wzajemnych dopłat.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/129/2008
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

Ad. 12. Sprawa skarg dot. usunięcia drzew i wywozu odpadów komunalnych.
Radni zapoznali się z treścią skargi w związku z usunięciem drzew bez zezwolenia oraz spuszczanie nieczystości ciekłych. Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Sprawa wycinki drzew w Boszkowie – Letnisku wszczęto postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Decyzja w tej sprawie zostanie wydana po wnikliwym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
Natomiast w sprawie związanej z zarzutami odnośnie funkcjonowania nieszczelnego szamba w Boszkowie-Letnisku, Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. wezwał do przedstawienia dokumentów dotyczących korzystania z usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości ciekłych z tej nieruchomości. Na podstawie przedłożonych kuponów kontrolnych za wywóz odpadów komunalnych jak i rachunków za wywóz szamba za 2007 i 2008 rok (za 2006 rok nie zostały jeszcze udokumentowane), stwierdzono, że realizowane wymogi zawarte w regulaminie określającym zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice.

Ad. 13. Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

Ad. 14. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XVII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-)Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06