OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XVIII/2008 z dnia 5 września 2008 r.

Protokół Nr XVIII/2008 z dnia 5 września 2008 r.

Numer dokumentu: 18
Rok: 2008


P r o t o k ó ł Nr XVIII/08
-------------------------------------------

z XVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 5 września 2008 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Otwarcia XVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek sesji:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z pracy komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Interpelacje radnych.
5.Zmiana budżetu gminy na 2008 r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Dominicach.
7.Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.
8.Sprawa opłaty miejscowej
9.Opłata targowa.
10.Zmiana uchwały w sprawie diet sołtysów.
11.Wolne głosy i wnioski.
12.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z pracy Komisji.
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawił przewodniczący Komisji Stefan Lis.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XVII sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Nie było.

Ad. 5. Zmiana budżetu gminy na 2008 r.
Projekt zmiany budżetu przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przebór, a wyjaśnień udzieliła główny księgowy Urzędu Gminy Monika Ławecka.

Wójt zaproponował następujące inwestycje drogowe do budżetu bieżącego roku płatne z kredytu.

1.Włoszakowice ul. Osady - 340,0 mb ( ze zjazdami) szer. 5,0 m - 1700 m2,
2.Włoszakowice ul. Wolności – 250,0 mb ( ze zjazdami) szer. 4,5 m - 1125,0 m2
3.Dominice (od sali w kierunku na Górsko) 200,0 m szer. 5,0 m - 1000,0 m2
4.Włoszakowice ul. Zakątek - 220 mb, szer. 3,0 m + ścieki przy krawędziach - 660,0 m2
5.Ujazdowo ul. Podgórna - 170,0 mb trylinka + obrzeża, szerokość 3,0 m
6.Bukówiec Górny ul. Marcinka - 123,0 mb szer 6,0 m - 738,0 m2
7.Boszkowo-Letnisko ul. Dominicka II etap - 320,0 mb szerokość jezdni 8,0 m,
8.Boszkowo – Letnisko ul. Pocztowa - 140,0 mb szerokość 6,0 mb z korytkami
9.Grotniki ul. Piaskowa + podjazd od sali 310,0 mb, szerokość nawierzchni 3,0 m,
10.Krzycko Wielkie ul. Adamowo przykrycie bruku - długość odcinka 70,0 mb,
11.Włoszakowice ul. Kurpińskiego - poszerzenie nawierzchni - 130 mb ( od torów do pawilonów)
12.Włoszakowice parking przy szkole
13.Włoszakowice parking przy parku - 82,0 mb długość, szerokość 4,80 m, powiększenie o 80,0 m2
14.Jezirzyce Kościelne - krawężnik przy sklepie i sali - 51 mb ( przy sklepie 26 mb)
15.Włoszakowice plac targowy - 2500,0 m2
16.Bukówiec Górny – powiększenie kortu tenisowego -35.000 zł,
17.projekt techniczny na drogę Włoszakowice-Krzycko Wielkie + ścieżka rowerowa - długość odcinka 6750,0 mb w tym : ulica Otto, Podgórna, droga gruntowa, Adamowo, Kaczmarka
Radni zapoznali się z zakresem i kosztem proponowanych inwestycji i przyjęli ww. zadania do budżetu na 2008 r.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVIII/130/2008
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu

Ponadto postanowiono o wystąpieniu do FOGR-u o dofinansowanie budowy następujących dróg ustalając ich kolejność:
1.Dłużyna – Bukówiec Górny (dokończenie)
2.Włoszakowice – Dominice I etap
3.Boszkowo – Starkowo
4.Skarżyń – w kierunku ogrodnictwa

Przyjęto również informację, że zlecono naniesienie usytuowania na gruncie dróg z projektów technicznych (kamienie graniczne) w Bukówcu Górnym wzdłuż ul. Wańskiego oraz w Jezierzycach Kościelnych.Po wykonaniu zlecenia nastąpi przeniesienie własności.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Dominicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że z uwagi na zmianę funkcji terenu położonego w Dominicach na tereny letniskowe i powstające aktualnie i w przyszłości budynki zachodzi konieczność ich uporządkowania i nadania numeracji porządkowej. Ponieważ nie ma możliwości zachowania ciągłości z numeracją wsi Dominice zasadnym jest nadanie nazwy ulicom będącymi drogami publicznymi.
Z uwagi na położenie działek letniskowych przy zatoce Jeziora Dominickiego za stosowną uważa się nazwę - “ul. Wypoczynkowa”, natomiast ulicy biegnącej wzdłuż Jeziora Dominickiego proponuje się nazwę “Jeziorna”.

Po dyskusji radni zaakceptowali propozycję.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 2 głosach wstrzymujących
UCHWAŁĘ Nr XVIII/131/2008
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaproponowała następujące wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
1) od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,55 zł od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych-3,90 zł
od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,14 zł od 1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - 0,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej-16,00
zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,01 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,00 złod 1m2 powierzchni użytkowej
3)od budowli - 2% ich wartości

Radni przyjęli propozycje.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVIII/132/2008
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu
Ad. 8. Sprawa opłaty miejscowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w Gminie Włoszakowice obowiązuje dzienna stawka opłaty miejscowej w wysokości 1,20 zł. Z 50% zniżki korzystają młodzież ucząca się i emeryci. Maksymalna stawka opłaty miejscowej może wynosić 1,86 zł.
Radni postanowili pozostawić opłatę miejscową w wysokości obowiązującej dotychczas. Propozycję przewodnicząca poddała pod głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli obecną stawkę. W związku z tym obowiązuje Uchwała Nr XXXVII/288/2006 z dnia 24 października 2006 r.

Ad. 9. Sprawa opłaty targowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła wysokości opłaty targowej obowiązujące w Gminie Włoszakowice.:
6 zł (do 6 m2 zajętych),
11 zł (od 6m2 do 10m2)
25 zł (sprzedaż z samochodu).
Maksymalna stawka na 2009 r. 658, 49 zł. Radni jednogłośnie zrezygnowali z wprowadzenia zmian wysokości stawek opłaty targowej.

Ad. 10.Zmiana uchwały w sprawie diet sołtysów.
Diety dla sołtysów są rekompensatą za załatwianie spraw sołeckich, za które sołtys nie pobiera wynagrodzenia wynikającego z przepisów szczególnych, m.in. za udział w cyklicznych zebraniach sołtysów i innych spotkaniach gdzie wymagana jest obecność sołtysa, pokrycie kosztów komunikowania się z Urzędem w sprawach wiejskich itp.
W związku ze zwiększonymi kosztami sołtysa wsi Jezierzyce Kościelne przy wykorzystaniu własnego sprzętu komputerowego w celu przepływu dokumentów i kontaktowania się z Urzędem za pośrednictwem internetu dietę podniesiono do kwoty 200 zł/ miesięcznie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVIII/133/2008
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.
Radny Aleksy Zaremba do rozważenia podał połączenie dożynek we Włoszakowicach z dożynkami pszczelarzy.

Ad. 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XVII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-)Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06