OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIX/2008 z dnia 26 września 2008 r.

Protokół Nr XIX/2008 z dnia 26 września 2008 r.

Numer dokumentu: 19
Rok: 2008


P r o t o k ó ł Nr XIX/08
-------------------------------------------

z XIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 26 września 2008 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Otwarcia XIX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek sesji:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3.Interpelacje radnych.
4.Zmiana budżetu gminy na 2008 r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego we Włoszakowicach przy Pl. 21 Października.
7.Opinie w sprawie celowości prowadzenia budowy dróg:
- od miejscowości Dłużyna do miejscowości Bukówiec Górny,
- od miejscowości Boszkowo do granicy Gminy,
- od miejscowości Włoszakowice do miejscowości Dominice,
- w miejscowości Skarżyń.
8.Wolne głosy i wnioski.
9.Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XVIII sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Interpelacje radnych.
Interpelacje złożył radny Zenon Mejza. Interpelacje dotyczyły:
- oświetlenia ulicznego w Boszkowie – Letnisku przy wjeździe ze strony Ujazdowa
- ustawienia lustra przy wyjeździe z ul. Spokojnej w Krzycku Wielkim
- planów dalszej budowy chodnika w Krzycku Wielkim.
i stanowią załącznik do nr 2 protokołu.


Ad. 4. Zmiana budżetu gminy na 2008 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi 19.914.007,00 zł, a wydatków 23.145.865,00 zł.
Deficyt wzrasta o 405.000,00 zł i po zmianie wynosi 3.231.858,00 zł.
Różnica sfinansowana zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki).
Na zmianę dochodów składają się:
- środki od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 13.035,00 zł.
- zmniejszenie środków decyzją Wojewody Wielkopolskiego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w dziale pomocy społecznej o kwotę 20.000,00 zł.
Na wzrost wydatków o kwotę 398.035,00 zł wpływ mają następujące zadania i sytuacje:
1. Dodatkowe środki dla ZDG na następujące zadania:
- poszerzenie nawierzchni drogi przez Dłużynę 74.000,00
- budowa drogi Bukówiec Górny ul. Strażacka 155.000,00
- budowa drogi Boszkowo ul. Kolejowa (do torów ) 160.000,00
- budowa drogi Włoszakowice ul. Zakątek (dodatkowe środki) 10.000,00
- budowa chodnika Bukówiec Górny ul. Machcińska (skrzyżowanie 6.000,00
2. Dodatkowe środki dla ZS Jezierzyce Kościelne na odprawę emerytalno- rentową dla nauczyciela.
3.Dodatkowe środki dla szkół i przedszkoli na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 13.035,00 zł
4. Umniejszenie środków dla OPS-u decyzją Wojewody Wielkopolskiego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w dziale pomocy społecznej o kwotę 20.000,00 zł.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIX/134/2008
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu


Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy na 2008 rok związanych z budową i modernizacją dróg gminnych. Budowa i modernizacja dróg dotyczy:
- poszerzenia nawierzchni drogi przez Dłużynę 74.000,00
- budowy drogi Bukówiec Górny ul. Strażacka 155.000,00
- budowy drogi Boszkowo ul. Kolejowa (do torów) 160.000,00
- budowy drogi Włoszakowice ul. Zakątek (dodatkowe środki) 10.000,00
- budowy chodnika Bukówiec Górny ul. Machcińska (skrzyżowanie) 6.000,00
Ponadto Wójt wyjaśnił, że w przypadku ul. Strażackiej w Bukówcu Górnym, aby przeprowadzić modernizację jeszcze w roku bieżącym niezbędna jest zgoda właścicieli gruntów na których znajduje się droga.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIX/135/2008
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołuAd. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego we Włoszakowicach przy Pl. 21 Października.
Rada Gminy wyraziła zgodę na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem na okres powyżej 3 lat lokalu użytkowego o powierzchni 299,4 m – znajdującego się w budynkach byłej przetwórni warzyw i owoców położonych we Włoszakowicach przy ul. Pl. 21 Października z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie skupu i sortowania warzyw.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XIX/135/2008
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

Ad. 7. Opinie w sprawie celowości prowadzenia budowy dróg.
Rada Gminy podjęła jednogłośnie opinie o celowości prowadzenia dróg na terenie gminy:
od miejscowości Dłużyna do miejscowości Bukówiec Górny (kontynuacja) odcinek o długości 740 m (załącznik Nr 5),
w Boszkowie do granicy gminy w kierunku miejscowości Starkowo odcinek o długości 480 m (załącznik Nr 6),
od miejscowości Włoszakowice w kierunku miejscowości Dominice odcinek o długości 1000 m (załącznik Nr 7),
odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skarżyniu o długości 870 m (załącznik Nr 8).


Ad. 8. Wolne głosy i wnioski.
Radna Irena Przezbór – wnioskowała o naprawę chodnika na skrzyżowaniu ul. Zachodniej z ul. Słowiańską we Włoszakowicach.


Ad. 9. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XIX Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-)Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06