OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XX/2008 z dnia 25 listopada 2008 r.

Protokół Nr XX/2008 z dnia 25 listopada 2008 r.

Numer dokumentu: 20
Rok: 2008

P r o t o k ó ł Nr XX/08
-------------------------------------------
z XX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 25 listopada 2008 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Otwarcia XX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 15 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Po raz pierwszy w sesji uczestniczyła Grażyna Bułgaryn wybrana do składu Rady Gminy Włoszakowice w wyborach uzupełniających. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego p. Grażyna Bułgaryn złożyła ślubowanie.
Rotę ślubowania odczytała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, a Radna Grażyna Bułgaryn potwierdziła rotę ślubowania słowem “ślubuję”.

Z projektu porządku obrad jednogłośnie wycofano punkt “przyjęcie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy “. Po przegłosowaniu

porządek sesji przedstawiał się następująco:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z pracy komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Interpelacje radnych.
5.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w tym komunikacji we Włoszakowicach.
6.Uchwalenie podatków lokalnych:
- podatek rolny – podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego,
- w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim.
10.Podjęcie uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
12.Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.
13.Zmiana Uchwały XXI/164/2005 dotyczącej ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/2007 Rady Gminy Włoszakowice w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/48/99 Rady Gminy Włoszakowice w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy
17.Zmiana budżetu gminy na 2008 r.
18.Składy osobowe komisji Rady Gminy – uzupełnienie.
19.Sprawy bieżące. Informacja dot. oświadczeń majątkowych.
20.Wolne głosy i wnioski.
21.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z pracy komisji.
Informację z posiedzeń Komisji złożyli: radny Stefan Lis z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz radna Krystyna John z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XIX sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Zygmunt Nędza wnioskował o ustawienie znaków ostrzegawczych na drodze w Boguszynie w kierunku Bronikowa (zakręt, rów) oraz o ustawienie wiaty autobusowej w Boguszynie na przystanku PKS.
Radna Hanna Michalska wnioskowała o pilne uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Jezierzycach Kościelnych na zatoce autobusowej.
Radna Krystyna John wnioskowała o wymianę tablic – kierunkowskazów na Śmigiel w Krzycku Wielkim (znaki są nieczytelne, brakuje liter).
Radna Irena Przezbór wnioskowała o ustawienie koszy na śmieci przy ul. Kurpińskiego i o ustawienie tablicy informacyjnej przy kościele.

Ad. 5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w tym komunikacji we Włoszakowicach.
W sesji uczestniczył projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego urbanista Maria Pierożyńska oraz mieszkańcy ul. Leszczyńskiej zainteresowani planem.
Pan Zbigniew Majer zwrócił się z pytaniem, czy plan zakłada pobudowanie na przedmiotowym terenie stacji paliw i czy rozstrzyga sprawę dróg dojazdowych.
Planista wyjaśniła, że opracowywanie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego zostało zakończone z uwzględnieniem wszystkich wymogów proceduralnych. Zakres, jaki plan miał obejmować, określiła Rada Gminy w swojej uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu. Plan dotyczy gruntów dz. nr 556/5 przy ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach i nie obejmuje ustaleń komunikacji zewnętrznej. Zarząd Dróg Powiatowych określił warunki skomunikowania się z drogą publiczną. Obszar objęty planem znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Przemęcko – Wschowskiego i kompleksu leśnego Włoszakowice” Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Obowiązują zakazy, ograniczenia i zasady gospodarowania wymienione w Rozporządzeniu Wojewody Leszczyńskiego Nr 82/92 z dnia 1.08.1992 r., oraz w granicach Przemęckiego Parku Krajobrazowego (Rozporządzenie Wojewody Leszczyńskiego Nr 115a/91 z dnia 25 listopada 1991r. ze zmianami. Obszar objęty planem położony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków „Pojezierze Sławskie” i leży w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody we Włoszakowicach, dla której obowiązują zakazy i ograniczenia dla ochrony jakościowej ujęcia, wymienione w Decyzji Starosty Leszczyńskiego z dnia 19.02.2001r.
Dla tego terenu ustala się obowiązek zastosowania odpowiednich środków technicznych, zabezpieczających wody podziemne przed zanieczyszczeniem. Ustala się, że prace budowlane nie mogą spowodować naruszenia stosunków wodnych na gruncie. Dla projektowanej zabudowy należy stosować ekologiczne (niskoemisyjne) sposoby ogrzewania oparte na nośnikach energii cieplnej nieuciążliwych dla środowiska oraz wykorzystujące urządzenia o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu emitowanego zanieczyszczenia. Emisje czynników szkodliwych nie mogą przekraczać dopuszczalnych norm. Pełne wykorzystanie i ochrona dotychczas istniejącego drzewostanu z ograniczeniem wycinki do niezbędnego minimum. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji niezbędnym będzie wykonanie oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym jak wyjaśnił wójt inwestor musi wypełnić wiele warunków i udowodnić, że uciążliwość działalności usługowej zamknie się w granicy działki.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy
jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XX/137/2008
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu
Ad. 6. Uchwalenie podatków lokalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1.dla gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2.dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków.

Stawka podatku rolnego uzależniona jest od średniej ceny kwintala żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i naliczana jest w wysokości 2,5q żyta z 1 hektara przeliczeniowego.
Rada Gminy jest uprawniona do obniżania średnich cen skupu żyta. Cena ustalona przez Radę w stosownej uchwale obowiązuje na terenie danej gminy.
Podatek rolny obejmuje także użytki rolne do 1 ha oznaczone w ewidencji gruntów jako użytki rolne i wynosi równowartość pieniężną 5q żyta.

Rada Gminy postanowiła obniżyć średnią cenę skupu żyta za 1q ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Włoszakowice na 2009 rok z kwoty 55,80 zł do kwoty 42,00 zł. Zapoznano się również z opinią Wielkopolskiej Izby Rolniczej (załącznik nr 3).

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/138/2008
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Podatek od środków transportowych dotyczy pojazdów powyżej 3,5 ton. Na rok 2009 proponuje się ujednolicenie tego podatku poprzez wykreślenie podziału na rok produkcji pojazdu. Do przedstawionego projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie

U C H W A Ł Ę Nr XX/139/2008
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice
W związku z faktem podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy w Jezierzycach Kościelnych oraz ich zbycia na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego zaistniała potrzeba uzbrojenia tych nieruchomości w niezbędne media w tym dostarczające energię elektryczną. Zaistniała więc potrzeba budowy nowej stacji transformatorowej. ENEA Operator Sp. z o.o. wskazała lokalizację stacji transformatorowej na działce nr 190/7 będącej własnością Gminy Włoszakowice. Rada Gminy wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości.
Zgoda ogranicza się do korzystania z części nieruchomości polegającego na każdorazowym wjeździe i przejściu w celu wykonania remontów, prac awaryjnych i konserwatorskich słupowej stacji transformatorowej i przewodów linii energetycznej oraz umożliwienia w razie potrzeby jej rozbudowy.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/140/2008
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie – Letnisku obręb Włoszakowice oznaczonej numerem działki 638/13 o powierzchni 0,0327 ha, zabudowanej budynkiem letniskowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności na rzecz użytkowników wieczystych za cenę nie niższą niż trzykrotność ceny jej wartości, wynikającej z operatu szacunkowego tej nieruchomości.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/141/2008
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest w Krzycku Wielkim przy ul. Mórkowskiej. Została ona przejęta na własność Gminy Włoszakowice w związku z wykonaniem prawa pierwokupu. Rada Gminy wyraziła zgodę na jej zbycie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/142/2008
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu
Ad. 10 . Podjęcie uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały oraz opinie związków zawodowych o projekcie (załącznik nr 9 do protokołu).
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/143/2008
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
Do przedstawionego przez przewodniczącą Rady Gminy projektu uchwały oraz opinii związków zawodowych nauczycieli uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/144/2008
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów przyznawania tych świadczeń.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli może być udzielana w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej. Warunkiem otrzymania przez nauczyciela pomocy zdrowotnej jest jego zatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru czasu pracy w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.W przypadku nauczyciela emeryta warunkiem otrzymania pomocy zdrowotnej jest zatrudnienie emeryta przed przejściem na emeryturę w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru czasu pracy w szkole, dla której organem prowadzącym była Gmina Włoszakowice.
Pomoc zdrowotna może być udzielana raz w roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna może być przyznana powtórnie w danym roku.
Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotna dla nauczycieli dysponuje dyrektor placówki oświatowej. Pomoc zdrowotna może być przyznawana w związku z :
a) przewlekłą chorobą nauczyciela lub inną chorobą o wyjątkowo ciężkim przebiegu,
b) długotrwałym leczeniu szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,
c) długotrwałym leczeniu specjalistycznym.

Po wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących środków na fundusz i jego ewentualnej wysokości, przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/145/2008
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu
Ad. 13. Zmiana Uchwały XXI/164/2005 dotyczącej ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina.
Podjęta wcześniej uchwała nie przewidywała sytuacji, w której wójt mógłby z własnej inicjatywy przyznać nagrodę dla wyróżniającego się dyrektora czy nauczyciela. Obecna uchwała nie ogranicza kompetencji rady pedagogicznej czy dyrektora, ale daje dodatkowo takie prawo wójtowi.
Uwag radni nie zgłosili.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy
jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XX/146/2008
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Przemęt w sprawie powierzenia prowadzenia zadania z zakresu oświaty: wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Włoszakowice uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Przemęt. Podjęta wcześniej uchwała została uchylona ze względu na błąd w treści porozumienia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/147/2008
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/2007 Rady Gminy Włoszakowice w sparwie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
Rada Gminy wyraziła zgodę na ustalenie przez kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy wartości jednego punktu w kwocie 6 zł (brutto) dla pracownika zatrudnionego w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach. Wniosek kierownika stanowi załącznik do uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/148/2008
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/48/99 Rady Gminy Włoszakowice w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
Wyraża się zgodę na ustalenie przez przez dyrektorów przedszkoli i przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej następujących wartości jednego punktu:
- dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach (nie będących nauczycielami) oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 7 zł brutto. Wnioski pracodawców stanowią załącznik do uchwały.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/149/2008
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu
Ad. 17. Zmiana budżetu na 2008 rok.
Rada Gminy postanowiła zwiększyć dochody budżetu na rok 2008 o 268.001,00 zł.
Zmiana dochodów obejmuje w szczególności:
1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 72.810,00 zł, których kwota ogółem wynosi 3.909.467,00 zł,
2) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o 616,00 zł, których kwota ogółem wynosi 8.216,00 zł.
Kwota dochodów po zmianie wynosi 20.779.896 zł.

W związku z powyższym postanowiono zwiększyć o tą samą wartość wydatki budżetu (tj. o 268.001,00 zł).
Zwiększenie wydatków dotyczy:
1) wydatków bieżących o kwotę 261.891,00 zł, co po zmianie daje kwotę 18.404.022,00 zł,
2) wydatków majątkowych o kwotę 6.110,00 zł, co po zmianie daje kwotę 5.607.732,00 zł.

Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 24.011.754,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/150/2008
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 17 do protokołu

Ad. 18. Składy osobowe komisji Rady Gminy – uzupełnienie.
Dokonano uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia o radną Grażynę Bułgaryn.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/151/2008
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 18 do protokołu

Ad. 19. Sprawy bieżące. Informacja dot. oświadczeń majątkowych.
Sprawozdania złożyła Irena Przezbór. Stanowią one załącznik nr 19 do protokołu.

Ad.20. Wolne głosy i wnioski.
n i e b y ł o

Ad. 21. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XX Sesję Rady Gminy Włoszakowice.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-)Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2008-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06