OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXI/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Protokół Nr XXI/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Numer dokumentu: 21
Rok: 2008

P r o t o k ó ł Nr XXI/08
-------------------------------------------
z XXI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 29 grudnia 2008 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach.

Otwarcia XXI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 15 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek obrad:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z pracy komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Interpelacje radnych.
5.Uchwalenie budżetu gminy na 2009 r.
6.Zmiany w budżecie gminy na rok 2008.
7.Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Przedszkola w Bukówcu Górnym i Przedszkola w Krzycku Wielkim.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntów rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu wypłacanego członkowi ochotniczej straży pożarnej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie jednorazowych diet dla sołtysów.
13.Sprawy bieżące.
14.Wolne głosy i wnioski.
15.Zakończenie.Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z pracy komisji.
Informację z posiedzeń Komisji złożyli: radny Stefan Lis z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz radny Zenon Mejza z połączonego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XX sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Paweł Marcinek – wnioskował o pilną naprawę pobocza drogi pomiędzy Bukówcem Górnym a Włoszakowicami na zakręcie przy boisku gminnym. Droga w tym miejscu jest wybita, a zalegająca tam woda zamarza stwarzając niebezpieczeństwo.
Bronisław Elimer – zgłosił wystające garby na przejeździe kolejowym we Włoszakowicach.
Tadeusz Szalewski – poinformował o wyrwie w chodniku w Dłużynie w pobliżu skrzynek pocztowych przy sklepie.
Leszek Jagodzik – zgłosił bałagan przy wejściu do parku we Włoszakowicach (śmieci z pizzerni).
Krystyna John – wnioskowała o ustawienie koszy w Krzycku Wielkim na zatoce przy rzeźbie.

Ad. 5. Uchwalenie budżetu gminy na 2009 rok.
Projekt budżetu gminy na 2009 r. został szczegółowo omówiony przez Skarbnika Gminy Marię Rolkę. Radni podczas analizy projektu na bieżąco zgłaszali uwagi i wyjaśniali wątpliwości.
Ponadto Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy na 2009 r. Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła opinię pozytywną (jak w załączniku Nr 2 do protokołu).
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła opinię o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Włoszakowice (jak w załączniku nr 3 do protokołu) oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy (jak w załączniku nr 4 do protokołu).
Ustalono dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 21.525.579,00 zł, a wydatki w wysokości 21.825.579,00 zł Deficyt budżetu w kwocie 300.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu lub pożyczki.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/152/2008
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 6. Zmiany w budżecie gminy na rok 2008.
Postanowiono zwiększyć dochody budżetu na rok 2008 o 330.939,00 zł, z tego dochody bieżące o 46.407,00 zł i dochody majątkowe o 284.532 zł.
Kwota dochodów po zmianie wyniesie 21.110.835 zł.
Na dochody składają się następujące pozycje:
dotacja na wypłatę dla pracodawców szkolących młodocianych 37.172 zł,
dotacja na zakup podręczników 3.535 zł,
dochody z wodociągów 10.000 zł,
dochody z z działalności UG 5.500 zł,
dochody z darowizn 2.000 zł,
dochody z podatków 1.800 zł,
dofinansowanie z funduszu WUM do drogi Dłużyna – Bukówiec Górny 131.250 zł,
dofinansowanie z funduszu WUM do drogi Dłużyna – Skarżyń 143.282 zł.

Postanowiono też o zmniejszeniu wydatków budżetu na rok 2008 o 704.483,00 zł. Ogólna kwota wydatków po zmianie wyniesie 23.307.271,00 zł.
Uchwalony deficyt budżetu na 2008 rok zmalał o 1.035.422 zł i po zmianie wyniesie 2.196.436,00 zł.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/153/2008
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu


Ad.7. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Przedszkola w Bukówcu Górnym i Przedszkola w Krzycku Wielkim.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska wyjaśniła, że likwidacja Przedszkola w Bukówcu Górnym i Przedszkola w Krzycku Wielkim podyktowana jest względami organizacyjnymi. Przedszkola z dniem 1 września 2009 r. zaczną funkcjonować jako oddziały przedszkolne Przedszkola we Włoszakowicach. Przedszkola będą funkcjonowały w tym samym miejscu, ale nie jako odrębne jednostki organizacyjne gminy. Usprawni to zarządzanie przedszkolem (jednym ) w gminie. Przedszkola w Bukówcu Górnym i Krzycku Wielkim będą wchodzić w skład Przedszkola we Włoszakowicach a zarządzać nimi będzie jeden dyrektor. Będzie prowadzona jedna księgowość jedna sprawozdawczość. Sytuacja dzieci nie ulegnie żadnej zmianie lepiej też będzie można zarządzać pracownikami – nauczycielami i organizować zastępstwa w przypadku choroby oraz sprawować nadzór pedagogiczny.
Z dniem 31 sierpnia 2009 r. upływa okres powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola we Włoszakowicach, Bukówcu Górnym i Krzycku Wielkim. Zostanie ogłoszony konkurs na jednego dyrektora Przedszkola we Włoszakowicach. Okoliczność ta też przemawia za likwidacją przedszkoli z dniem 31 sierpnia 2009 r.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/154/2008
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym gruntów rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że większość gruntów rolnych stanowiących mienie Gminy Włoszakowice znajduje się aktualnie w dzierżawach trwających powyżej trzech lat, istnieje potrzeba przedłużania zawartych umów, a to z kolei wiąże się z każdorazowym uzyskaniem zgody Rady Gminy. Mając na względzie uproszczenie przedłużania zawartych umów, zasadnym jest podjęcie jednej uchwały upoważniającej wójta do przeprowadzania takich działań. Dotychczas wójt posiadał upoważnienie Rady do zawierania umów na okres powyżej trzech lat, jednakże brak było upoważnienia do zawierania kolejnych umów bądź ich przedłużania w trybie bezprzetargowym.
Argumentem podjęcia tejże uchwały jest także umożliwienie uproszczenia procedury wydzierżawienia gruntów rolnych będących w zasobie Gminy Włoszakowice, które są mniej atrakcyjne (np. nieużytki, grunty o nieregularnych kształtach lub małych powierzchniach) poprzez umożliwienie oddania ich w dzierżawę zainteresowanym osobom bez potrzeby ogłaszania przetargu.
Rada Gminy wyraziła zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na oddawanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat gruntów rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/155/2008
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy poinformowała, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Dotychczas obowiązujące stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych zostały zwiększone w związku z decyzją Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Wzrost opłaty marszałkowskiej wyniesie począwszy od 1 stycznia 2009 roku z 75,00 zł/Mg do 100,00 zł/Mg czyli o 25%, co wraz z możliwym wzrostem kosztów eksploatacyjnych składowiska może spowodować że zrzut jednej tony odpadów komunalnych zmieszanych wzrośnie z 155,00 zł/Mg do nawet 200,00 zł/Mg.
Rada Gminy postanowiła ustalić:
1. górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych na kwotę:
1)13,00 zł za jednorazowy wywóz 120 l odpadów resztkowych,
2)12,00 zł za jednorazowy wywóz 90 l odpadów resztkowych,
3)11,00 zł za jednorazowy wywóz 60 l odpadów resztkowych,
4)110,00 zł za jednorazowy wywóz 1m3 odpadów odbieranych z posesji luzem.
2. górną stawkę opłaty za wywóz nieczystości ciekłych na kwotę 18,00 zł za 1m3 wywiezionych ścieków.
Opłaty uwzględniają podatek VAT, koszty transportu oraz koszty składowania odpadów resztkowych lub zrzutu nieczystości ciekłych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXI/156/2008
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Rada Gminy przyjęła bez uwag projekt uchwały w sprawie zobowiązania wekslowego, czyli zgodę na przeznaczenie kwoty 377.250,00 zł wraz z ewentualnymi odsetkami pochodzącej z umorzenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/157/2008
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu wypłacanego członkowi ochotniczej straży pożarnej.
Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej wprowadza w życie art. 28 w nowym brzmieniu:
1.Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny.
Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.
2.Wysokość ekwiwalentu nie może przekaraczać1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Rada Gminy postanowiła ustalić ekwiwalent w wysokości:
1.Za udział w działaniu ratowniczym w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym.
2.Za udział w szkoleniu pożarniczym w wysokości 1/350 przeciętnego wynagrodzenia jw., za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/158/2008
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie jednorazowych diet dla sołtysów.
Rada Gminy ustaliła jednorazową dietę dla sołtysów za dodatkowe zadania realizowane przez te organy w 2008 r. podczas Jarmarku Rolniczego w następujących wysokościach:
1) 300 zł dla Bukówca Górnego,
2) 200 zł dla Jezierzyc Kościelnych,
3) 200 zł dla Dłużyny,
4) 200 zł dla Krzycka Wielkiego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXI/159/2008
---------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu


Ad. 13. Sprawy bieżące.
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok. Plan stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wójt poinformował, że dnia 29 grudnia 2008 r. podpisał z Wielkopolską Spółką Gazowniczą porozumienie o współpracy w doprowadzeniu gazu do gminy i jego rozprowadzeniu do odbiorców. Dokument ten formalizuje wcześniejsze działania i faktycznie rozpoczyna proces gazyfikacji gminy. Zakłada się, że jeśli nie nastąpią większe przeszkody to w końcu 2010 roku gaz będzie doprowadzony rurociągiem średniego ciśnienia (którego budowę planuje się) z Leszna do firmy W. Kenkel Spółka z o.o. w Krzycku Wielkim. Zakłada się, że rurociąg zostanie podłączony z stacją reduktorowo - upustową rurociągu tranzytowego wysokiego ciśnienia z Kościana do Polkowic. Po uruchomieniu rurociągu tranzytowego gaz z niego zostanie skierowanie rurociągiem średniego ciśnienia do Leszna. Równocześnie będzie budowana stopniowo sieć wewnętrzna w miejscowościach naszej gminy. Pierwszeństwo do podłączenia będą mieć przedsiębiorstwa, które zagwarantują odbiór gazu w dużych ilościach. Wójt zwrócił się do rady z wnioskiem o zaakceptowanie tego porozumienia poprzez głosowanie. Radni jednogłośnie zaakceptowali podpisane porozumienie.

Następnie wójt poinformował, że działania spółki planującej budowę elektrownie wiatrowe na terenie gminy trwają. W styczniu zaplanowano podpisywanie umów dzierżawy u notariusza z właścicielami gruntów. Prace, które w tym zakresie podjął się do wykonania urząd, zostały wykonane dobrze i w terminie. Budowa elektrowni na terenie gminy została zaakceptowana przez władze spółki.

Ponadto wójt poinformował radę, że nieoficjalnie wie o przyznaniu naszej gminie dofinansowania na budowę obwodnicy Bukówca Górnego (ul. Wańskiego) w wysokości 3,7 mln zł. Informacja ta jest jeszcze nie potwierdzona pisemnie. W przypadku potwierdzenia na inwestycję tą gmina będzie musiała dołożyć około 5 mln zł. W tej sytuacji w nowym roku nastąpi konieczność zmiany budżetu i rezygnacji z niektórych wcześniej zaplanowanych inwestycji.

Wójt przedstawił informację o środkach finansowych jakie w okresie 10 lat, to jest od czasu powstania powiatu leszczyńskiego i województwa wielkopolskiego, gmina była zmuszona dofinansować te podmioty. Zapewne mało kto wie, że od każdego wypompowanego z ziemi mera sześciennego wody musimy płacić haracz marszałkowi. W sumie w okresie minionych 10 lat zapłaciliśmy 260.585,17 zł, także od oczyszczalni ścieków zapłaciliśmy 63.883,83 zł. Marszałkowi musimy płacić za wodę i oczyszczone ścieki pomimo, że produkcja wody i czyszczenie ścieków jest dla gminy deficytowe. Taka sytuacja prawna wygląda na to, że została zrobiona po to, aby ukryć finansowanie przez gminy Marszałka i jego urzędu. Kwoty wniesione na korzyść powiatu to środki jakie zainwestowała gmina w drogi powiatowe na terenie naszej gminy. Mamy to nieszczęście, że powiat jaki nam utworzono jest biedny, gdyby gmina zmuszona sytuacją nie dokonywała inwestycji drogowych to sytuacja dróg powiatowych byłaby jeszcze gorsza.

Wójt zapoznał również radnych z zadaniami wykonanymi przez Gminę Włoszakowice na i przy drogach powiatowych w latach 1999-2008.
Rok 1999
3.Kanalizacja deszczowa w Zbarzewie - 620 mb koszt: 71.299,00 zł
4.Remont chodnika na Pl. 21 Października we Włoszakowicach – 250 mb koszt: 3.200 zł
5.Rozbiórka budynku mieszkalnego przy Pl. 21 Października we Włoszakowicach – koszt: brak danych
6.Ozdobny murek w Jezierzycach Kościelnych w pobliżu kościoła – koszt: 12.316,00 zł
Razem: 86.815,00 zł

Rok 2000
1.Droga (kamienna) do Skarżynia – 500 mb koszt: 82.000,00 zł
2.Przełożenie chodnika na ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach – koszt: brak danych
Razem: 82.000,00 zł

Rok 2001
2.Chodnik w Zbarzewie ze słupkami – 620 mb koszt: 28.848,41 zł
Razem: 28.848,41 zł

Rok 2002 - brak zadań

Rok 2003
1.Kanalizacja deszczowa w Zbarzewie – koszt: 32.658,53 zł
2.Tymczasowy chodnik w Zbarzewie – koszt: 13.587,48 zł
Razem: 46.246,01 zł

Rok 2004
1.Zatoka autobusowa w Zbarzewie – koszt: 45.310,19 zł
2.Zatoka autobusowa w Krzycku Wielkim – koszt: 69.360,03 zł
3.Wykonanie murków z kamienia polnego i poszerzenie chodnika w Krzycku Wielkim ul. Prymasa A.Krzyckiego - 100 mb, koszt: 60.487,05 zł
Razem: 175.157,27 zł

Rok 2005
1.Chodnik z murkami w Krzycku Wielkim na ul. Prymasa A.Krzyckiego – koszt: 104.189,08zł
Razem: 104.189,08 zł

Rok 2006
1.Chodnik z kanalizacja deszczową w Zbarzewie – 500 mb, koszt: 51.707,00 zł
2.Chodnik w Sądzi – 400 mb, koszt: 49.271,00 zł
3.Chodnik z murkami w Krzycku Wielkim na ul. Prymasa A. Krzyckiego – koszt: 16.523,85zł
4.Chodnik w Bukówcu Górnym na ul. Powstańców Wlkp. - 456 mb koszt: 86.364,00 zł
5.Chodnik we Włoszakowicach na ul. K. Kurpińskiego wraz z kanalizacją deszczową, wymianą krawężnika i murkami oporowymi 363 mb koszt: 156.721,00 zł
6.Tymczasowy chodnik we Włoszakowicach ul. Leszczyńska – 50 mb – 2.928,00 zł
7.Przełożenie chodników w Boguszynie – 1.450 mb koszt: 50.016,00 zł
8.Wydzielenie działki na budowę chodnika w Zbarzewie – koszt: 1.147,54 zł
9.Wykup nieruchomości w Bukówcu Górnym na poszerzenie wjazdu na ul. Machcińską – koszt: 32.500,00 zł
10.Przykrycie asfaltem betonowej nawierzchni w Skarżyniu – 300 mb koszt: 52.508,00 zł
Razem: 499.686,39 zł

Rok 2007
1.Asfaltowanie drogi Dłużyna-Skarżyń – 460 mb szer. 4m koszt: 94.989,20 zł
2.Chodnik w Sądzi – 900 mb koszt: 142.130,00 zł
3.Chodnik w Boszkowie – wsi – 200 mb koszt: 37.534,00 zł
4.Przebudowa we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego (chodnik, kanalizacja deszczowa, korekta łuku) – koszt: 73.877,00 zł
5.Przebudowa odcinka chodnika w Dłużynie z kanalizacją deszczową – koszt: 48.900,00 zł
6.Wykup gruntu we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wlkp. - koszt: 3.810,00 zł
7.Wznowienie granic we Włoszakowicach przy ul. K. Kurpińskiego – koszt: 939,99zł
Razem: 402.180,19 zł

Rok 2008
1.Przebudowa ul. K.Kurpińskiego we Włoszakowicach, przebudowa i poszerzenie chodnika, budowa parkingu i ogrodzenia – koszt: 248.372,87 zł
2.Przebudowa prawoskrętu w Bukówcu Górnym na ul. Machcińską – koszt: 44.708,98 zł
3.Przebudowa chodnika w Bukówcu Górnym na ul. Powstańców Wlkp.- 280 mb koszt: 99.921,79 zł
4.Chodnik w Dłużynie wraz z kanalizacją deszczową – 160 mb koszt: 78.953,69 zł
5.Tymczasowy chodnik w Boszkowie-wsi – 560 mb koszt: 191.041,11 zł
6.Asfaltowanie drogi Dłużyna – Skarżyń (dojazd do gruntów rolnych) – 830 mb koszt: 143.282,90 zł
7.Poszerzenie we Włoszakowicach ul. K.Kurpińskiego (asfaltowanie) – 130 mb koszt: 26.607,47 zł
8.Poszerzenie drogi w Dłużynie – 900 m2 koszt: 51.241,66 zł
9.Odszukanie granic pod budowę chodnika w Boszkowie-wsi oraz wykup gruntu – koszt: 4.259,99 zł
Razem: 888.390,46 zł

Ogółem wydatki w latach: 1999-2008 wyniosły: 2.313.512,81 zł


Radni przyjęli ponadto informację na temat inwestycji drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Gminnych, inwestycji realizowanych przez Spółkę GZK, zadań realizowanych w placówkach oświatowych i innych zadań oraz inwestycji realizowanych w ramach urzędu. Materiał w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.
Radny Ryszard Lipowy poinformował nieprawidłowym traktowaniu pacjentów w Poradni Lekarzy Rodzinnych we Włoszakowicach, szczegółowo przedstawiając przebieg wizyty u lekarza rodzinnego.
Wójt poinformował, że w tej sprawie wystąpił już do sołtysów o opinię.

Ad. 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXI Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice: Irena Przezbór

Protokołowała: Mirosława Poloszyk-Miś


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06