OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/152/2008 w sprawie budżetu na rok 2009

Uchwała Nr XXI/152/2008 w sprawie budżetu na rok 2009

Numer uchwały: 152
Numer sesji: 21
Rok: 2008


UCHWAŁA NR XXI/ 152 /2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111 ) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 21.525.579,00 zł, z tego:
dochody bieżące w kwocie 20.710.879,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 814.700,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.122.368,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2)dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 21.825.579,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 17.878.126,00 zł, w tym na:
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.058.067,00 zł,
b) dotacje ( instytucje kultury, Gmina Przemęt, WIR w Poznaniu ) 960.744,00 zł,
c)wydatki na obsługę długu 96.900,00 zł,
2)wydatki majątkowe w 2009 r. (załącznik nr 6 ) w wysokości 3.947.453,00 zł.
3.Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.122.368,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2)wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 128.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.
§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 300.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu lub pożyczki.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 134.336,00 zł;
2) celową w wysokości 49.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody 40.000,00 zł;
2)wydatki 145.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.716.000,00 zł,
z tego na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł;
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu 300.000,00 zł;
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.416.000,00 zł.
§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
2)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 9. Upoważnia się Wójta do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2)dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z dokonywaniem zmian wydatków na wynagrodzenia.
3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 10. Ustala się kwotę 4.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06