OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/153/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXI/153/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Numer uchwały: 153
Numer sesji: 21
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XXI/ 153 /2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111 ) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz.1112 ) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 określone w § 1 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 330.939,00 złotych, z tego dochody bieżące o 46.407,00 złotych i dochody majątkowe o 284.532 złote.
2. Kwota dochodów po zmianie wynosi 21.110.835 złotych, zmianę określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2008 określone w § 2 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " o 704.483,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Zmiana wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczy:
1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 43.617,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 18.447.639,00 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.573.279,00 złotych,
2) przeniesień między paragrafami wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, których kwota ogólna nie ulega zmianie i wynosi 3.909.467,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
3) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 748.100,00 złotych, co po zmianie daje kwotę 4.859.632 złote, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Ogólna kwota wydatków po zmiane wynosi 23.307.271,00 złotych.

§ 3.1. Deficyt budżetu określony w § 4 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok " maleje o 1.035.422 złote i po zmianie wynosi 2.196.436,00 złotych.
2. Przychody i rozchody budżetu po zmianie deficytu określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określonym w § 6 uchwały Nr XII/83/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku " w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok ".
2. Ogólna kwota przychodów i wydatków GFOŚiGW nie zmieniła się i określa je załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Uzasadnienie:


I Dochody ( załącznik nr 1 ) wzrastają o kwotę 330.939 złotych, a składają się na to następujące pozycje:
dotacja na wypłatę dla pracodawców szkolących młodocianych 37.172 zł,
dotacja na zakup podręczników 3.535 zł,
dochody z wodociągów 10.000 zł,
dochody z z działalności UG 5.500 zł,
dochody z darowizn 2.000 zł,
dochody z podatków -1.800 zł,
dofinansowanie z funduszu WUM do drogi Dłużyna – Bukówiec Górny 131.250 zł,
dofinansowanie z funduszu WUM do drogi Dłużyna – Skarżyń 143.282 zł.

II Wydatki ( załącznik nr 2 )
1) maleją o kwotę 704.483 złote, w związku z wprowadzeniem zadań, na ktore zwiększono dotacje celowe oraz wprowadzono nowe zadania lub z innych zrezygnowano:
spadek wydatków w ZDG 708.100 zł,
wzrost wydatków w Urzędzie Gminy 3.617 zł.

2) są przenoszone we wszystkich Przedszkolach, Zespołach Szkół, Środowiskowym Domu Samopomocy, Zarządzie Dróg Gminnych, Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Gminy na wnioski złożone przez te jednostki.

III Dokonuje się przeniesień w wydatkach dotyczących zadań zleconych ( załącznik nr 3 ) na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy i Urzędu Gminy.

IV W wydatkach majątkowych ( załącznik nr 4 ) wprowadza się zwiększenie na budowę trybun na boisku we Włoszakowicach o 10.000 zł i oraz zmniejszenie wydatków w ZDG na budowę dróg o 564.100 zł, na wykonanie oświetlenia ulicznego o 44.000 zł, na dokonanie zakupu sprzętu o 50.000 złotych i odstąpienie od wykonania prac z zakresu wodociągów o 100.000 złotych.

V W przychodach następuje zmniejszenie z tytułu planowanych pożyczek i kredytów o kwotę 1.035.422 złotych w zwiazku ze zmniejszeniem deficytu ( załącznik nr 5 ).

VI W wydatkach GFOŚiGW dokonuje się przeniesień zwiększając wydatki bieżące kosztem majątkowych o 5.100 złotych. ( załącznik nr 6 ).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06