OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/155/2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice.

Uchwała Nr XXI/155/2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice.

Numer uchwały: 155
Numer sesji: 21
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XXI/155/08
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddawanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2008r. Nr 180 poz. 1111) art. 37 ust. 4 zdanie drugie, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ostatnia zmiana Dz.U. z 2008r. Nr 59 poz. 369) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na oddawanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat gruntów rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Włoszakowice.

§ 2

Traci moc uchwała nr XXIV/267/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie wydzierżawiania gruntów rolnych i budynków gospodarczych przeznaczonych na potrzeby rolnicze – na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXI/155/08
Rady Gminy Włoszakowice

W związku z faktem, że większość gruntów rolnych stanowiących mienie Gminy Włoszakowice znajduje się aktualnie w dzierżawach trwających powyżej trzech lat, istnieje potrzeba przedłużania zawartych umów, a to z kolei wiąże się z każdorazowym uzyskaniem zgody Rady Gminy. Mając na względzie uproszczenie przedłużania zawartych umów, zasadnym jest podjęcie jednej uchwały upoważniającej Wójta do przeprowadzania takich działań. Dotychczas uchwałą nr XXIV/267/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie wydzierżawiania gruntów rolnych i budynków gospodarczych przeznaczonych na potrzeby rolnicze – na okres dłuższy niż 3 lata, Wójt posiadał upoważnienie do zawierania umów na okres powyżej trzech lat, jednakże uchwała nie zawierała upoważnienia do zawierania kolejnych umów bądź ich przedłużania w trybie bezprzetargowym co wiązało się z niemożliwością zawierania kolejnych umów z tym samym dzierżawcą bez poprzedniego przeprowadzenia przetargu. Rozszerzająca interpretacja uchwały Rady Gminy z 2002r. spowodowała, że w praktyce umowy dzierżawy były przedłużane z dotychczasowymi dzierżawcami bez wcześniejszego przeprowadzania przetargów. Proponowana do przyjęcia uchwała jest zatem kontynuacją poprzedniej uchwały z 2002r. uzupełnioną o uprawnienie Wójta do możliwości zawierania i przedłużania umów w formie bezprzetargowej.
Argumentem podjęcia tejże uchwały jest także umożliwienie uproszczenia procedury wydzierżawienia gruntów rolnych będących w zasobie Gminy Włoszakowice, które są mniej atrakcyjne (np. Nieużytki, grunty o nieregularnych kształtach lub małych powierzchniach) poprzez umożliwienie oddania ich w dzierżawę zainteresowanym osobom bez potrzeby ogłoszenia przetargu.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06