OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/156/2008 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXI/156/2008 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

Numer uchwały: 156
Numer sesji: 21
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XXI/156/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości


Na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
1.Ustala się górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych na kwotę:
1)13,00 zł za jednorazowy wywóz 120 l odpadów resztkowych,
2)12,00 zł za jednorazowy wywóz 90 l odpadów resztkowych,
3)11,00 zł za jednorazowy wywóz 60 l odpadów resztkowych,
4)110,00 zł za jednorazowy wywóz 1m3 odpadów odbieranych z posesji luzem.
2.Ustala się górną stawkę opłaty za wywóz nieczystości ciekłych na kwotę 18,00 zł za 1m3 wywiezionych ścieków.
3.Opłaty o których mowa w ust. 1 i 2 uwzględniają podatek VAT, koszty transportu oraz koszty składowania odpadów resztkowych lub zrzutu nieczystości ciekłych..

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XII/78/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4
Do wykonania uchwały upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice.Przewodniczący Rady Gminy:
Irena Przezbór


Uzasadnienie:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Dotychczas obowiązujące stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych zostały zwiększone w związku z decyzją Rady Ministrów i wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 196, poz. 1217) i możliwym wzrostem kosztów eksploatacyjnych na składowisku odpadów (wzrost opłaty marszałkowskiej wyniesie począwszy od 1 stycznia 2009 roku z 75,00 zł/Mg do 100,00 zł/Mg czyli o 25%, co wraz z możliwym wzrostem kosztów eksploatacyjnych składowiska może spowodować że zrzut jednej tony odpadów komunalnych zmieszanych wzrośnie z 155,00 zł/Mg do nawet 200,00 zł/Mg).
Przy ustalaniu stawek opłat uwzględniono koszty transportu i amortyzacji sprzętu, koszty składowania odpadów na składowisku i zrzutu ścieków na oczyszczalni ścieków.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06