OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/157/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XXI/157/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Numer uchwały: 157
Numer sesji: 21
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XXI/157/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104; ostatnia zmiana Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy uchwala co następuje:


§1
1.Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenie zwrotu kwoty 377 250,00 zł (słownie: trzystasiedemdziesiątsiedemtysięcydwieściepiećdziesiątzłotych 00/100) wraz z ewentualnymi odsetkami, pochodzącej z umorzenia części pożyczki, udzielonej na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w dniu 13 października 2005 roku – umowa pożyczki nr 611/2005/Wn-15/OW-KM-KP/P.
2.Kwota, o której mowa w ust. 1 przeznaczona zostanie na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków BOSZKOWO w Grotnikach pracującej dla aglomeracji Włoszakowice”.
3.Weksel, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku nie wywiązania się przez gminę z umowy o przeznaczeniu umorzonej kwoty na zadanie, o którym mowa w ust. 2.
4.Źródłem zabezpieczenia weksla in blanco będą dochody własne gminy.

§2
Do wykonania uchwały upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Irena PrzezbórUzasadnienie

W dniu 14 kwietnia 2005 roku Gmina Włoszakowice złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o przyznanie częściowo umarzalnej pożyczki na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym”.
Zarząd NFOŚ i GW rozpatrzył wniosek pozytywnie i 13 października 2005 roku została podpisana umowa pożyczki nr 611/2005/Wn15/OW-KM-KP/P na kwotę 754 500,00 zł.
Zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania NFOŚ i GW istnieje możliwość umorzenia przedmiotowej pożyczki na poziomie 50%, bowiem wykonane przedsięwzięcie objęte jest Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
W dniu 4 listopada 2008 roku złożono do NFOŚ i GW wniosek o umorzenie części pożyczki, który został rozpatrzony pozytywnie.
Gmina Włoszakowice zadeklarowała przeznaczyć umorzoną kwotę tj. 377 250,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków BOSZKOWO w Grotnikach pracującej dla aglomeracji Włoszakowice”, które zamierza wykonać w latach 2009 – 2012.
Jednym z warunków uzyskania umorzenia jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały, w której zabezpiecza się zwrot umorzonej kwoty pożyczki wekslem in blanco w przypadku niewykonania w/w zadania.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06