OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/158/2008 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkowi ochotniczej straży pożarnej

Uchwała Nr XXI/158/2008 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkowi ochotniczej straży pożarnej

Numer uchwały: 158
Numer sesji: 21
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XXI/158/2008
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkowi ochotniczej straży pożarnej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 28 ust. 1 i 2 stawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 163, poz.1015), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1.

Członek ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy Włoszakowice, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości:
1.Za udział w działaniu ratowniczym w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym.
2.Za udział w szkoleniu pożarniczym w wysokości 1/350 przeciętnego wynagrodzenia określonego w ust. 1, przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

§ 2.

1.Wypłata ekwiwalentu dokonywana będzie raz na kwartał na podstawie dokumentów sporządzonych przez naczelników jednostek ochotniczej straży pożarnej potwierdzonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
2.Wzór dokumentu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3.

kWykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/158/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.


Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej wprowadza w życie art. 28 w nowym brzmieniu:
1.Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny.
Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.
2.Wysokość ekwiwalentu nie może przekaraczać1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu gminy.
Uchwała ta będzie podstawą do obliczania i wypłacania ekwiwalent należnego poszczególnym członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach.


Wójt Gminy
Stanisław Waligóra.............................................
(pieczęć jednostki OSP)

DANE O POŻARZE
Miejscowość/Gmina.....................................................................................
Data:......................................................................................................
Godzina wyjazdu........................................................................................
Godzina powrotu........................................................................................
Czas uczestnictwa w akcji rat.gaśn..................................................................
Czas pracy urządzeń:
- autopompa .............................................................................................
- motopompa.............................................................................................
- pilarka...................................................................................................
Ilość przebytych kilometrów..........................................................................
Co uległo spaleniu ......................................................................................
lub rodzaj akcji
Wykaz osób biorących udział w akcji podpis
1...........................................................................................................
2...........................................................................................................
3...........................................................................................................
4...........................................................................................................
5...........................................................................................................
6...........................................................................................................
Podpis Naczelnika OSP Potwierdzenie zgodności danych
przez dowódcę akcji rat.gaśn. PSP
................................ ......................................
Data:................................


.............................................
(pieczęć jednostki OSP)

DANE O UDZIALE W SZKOLENIU OSP
Miejsce prowadzonego szkolenia:
.............................................................................................................
Data:......................................................... ilość godzin..............................
Data: …………………………………….. ilość godzin …………………….
Data: ……………………………………. Ilość godzin ………………………
Data egzaminu: …………………………. Ilość godzin ………………………
Instytucja przeprowadzająca szkolenie..............................................................
Uzyskanie zaświadczenia/certyfikatu.............................................................................
TAK/NIE
Załącznik:
- ksero zaświadczenia/certyfikatu itp. – szt. …….
Wykaz osób biorących udział w szkoleniu podpis
1...........................................................................................................
2...........................................................................................................
3...........................................................................................................
4...........................................................................................................
5...........................................................................................................
Naczelnik OSP
........................................................
/podpis/Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06