OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/160/2009 w sprawie zaopiniowania przez Radę Gminy Włoszakowice projektu rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XXII/160/2009 w sprawie zaopiniowania przez Radę Gminy Włoszakowice projektu rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego

Numer uchwały: 160
Numer sesji: 22
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXII/160/09
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie zaopiniowania przez Radę Gminy Włoszakowice projektu rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2008r. Nr 180 poz. 1111) art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 880, ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2008r. Nr 201 poz. 1237), § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005r. W sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. z 2005r. Nr 94 poz. 794) po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w sprawie zaopiniowania przez Radę Gminy Włoszakowice projektu rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przedłożony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego zaopiniować negatywnie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXII /160/09
Rady Gminy Włoszakowice

Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 ze zmianami) określa co powinien zawierać plan ochrony dla parku krajobrazowego:
1)cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ich realizacji;
2)identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;
3)wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych;
4)określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu;
5)wskazanie obszarów udostępnionych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów;
6)ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych.

Jednocześnie w celu uzupełnienia dodać należy, że zgodnie z terminologią niniejszej ustawy zagrożeniem wewnętrznym jest czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów przyrodniczych, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka w granicach obszarów lub obiektów podlegających ochronie prawnej. Natomiast zagrożeniem zewnętrznym jest czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów przyrodniczych, wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka, mający swoje źródło poza granicami obszarów lub obiektów podlegających ochronie prawnej.

Analizując przedłożony do zaopiniowania projekt rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego zauważyć można, że większość zagrożeń Przemęckiego Parku Krajobrazowego stanowią zagrożenia typu wewnętrznego. Zastanawiającym jest fakt, że większość działań w dziedzinie działalności gospodarczej, rolniczej, budownictwa i innych, podejmowanych dotychczas przez ludzi zamieszkujących omawiany obszar poprzez szerokie interpretowanie zapisów ustawy została zakwalifikowana do zagrożeń wewnętrznych tego terenu.
Wskazać należy, że Wojewoda proponowanym do zaopiniowania rozporządzeniem ogranicza zagwarantowane konstytucją ochronę własności prywatnej oraz uniemożliwia korzystanie z nieruchomości oraz blokuje rozwój Gminy Włoszakowice. Rada Gminy Włoszakowice jako reprezentant społeczeństwa nie może legitymować i akceptować działań mających na celu wyrządzanie szkód właścicielom nieruchomości, a jednocześnie umożliwiać realizację swoich celów i osiąganie korzyści przez wąskie grupy lobbingowe. Negatywne skutki przedłożonego rozporządzenia (co wskazano powyżej) dotkną także działające na terenie Gminy Włoszakowice podmioty gospodarcze, które nie tylko zapewniają pracę społeczeństwu ale zasilają podatkami dochody Gminy. Ograniczenia w rozwoju przedsiębiorstw doprowadzi zatem do wzrostu bezrobocia i zmniejszenia dochodów Gminy. Wielokrotnie w prezentowanych stanowiskach wskazywano, że za takimi działaniami organów administracji państwowej nie idą satysfakcjonujące rekompensaty finansowe, które powinny objąć wszelkie podmioty poszkodowane w wyniku funkcjonowania Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
Reasumując, dokument, który nazwano "planem ochrony parku" na ponad 40 stronach zawiera różne ograniczenia, które w sposób oczywisty skutkują obniżeniem wartości gruntów i naruszają istotę prawa własności. Plan nie zawiera natomiast ani jednego zdania o oczywistych i słusznych odszkodowaniach jakie należą się właścicielom nieruchomości, których prawo własności doznało uszczerbku. Podkreślić także należy, że park jak i plan wprowadzany jest przez wojewodę arbitralnie, z pominięciem jakichkolwiek rozmów z właścicielami nieruchomości. Nikt z właścicieli gruntów nie wyraził zgody na utworzenie tzw. Przemęckiego Parku Krajobrazowego jak i na wprowadzenie "planu ochrony". W takiej sytuacji uznać należy, że wojewoda w oczywisty sposób ogranicza zagwarantowane obywatelom prawo do własności (artykuł 21 i artykuł 64)
W tym stanie rzeczy woluntarystyczne rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego należało zaopiniować negatywnie.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-02-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06