OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/161/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr XXII/161/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Numer uchwały: 161
Numer sesji: 22
Rok: 2009

U C H W A Ł A NR XXII/161/2009
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .


Na podstawie art. 41 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz.473 z późn.zm.-ost. zm. Dz.U.z 2007r. Nr 176 poz.1238/ Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok na terenie gminy Włoszakowice w kształcie i o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXII/161/2009
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 stycznia 2009 r.


Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do obowiązkowych zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
W związku z tym istnieje potrzeba corocznego uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.


Załącznik do Uchwały Nr XXII/161/2009
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 stycznia 2009r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

ROZDZIAŁ I
Celem tego programu jest upowszechnianie w życiu społeczeństwa trzeźwości jako moralnego dobra i niezbędnego warunku zapewnienia materialnej pomyślności ludzi, krzewienia abstynencji, szczególnie wśród młodzieży oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, a także łagodzenie jego skutków społecznych .
Realizacja powyższego nastąpi poprzez :
1. Współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych, podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu.
2. Świadczenie pomocy w zakresie udostępnienia dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych możliwości zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach rozwijających zainteresowania własne, takich jak:
zajęcia komputerowe w szkołach,
zajęcia wyrównawcze w szkołach,
- zajęcia sportowo-turystyczne w sekcjach działających na terenie gminy
3.Dofinansowanie letnich i zimowych obozów/kolonii z programem profilaktyczno-terapeutycznym dla dzieci i młodzieży.
4.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez współdziałanie z Posterunkiem Policji we Włoszakowicach, ośrodkami zdrowia, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zespołami szkół,
- organizowanie posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- kierowanie na badania przez biegłego psychologa,
- przygotowanie dokumentacji przez komisję do sądów,
- pokrycie kosztów dojazdów osób podejmujących leczenie odwykowe w Poradni dla
Osób z Problemami Alkoholowymi,
- finansowanie obozów i kolonii z programem terapeutycznym,
- opłacenie terapii dla osób współuzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym.
5. Finansowe i organizacyjne wspieranie działań organizacji promujących bezalkoholowy sposób spędzania wolnego czasu oraz finansowe wspieranie imprez rozrywkowych, bezalkoholowych.
ROZDZIAŁ II
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

1.Dla osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się następujące wynagrodzenie:
- 10 % minimalnego wynagrodzenia za każdorazowy udział w posiedzeniu Komisji.

2.Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi obecność członka Komisji na posiedzeniu potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-02-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06