OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawozdanie z wykonania budżetu » Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Okres: 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE
ZA 2008 ROK

Planowana do uzyskania kwota dochodów wzrosła w ciągu roku z 18.827.648 złotych do 21.110.835 złotych, z czego zrealizowano kwotę 21.286.560 złotych stanowiącą 100,83 % planu ostatecznego. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 45.351 złotych stanowią wpływy za podłączenie się do sieci wodociągowej, kwotę 3.855 złotych wpływy za dzierżawę terenów łowieckich oraz 212.211 złotych dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa. Łącznie w tym dziale uzyskano 261.417 złotych, co stanowi 98,37 % planu.

W dziale „Transport i łączność” wpływy w wysokości 21.764 złote wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z odsprzedaży i przewozu drewna opałowego, przewozów sprzętu, montażu urządzeń, przygotowywania i obsługi technicznej imprez, odsprzedaży nabytych materiałów ( masa asfaltowa, sadzonki sosen itp. ) oraz odsetek bankowych. Wypracowane dochody stanowią 94,63 % planu. Ponadto uzyskano dotację z funduszu celowego na dofinansowanie napraw i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych przyznaną w roku 2007 oraz 2008 w łącznej kwocie 303.282 złote. Ogółem dochody działu “600” zamknęły się kwotą 325.046 złotych i stanowiły 99,62 % planu.

W dziale „Turystyka” wykazane dochody w kwocie 32.677 złotych zostały uzyskane z prowadzonych ośrodków wypoczynkowych w Boszkowie w zakresie działalności turystycznej ( wynajem miejsc noclegowych, sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi, rejsy łodzią, korzystanie z wody pitnej i energii elektrycznej ) i stanowią 102,12 % planu.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 201.351 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 60.816 złotych ze sprzedaży mienia, a więc działek budowlanych w Jezierzycach Kościelnych, w Boszkowie i we Włoszakowicach (część byłej cegielni), 91.346 złotych z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 11.951 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek w Boszkowie, 8.370 złotych z opłaty planistycznej i 605 złotych z odsetek od nieterminowych wpłat. Łącznie z majątku uzyskano 374.439 złotych, co stanowi 88,57 % planu. Niższe niż zakładano wykonanie wystąpiło w przypadku opłaty planistycznej ( 64,38 % ) w związku z odwołaniem się i nieuiszczeniem należności części podmiotów, którym ją naliczono oraz w przypadku sprzedaży mienia ( 55,29% ) w związku z przesunięciem sfinalizowania części transakcji na styczeń roku przyszłego, a także z planowanych odsetek (30,26 %).

W dziale „Administracja publiczna” na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 68.015 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 15.789 złotych, wpływy z usług w kwocie 18.097 złotych, tj. za usługi ksero, za ogrzewanie, telefony, energię elektryczną i wodę jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu i za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, ze sprzedaży książek i płyt uzyskano 929 złotych, wpływy z darowizn na paliwo dla Policji, dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy oraz paczki na święta dla niepełnosprawnych wyniosły 33.200 złotych. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 63.600 złotych. Z wykonywania zadań z zakresu prac zleconych ( wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych USC ) uzyskano jako 5-cio procentowy odpis 669 złotych, przy planowanych 900 złotych. Łącznie w dziale “750” uzyskano 132.284 złote, co stanowi 107,55 % planu.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwotę 1.214 złotych stanowią środki uzyskane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców, a kwotę 2.047 złotych środki z dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy. Łączna kwota wpływów to 3.261 złotych, co stanowi 40,75 % planu. Tak niska realizacja spowodowana została zgłoszeniem się jednego tylko kandydata na radnego w wyborach uzupełniających. Osoba ta została automatycznie radnym Gminy Włoszakowice bez konieczności przeprowadzania wyborów w terenie, a to spowodowało oszczędność środków planowanych na ich przeprowadzenie. Zwrócono 4.741 złotych z założonych 6.788 złotych, a więc ponad 2/3.

W dziale “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” otrzymano dotację Wojewody na zakup wyposażenia elektronicznego do prowadzenia spraw z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2.500 złotych. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 100 %.

Następny dział „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem ” stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę 6.970.896 złotych składają się następujące wpływy:
1.podatek rolny 292.084 zł
2.podatek leśny 88.465 zł
3.podatek od nieruchomości 2.094.656 zł
4.podatek od środków transportowych 255.287 zł
5.podatek od spadków i darowizn 30.587 zł
6.opłata skarbowa 27.226 zł
7.podatek w formie karty podatkowej 10.959 zł
8.udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.715.549zł
9.udział w podatku dochodowym od osób prawnych 106.951 zł
10.podatek od czynności cywilnoprawnych 236.716 zł
11.opłata miejscowa 28.674 zł
12.opłata targowa 22.663 zł
13.opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez ZDG 14.369 zł
14.opłata eksploatacyjna 11.030 zł
15.opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 150.291 zł
16.rekompensata utraconych dochodów w podatkach 842.810 zł
17.wpływy z różnych opłat 15.968 zł
18.wpływy z zaległości z podatków zniesionych 660 zł
19.odsetki za zwłokę 25.951 zł
Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w 107,28 %, co nie znaczy, że w każdym rodzaju podatku czy opłaty takie ono było. Najniższe wpływy, poniżej 90 % wystąpiły w opłacie skarbowej ( 82,90 % ). Wielkość ta jest trudna do oszacowania, nie występuje też żadna reguła określająca spodziewane wpływy. Podstawą jest rok ubiegły, a realizacja może przebiegać zupełnie różnie. Ta sama przyczyna, tzn. trudność w oszacowaniu spodziewanych wielkości spowodowała znaczne przekroczenie planu ( powyżej 110 % ) w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (112 % ), w opłacie miejscowej ( 125 % ), w opłacie eksploatacyjnej ( 221 % ), w innych opłatach lokalnych ( 120 % ) oraz w podatku od spadków i darowizn ( 139 % ). Realizacja tych pozycji w stosunku do lat ubiegłych nie ma określonego trendu, w przeważającej mierze są to tzw. należności nieprzypisane i stopień ich wykonania jest różny w poszczególnych okresach roku i kształtuje się niejednokrotnie na jego końcu.

W dziale „ Różne rozliczenia” na dochody składa się subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 9.091.551 złotych, w tym część oświatowa 7.009.382 złote, część wyrównawcza 2.058.053 złote i część równoważąca 24.116 złotych oraz odsetki otrzymane od lokat bankowych w kwocie 27.881 złotych i wpływy z zysku Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w wysokości 53.362 złote. Łączne wpływy w tym dziale stanowią kwotę 9.172.794 złote i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 100,03 %.

W dziale „Oświata i wychowanie” na dochody w kwocie 382.208 złotych składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich za okres od stycznia do sierpnia 16.661 złotych, na wypłaty dla pracodawców za naukę zawodu pracowników młodocianych 205.886 złotych, na wypłaty dla nauczycieli oceniających egzaminy maturalne poza swoim wymiarem godzin 1.343 złote oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż itp.) 3.624 złote, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 146.267 złotych, odsetki bankowe w przedszkolach 211 złotych oraz dofinansowanie z Gminy Święciechowa do dzieci sześcioletnich z jej terenu, uczęszczających do przedszkola w Krzycku Wielkim 8.216 złotych. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w 101,65 %.

W dziale „Pomoc społeczna” na działalność w Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 2.899.594 złote, z czego 2.625.468 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 4.136 złotych na zakup zestawu komputerowego z drukarkami, 6.427 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych oraz 263.563 złote na wypłatę zasiłków, w tym dla rolników z powodu suszy 247.367 złotych. Ponadto kwota 29.621 złotych uzyskana z budżetu państwa stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych, kwota 61.100 złotych dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota 6.100 złotych dofinansowanie do dożywiania dzieci szkolnych. Ponadto do Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na prowadzenie działalności bieżącej w kwocie 434.789 złotych oraz działalności inwestycyjnej 24.025 złotych. Z prowadzonych usług ŚDS wypracował 37.193 złote, a z odsetek na rachunkach bankowych w tych dwóch jednostkach uzyskano 727 złotych oraz z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej komornik ściągnął 4.216 złotych. Łączne dochody w dziale 852 wynoszą 3.497.365 złotych i zostały zrealizowane w 93,21 %. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych dotacji zrekompensowały ponadplanowe dochody własne. Wszystkie dotacje zostały ośrodkowi przekazane w deklarowanych wysokościach, ale w związku z niemożliwością wykorzystania zwrócono środki na świadczenia rodzinne w kwocie 150.032 złote, na zasiłki pozostałe w kwocie 98.221 złotych, na składki zdrowotne w kwocie 273 złote oraz na zakupy inwestycyjne 363 złote. Z dotacji na działalność w ŚDS, po dokładnym rozliczeniu udziału podopiecznych w poszczególnych miesiącach oraz jako środki niewykorzystane zwrócono 11.096 złotych.

W dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza” uzyskano tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego 59.587 złotych na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans ( stypendia ) oraz 11.506 złotych na zakup podręczników dla uczniów z terenu Gminy. Łącznie otrzymano 71.093 złote, co stanowi 93,13 % planu. W tym przypadku kwota zrealizowana jest różnicą planu umniejszonego o zwroty, które wyniosły 5.245 złotych. Kwota wykorzystana okazała się wystarczająca do wykonania celu, na który była przeznaczona.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” uzyskano 50.890 złotych jako udział ludności w budowie kanalizacji sanitarnej i 9.690 złotych z tytułu opłaty produktowej. Łączne wpływy wyniosły 60.580 złotych. Realizacja względem planu wyniosła 104,45 %, a więc trochę ponad założenia.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł 100,83 %. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Jak wiadomo plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są traktowane jako planowane, a zarazem zrealizowane prawidłowo. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Zwrócono na nie uwagę powyżej, w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej ( dwa działy – 700 i 751 wykonanie niższe niż 90 %, w żadnym dziale nie wystąpiło wyższe niż 110 % ). Wypracowane dochody można podzielić na dwie grupy, jako dochody bieżące oraz majątkowe. Te drugie zrealizowano w wysokości 503.523 złote i stanowią one 2,36 % całości dochodów, a zarazem 90,34 % planu. Dochody bieżące to różnica, a więc 20.783.037 złotych i 97,54 % ogółu i jednocześnie 101,12 % planu. W roku 2008, w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieuiszczonych w terminie należności z tytułu podatków i opłatach oraz innych należności wystawiono 1.304 upomnienia, 103 tytuły wykonawcze, 51 wezwań do zapłaty, dokonano 6 wpisów hipotecznych, wystawiono 41 wezwań do złożenia deklaracji oraz wystawiono 20 postanowień określających wysokość zobowiązań w przypadku podatku od środków transportowych. Wysokość zaległości na koniec 2008 roku wynosi 289.567 złotych, zaś na koniec roku 2007 stanowiła kwotę 344.138 złote, a więc w stosunku do roku ubiegłego zmalały one o 16 %. Istniejące zaległości dotyczą czterech grup należności, a więc podatków i opłat w kwocie 130.806 złotych – około 250 pozycji, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 97.219 złotych - 30 pozycji, opłat majątkowych w kwocie 39.909 złotych – 29 pozycji oraz odpłatności za usługi 21.633 złote – 8 pozycji. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Z dochodów uzyskanych z wyżej wymienionych źródeł oraz kredytu pobranego z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach zrealizowano w 2008 roku wydatki w kwocie 21.862.001 złotych, co stanowi 93,72 % planu, który wynosił po zmianach 23.327.071 złotych i wzrósł w ciągu roku w stosunku do pierwotnego o 4.199.423 złote. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2, zgodnie z którym środki wydatkowano według poniższego omówienia.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z budżetu wydatkowano 282.987 złotych. Na sprawy geodezyjne, szacunki, mapy, wyrysy, wypisy, zakładanie ksiąg wieczystych dla skomunalizowanych i nabywanych działek, zmiany planu zagospodarowania 19.149 złotych, na dofinansowanie do utrzymania urządzeń melioracyjnych we wsiach Zbarzewo, Jezierzyce Kościelne, Bukówiec Górny i Włoszakowice wydatkowano 25.388 złotych, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki odprowadzono 5.784 złote, na zorganizowanie jarmarku rolniczego wydatkowano 5.455 złotych, na likwidację nielegalnych wysypisk odpadów 10.000 złotych i na postęp biologiczny w rolnictwie ( konie i pszczoły ) 5.000 złotych, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 212.211 złotych. Składki do WIR ustalono w następujący sposób: wpływy podatku – 292.084,47 zł + odsetki - 2.129,10 zł x 2%= 5.884,27; kwota 292,18 zł została przekazana 9 stycznia 2009 roku, figuruje jako koszty roku 2008 oraz należność wobec WIR za rok 2008. Realizacja w stosunku do planu wynosi 94,51 %.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatkowano kwotę 4.816.924 złote. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 420.997 złotych, jako odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.426 złotych, na prace inwestycyjne 3.862.075 złotych, z czego na budowę chodnika na Małej Wsi w Jezierzycach Kościelnych 42.250 złotych, modernizację drogi w Jezierzycach Kościelnych 275.267 złotych, przebudowę skrzyżowania ul. Machcińskiej z ul. Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym 47.076 złotych, modernizację ul. Wolności i Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach 459.985 złotych, asfaltowanie ul. Kolejowej w Boszkowie 114.441 złotych, poszerzenie nawierzchni asfaltowej w Dłużynie 51.341 złotych, asfaltowanie ul. Wolności we Włoszakowicach 90.034 złote, asfaltowanie ul. Zakątek we Włoszakowicach 79.819 zł, asfaltowanie ul. Piaskowej w Grotnikach 74.978 złotych, asfaltowanie ul. Osady we Włoszakowicach 140.280 złotych, asfaltowanie drogi w kierunku Górska w Dominicach 80.827 złotych, asfaltowanie drogi na Adamowie w Krzycku Wielkim 23.870 złotych, przebudowę z poszerzeniem ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach 264.906 złotych, modernizację ul. Grotnickiej we Włoszakowicach 330.431 złotych, modernizację drogi Dłużyna – Bukówiec Górny 272.979 złotych, modernizację drogi Dłużyna-Skarżyń 147.977 złotych, modernizację ul. Dominickiej w Boszkowie Letnisku 184.849 złotych, modernizację ul. Spokojnej w Krzycku Wielkim 55.368 złotych, przebudowę chodnika w Bukówcu Górnym 99.922 złote, budowę chodnika w Boszkowie wsi 225.384 złotych, budowę chodnika na ul. Zalesie we Włoszakowicach 43.088 złotych, budowę chodnika w Dłużynie 78.954 złotych, przebudowę z kostki brukowej ul. Podgórnej w Ujazdowie 69.012 złotych, przebudowę z kostki brukowej ul. Marcinka w Bukówcu Górnym (3 etapy) 539.985 złotych, modernizację placu w Jezierzycach Kościelnych przy sali 20.624 złotych, wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej Bukówiec Górny- Włoszakowice 9.760 złotych, wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym 12.566 złotych, wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi dojazdowej w Skarżyniu 7.500 złotych, wykonanie koncepcji przebudowy ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach 1.763 zł, postawienie i montaż pomnika SANITARIUSZA w Sądzi 11.030 złotych i prac budowlanych przy pomniku POWSTAŃCA w Boguszynie 5.809 złotych. Na zakup myjki ciśnieniowej wydatkowano 4.059 złotych. Na zakup paliw i smarów, części do napraw maszyn, urządzeń, środków transportowych, materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników, kamienia polnego, soli do zimowego utrzymania dróg, znaków drogowych, notebooka Lenovo, wykaszarki spalinowej, materiału na rozbiórkę domu przy ul. Machcińskiej w Bukówcu Górnym oraz innych 142.104 złote. Prace remontowe ( naprawy maszyn, urządzeń, środków transportowych, remonty i naprawy nawierzchni dróg, chodników, ogrodzeń, rozbiórka domu przy ul. Machcińskiej w Bukówcu Górnym ) pochłonęły 171.005 złotych. Na pozostałe usługi ( zimowe utrzymanie dróg, wywóz śmieci, ścinka poboczy, obcinanie i usunięcie drzew z terenu gminy, usługi transportowe, ładowanie towaru, czyszczenie kanalizacji deszczowej, kruszenie kamienia i gruzu, wynajem i montaż świątecznego oświetlenia, prace porządkowe przy rozbiórce domu przy ul. Machcińskiej w Bukówcu Górnym, usługi bankowe, usługi geodezyjne, sprzątanie ziemi z ulic, spychanie i wyrównywanie ziemi oczyszczenie rowów melioracyjnych, malowanie znaków drogowych ) wydatkowano 189.985 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rzędu 9.532 złote, a na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 6.741 złotych. ZDG wydatki zrealizował prawie w 100 %.

W dziale 630 „Turystyka” wydatki wiążą się z Boszkowem i wynoszą 87.074 złote, z czego kwota 2.094 złote to wynagrodzenia bezosobowe, 54.484 złote przeznaczono na wymianę drzwi i okien, remont dachu, wykonanie zadaszenia, naprawę, utrzymanie i wyposażenie łodzi oraz inne prace związane z prowadzoną działalnością ( przegląd gaśnic, koszenie trawy, sprzątanie, inne bieżące ) w Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie. Zakup energii i wody to kwota 30.097 złotych, a opłat ubezpieczeniowych 399 złotych. W tym zakresie wydatki wykonano tylko w 73,20 % w związku z odstąpieniem od wykonania niektórych zakupów i prac naprawczych oraz wykonaniem tych zrealizowanych za niższą kwotę.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano 103.633 złote, z czego na wyszacowania gruntów, naprawy, materiały do nich i remonty przeprowadzane w budynkach gminnych ( Zbarzewo, Jezierzyce Kościelne ) oraz przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń na siedzibę Zespołu Ratownictwa Medycznego wraz z urządzeniem garażu do karetki 89.176 złotych, zużycie energii elektrycznej 5.616 złotych, odszkodowanie dla pani Skorupińskiej 1.800 złotych, zakup gruntu 3.902 złote i na utrzymanie i odnowienie miejsc pamięci, zakup zniczy, kwiatów i wiązanek 3.139 złotych. Wykonanie wydatków z tego zakresu wynosi tylko 54,44 %, ponieważ odstąpiono od części zakupów wyposażenia oraz gruntu. Sprawy związane z nabyciem nieruchomości ( np. Krzycko Wielkie ) przesuwają się w terminie w związku z przeciągającymi się procedurami. Nie zakończono również wszystkich planowanych spraw związanych z wykupem gruntu pod drogi.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki stanowią kwotę 1.939.991 złotych. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 92.052 złote, pozostałe koszty osobowe 5.093 złote, odpis na ZFŚS 1.587 złotych, pozostałe wydatki ( zakup kwiatów, druków, książek, publikacji, zorganizowanie spotkania jubilatów ) 3.782 złote. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 56.420 złotych oraz koszty zakupu artykułów i usług różnych ( np. wyjazd radnych z rewizytą do Niemiec ) 5.546 złotych i koszty delegacji 221 złotych. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi, ( to jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami ZUS, składkami na fundusz pracy) w kwocie 1.242.052 złote, pozostałe wydatki osobowe ( ekwiwalent, nagrody jubileuszowe, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów ) wynoszą 43.455 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły od etatu stanowi 25.007 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 27.693 złote, opłaty ubezpieczeniowe i inne 3.190 złotych, koszty szkoleń i badań zdrowotnych 4.675 złotych, usługi telekomunikacyjne 25.797 złotych, usługi za korzystanie z Internetu 4.169 złotych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych 7.575 złotych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, lamp, żarówek, druków, książek, czasopism, prasy, kwiatów, wyposażenia biur, wykładziny, pilotów do bramy, czipów bankowych, serwera, krawatów dla pracowników, regałów i pudełek do archiwum, sprzętu komputerowego, opału (olej i węgiel) dla kotłowni Urzędu, znaczków, pieczątek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 135.064 złote, opłaty za przesyłki pocztowe, za konserwację urządzeń łączności, za usługi kominiarskie, kurierskie, za naprawy maszyn i ksero, komputerów, drukarek, montaż nagłośnienia, za pranie firan, opłaty prowizji od wypłat gotówkowych, za opiekę autorską, koszty egzekucyjne, za usługi planistyczne, prawnicze, transportowe, elektryczne, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, remonty pomieszczeń ( salka masońska ) i naprawy sprzętu ( piec, wymiana grzejników ), różnice kursowe walut itd. zapłacono 177.341 złotych. Dla usprawnienia obsługi urzędu oraz budynków przyległych zakupiono agregat prądotwórczy oraz przygotowano do niego pomieszczenie za 35.200 złotych. Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu oraz korzystanie z własnych telefonów to wydatek rzędu 23.316 złotych, inne wydatki związane z działalnością sołectw 502 złote, na opłaty składek do WOKISS–u i Organizacji Turystycznej Leszno Region wydatkowano 13.314 złotych. Na promocję Gminy ( długopisy, książki, albumy, kalendarzyki i czekoladki ) wydatkowano 6.940 złotych. Wydatki w odniesieniu do całego działu wykonano w 90,01 %, a więc na tym minimalnym pułapie, który zakłada się za prawidłowy. Oszczędności zostały spowodowane oszczędnym gospodarowaniem ( zakupy po cenach niższych niż zakładano ) przesunięciem niektórych zadań do realizacji w terminie późniejszym.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano 1.214 złotych na aktualizację rejestru wyborców oraz 2.047 złotych na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Włoszakowice, z czego 1.470 złotych na diety komisji oraz 577 złotych na pozostałe, czyli zakupy materiałów i obsługę. Ogółem na zadania z tego zakresu wydatkowano 3.261 złotych, co stanowi 40,75 planu. Zadania z zakresu aktualizacji rejestru wyborców zrealizowano w całości, zaś niskie wykonanie z zakresu przeprowadzenia wyborów wynika ze zgłoszenia się tylko jednego kandydata i odstąpieniem w związku z tym od wyborów w okręgu.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekuna gminnego wynoszą 20.021 złotych, ubezpieczenia pojazdów i osób 6.915 złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 10.054 złote, na wypłatę za udział w szkoleniach i pożarach, tłumaczenia, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, za zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, opału, na organizowane zawody, przyjęcie delegacji strażaków z Holandii, która przekazała samochód specjalistyczny dla jednostki w Bukówcu Górnym, zakup umundurowania, wyposażenia, środków czystości, naprawy i remonty obiektów strażackich ( remiza wraz z wykonaniem nowej bramy w Bukówcu Górnym ) gaśnic, samochodów, motopomp i innego sprzętu p-poż, ich przeglądy, wydatkowano 128.906 złotych. Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 2.500 złotych na zakup sprzętu komputerowego do zadań prowadzonych z tego zakresu. Na zakup paliwa, akcesoriów samochodowych, rolet i mebli oraz konserwację ksero dla Policji z Włoszakowic przeznaczono 14.277 złotych. Ogółem w dziale tym wydatkowano 182.673 złote, co stanowi 67,86 %. Zaniżone wykonanie spowodowane jest nie wystąpieniem potrzeby uruchomienia środków z rezerwy zarządzania kryzysowego planowanej w wysokości 75.000 złotych.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wydatkowano 15.598 złotych na zakup wyposażenia, sprzętu, druków, książek, koszty ubezpieczenia i odbioru gotówki, koszty dostarczania nakazów i upomnień, koszty szkoleń, zakupu programu komputerowego i koszty komornicze oraz 13.131 złotych na wypłatę prowizji od pobieranych podatków i opłat przez inkasentów. Łącznie wydatkowano 28.729 złotych, co stanowi 64,52 %. Nie zrealizowano zakładanych wydatków związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia, korzystano z tańszych szkoleń oraz obniżono koszty dostarczania nakazów i upomnień korzystając z usług kuriera na terenie gminy, gmin sąsiednich i miasta Leszna, które są tańsze od usług świadczonych przez pocztę.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 31.847 złotych tytułem spłacanych odsetek od pobranych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wykonanie wynosi 70,77 % planu, w którym zawierały się również odsetki od kredytu pobranego w roku ubiegłym z banku. Realizacja jego nastąpiła jednak dopiero w miesiącu grudniu i odsetki będą płatne od roku 2009.

W dziale 758 “Różne rozliczenia” wydatkowano 2.225 złotych, co stanowi zwrot gwarancji na zadanie wykonywane w latach ubiegłych. Nie wykorzystano rezerwy ogólnej w kwocie 2.265 złotych, co wywarło wpływ na 48,74 % wykonania planu w odniesieniu do całego działu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano 8.020.773 złotych. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) wydatkowano łącznie 186.736 złotych, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 33.486 złotych i na odpis na FŚS 1.628 złotych. Na prowadzenie liceum wydatkowano 593.939 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 467.028 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 35.163 złote oraz na zakup materiałów (opał, środki czystości) i wyposażenia 44.206 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 26.195 złotych, na zakup pomocy 1.000 złotych, opłaty ubezpieczeniowe 500 złotych, na drobne naprawy oraz remonty 6.961 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 3.032 złote, na zakupy akcesoriów komputerowych i papieru 4.175 złotych oraz na zakup energii i wody 5.679 złotych. Na prowadzenie szkoły zawodowej wydatkowano 35.363 złote, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25.438 złotych, na zakupy niezbędnych środków 1.580 złotych oraz 8.345 złotych za zapewnienie nauki zawodu poza szkołą. Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 2.111.460 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.686.660 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 99.783 złote, na pozostałe wydatki osobowe 124.977 złotych, na opłaty, wyposażenie, utrzymanie, naprawy i remonty 176.875 złotych, na zakup energii i wody 10.320 złotych, pomocy dydaktycznych 5.131 złotych, za dostęp do sieci Internet i opłaty telekomunikacyjne 5.611 złotych, na zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek i ksero 1.318 złotych oraz na opłacenie składek ubezpieczeniowych 785 złotych. W szkołach podstawowych wydatkowano 3.887.466 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.931.157 złotych, na odpis na ZFŚS 183.178 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 187.231 złotych, na opłatę za energię i wodę 33.902 złote, na składki ubezpieczeniowe 5.456 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 9.753 złote, dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne 12.541 złotych, zakupy opału, środków czystości, okna, farby, abonament, zakupy wyposażenia, komputerów, mebli i inne zakupy bieżące oraz do napraw i remontów 264.863 złote, remonty i modernizacje 207.556 złotych, inne usługi bieżące 49.353 złote, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek i ksera 2.476 złotych. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 129.879 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 106.822 złote, odpis na ZFŚS 5.000 złotych, pozostałe wydatki osobowe 7.562 złote oraz koszty utrzymania i prowadzenia ( zakupy, usługi, energia, woda, pomoce, opłaty, internet, telefony ) 10.495 złotych. Z wyżej wymienionych kwot wydanych przez Zespoły Szkół, w poszczególnych placówkach zostały zrealizowane następujące zadania związane z utrzymaniem substancji majątkowej; w Bukówcu Górnym malowanie klas, zakup sprzętu i wyposażenia oraz wybudowanie wiaty i ogrodzenia za łączną kwotę 43.085 złotych, w Dłużynie malowanie pomieszczeń, naprawy instalacji elektrycznej, zakup sprzętu i wyposażenia i wykonanie projektu sali za 16.060 złotych, w Jezierzycach Kościelnych częściowe malowanie elewacji, urządzenie pracowni komputerowej oraz likwidacja sanitariatów suchych za 40.057 złotych, w Krzycku Wielkim malowanie elewacji, wymiana okien, urządzenie pracowni kuchennej oraz całkowity remont 4 pomieszczeń klasowych za 164.738 złotych i we Włoszakowicach ogólne zakupy książek, pomocy, sprzętu i wyposażenia, remonty, naprawy, konserwacje sprzętu, pomieszczeń i budynków kosztowały 124.080 złotych. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 846.679 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 601.748 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 33.033 złote, na pozostałe wydatki osobowe 35.102 złote, na wyposażenie, zakupu obiadów dla oddziałów 9-cio godzinnych, utrzymanie bieżące, naprawy, remonty 136.632 złote, z czego 14.021 złotych na wykonanie komina i ogrodzenia w Przedszkolu w Bukówcu Górnym, 26.686 złotych na urządzenie sal, kuchni oraz inne naprawy w Przedszkolu w Krzycku Wielkim w związku z uruchomieniem tam od września oddziału 9-cio godzinnego z wyżywieniem oraz 23.123 złote na urządzenie szatni, placu zabaw, zakup mebli itp. w Przedszkolu we Włoszakowicach. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 8.328 złotych, pomocy dydaktycznych 5.088 złotych, na ubezpieczenie 408 złotych, na dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne 4.766 złotych, na zakup zmywarki do Krzycka 3.999 złotych, na zakup akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek i ksera 1.678 złotych oraz 15.897 złotych przekazano do Gminy Przemęt na prowadzony oddział przedszkolny w Starkowie, do którego uczęszczają dzieci z naszej gminy. Na dokształcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano 22.022 złote i za wyszkolenie uczniów w zawodzie wypłacono pracodawcom 205.886 złotych oraz 1.343 złote wypłacono nauczycielom liceum za przeprowadzenie egzaminów maturalnych poza godzinami wymiarowymi ).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę 126.201 złotych, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, pokrycie kosztów pogadanek i spektakli z zakresu zwalczania alkoholizmu i narkomani, warsztaty dla nauczycieli terapeutów, przewozy na leczenie, na zajęcia na basenie, badania i opinie psychologiczne, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym ( festyny ), organizowanie zajęć kulturalno-rozrywkowych w wysokości 120.741 złotych, z czego na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 76.280 złotych oraz przeprowadzono profilaktyczne badania mamograficzne dla szerszego kręgu mieszkanek gminy z dopłatą 5.460 złotych. Zadania z tego zakresu zostały wykonane według zestawienia w 80,13 %. Jednak w takiej wysokości zostały wydatkowane planowane środki, zadania zaś wykonano według planu i w oparciu o występujące potrzeby.

W dziale 852 „ Pomoc społeczna” na świadczenia rodzinne z dodatkami oraz obsługą ( wynagrodzenia wraz z pochodnymi 46.465 złotych ), zasiłki obligatoryjne oraz opłacenie składek od ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych podopiecznych ze środków Wojewody wydatkowano 2.925.079 złotych, na zasiłki i pomoc ze środków Gminy 119.094 złote, na dopłatę do pobytu mieszkańca naszej gminy w domu pomocy 8.509 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 154.756 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.626 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 4.454 złote, na zakup materiałów, oświetlenia, ogrzewania, sprzątania pomieszczeń, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz na zakup koncentratora tlenu, mebli, aparatu telefaksowego, papieru do urządzeń 10.781 złotych, na zakup zestawu komputerowego z dwoma drukarkami 4.136 złotych, na dożywianie dzieci ze środków wojewódzkich wydatkowano 6.100 złotych oraz ze środków własnych 4.584 złote. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 27.510 złotych. Łącznie GOPS wydatkował 3.268.629 złotych. Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 470.672 złote, w tym ze środków dotacji Wojewody 434.789 złotych. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 274.336 złotych, odpis na ZFŚS w wysokości 11.477 złotych, pozostałe wydatki osobowe pracowników 6.043 złote, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów i wyposażenia do pracowni gospodarstwa domowego ( naczynia, robot, kuchenka gazowa, mikrofalowa, odkurzacz, gofrownica, krajalnica ), do pracowni plastyczno-technicznej ( wkrętarka, wypalarka do drewna, przecinarka, pistolety do klejenia ), do pracowni informatycznej ( trzy zestawy komputerowe, drukarka, głośniki, programy ), do pracowni muzyczno-teatralnej ( sprzęt nagłaśniający, gitara klasyczna, zestaw grzechotek rytmicznych ), do salki rehabilitacyjnej ( VIOFOR z osprzętem, lustro korekcyjne, megaklocki, leżanka, twister, orbitrek, wałek dmuchany, parawan lekarski ), sprzętu ogrodniczego ( taczka i kosiarka ), mebli, notebooka, kamery cyfrowej, opału, części do samochodu, środków żywności, leków, pomocy dydaktycznych, papieru itd. wynoszą 114.855 złotych, zakup energii elektrycznej i wody 5.375 złotych, wydatki na zakup usług ( zdrowotne, dostępu do internetu, telekomunikacyjne, przewozowe, transportowe, rehabilitacyjne na turnusie, przeglądy i naprawy w busie i inne bieżące ) 54.694 złote, opłaty przede wszystkim składek ubezpieczeniowych 3.892 złote i wydatki na prace inwestycyjne związane z zapoczątkowaniem adaptacji dalszej części pomieszczeń w zajmowanym budynku na potrzeby placówki 24.025 złotych. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 3.763.326 złotych i wydatkowano je w 90,08 %. Wpływ na takie wykonanie wywarły niższe niż zakładano środki wykorzystane na wypłatę zasiłków ogólnych, dodatków mieszkaniowych, potrzebę świadczenia usług opiekuńczych i dożywieniowych. Zadania te jednak wykonano w wystarczającym zakresie, według zgłaszanych i występujących potrzeb.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na stypendia i pomoc dla uczniów z terenu Gminy wypłacono 70.147 złotych, w tym 600 złotych jako nagroda dla absolwenta liceum, który osiągnął najlepsze wyniki w klasie maturalnej, na zakup podręczników 11.506 złotych i na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach 40.239 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 34.953 złote i na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.431 złotych oraz inne wydatki osobowe 1.855 złotych. Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 121.892 złote i zostały zrealizowane w 92,52 %.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano 1.152.194 złote, z czego na zakup krzewów i roślin ozdobnych do nasadzeń i uzupełnień, kwiatów, trawy, nawozu, grysu i żwiru ozdobnego, wykaszanie trawy, wycinkę drzew i pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, prace remontowe na alejce w parku oraz budowę nowej instalacji nawadniającej na kwaterze dębu papieskiego przeznaczono 100.899 złotych, na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 160.037 złotych, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego i parkowego 65.253 złote, na dokumentację projektową na unowocześnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy 4.831 złotych oraz na przeprowadzoną modernizację oświetlenia ulicznego w całej gminie 227.094 złote, na koszty związane z odbiorem ścieków ( dopłata ) 161.582 złote, na udział w zadaniu realizowanym przez MZO w Lesznie w związku z budową wspólnego zakładu składowania odpadów 357.225 złotych oraz na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w Boszkowie 75.273 złote. Realizacja z zakresu zadań komunalnych i spraw z zakresu ochrony środowiska została wykonana w 92,24 %.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawiera wydatki związane z działalnością kulturalną, która w Gminie prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednostki te z budżetu otrzymały dotacje podmiotowe; GOK 755.200 złotych i GBP 187.915 złotych. Szczegółowe sprawozdania z działalności tych instytucji stanowią odrębną informację. Łącznie w tym dziale wydatkowano kwotę 943.115 złotych i stanowi ona 100 % wykonania planu.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano 255.156 złotych. Z działalności bieżącej na dofinansowanie do opłacenia sędziów, kosztów przejazdów oraz opłat statutowych i badań zawodników piłkarskich, prowadzenia zajęć w okresie letnim, do równania i wykaszania boisk sportowych ( Grotniki, Włoszakowice, Bukówiec Górny ), do zakupu nagród, strojów, pucharów, petard, kwiatów, do organizowanych zawodów masowych takich jak bieg Sokoła, zawody konne w powożeniu, powitanie lata, „Hubertus”, przejazd z okazji 11 Listopada, mecze piłkarskie, złazy oraz inne imprezy sportowe i rekreacyjne wydatkowano 150.091 złotych oraz na zadania i zakupy inwestycyjne ( częściowe ogrodzenie boiska w Bukówcu Górnym, we Włoszakowicach i w Zbarzewie, zainstalowanie urządzenia drenarsko - nawadniające boiska w Boguszynie, budki i trybuny na boisko we Włoszakowicach, wstępne prace przy budowie sali środowiskowo-sportowej we Włoszakowicach ) 105.065 złotych.

Część składową budżetu stanowią zadania wykonywane z uzyskanych dotacji. Swe odzwierciedlenie mają tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wpływ dotacji przedstawia załącznik nr 3, natomiast ich wydatkowanie załącznik nr 4. Wszystkie dotacje wpłynęły w deklarowanych wysokościach, które odzwierciedla plan, łącznie w kwocie 4.626.009 złotych. W związku z niewydatkowaniem pełnych kwot na określone zadania, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Po stronie wykonania znajdują się faktycznie wykorzystane środki, w łącznej kwocie 4.343.282 złote, co stanowi 93,89 %. Wszystkie niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji celowych zostały zwrócone w obowiązującym terminie, najpóźniej w dniu 12 stycznia 2009 roku.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2008 wygląda następująco:
Na pokrycie wydatków w kwocie 21.862.001 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 21.286.560 złotych, czego wynikiem jest deficyt w kwocie 575.441 złotych pokryty środkami z pobranego kredytu z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w wysokości 1.000.000 złotych. Środki z kredytu pokryły również spłatę rat pożyczek pobranych w latach ubiegłych z WFOŚiGW w kwocie 398.750 złotych. Ogólnie niższe niż planowano wykonanie po stronie przychodów jest wypadkową wyższych przychodów z tytułu rozliczeń i nadwyżek oraz niższym ( adekwatnym do potrzeb ) z tytułu kredytu. Rozchody planowano jako spłatę dwóch pożyczek, z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW w łącznej kwocie 760.000 złotych. Pod koniec grudnia otrzymano decyzję o umorzeniu pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 377.250 złotych i zwrot nadpłaconych rat w kwocie 271.250 złotych oraz nie spłacano już ostatniej zaplanowanej na 2008 rok raty w wysokości 90.000 złotych, co spowodowało tylko 52,47% wykonanie planu. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5.

Na zadania inwestycyjne, tzn. zakupy środków trwałych dla ZDG, UG, OPS, Przedszkola, budowę i modernizację dróg gminnych, wymianę bram garażowych w remizie OSP Bukówiec Górny i garażu do karetki zespołu ratownictwa medycznego, budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, prace na boiskach sportowych ( ogrodzenie, nawodnienie, budki, trybuny ), nawodnienie w parku, sala środowiskowo – sportowa, rozbudowa ŚDS wydatkowano łącznie 4.305.233 złote. Dodatkowo z wydatków majątkowych zrealizowano wpłatę udziałów do MZO na współfinansowanie zadania “Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” w Lesznie w kwocie 357.225 złotych. Łącznie na wydatki majątkowe wydatkowano 4.662.458 złotych, co stanowi 21,33 % całości wydatków i 95,94 % planu wydatków majątkowych. Z zadań inwestycyjnych nie podjęto rozbudowy oczyszczalni ścieków “Boszkowo” w Grotnikach w związku z ciągłym poszukiwaniem środków zewnętrznych, budowy kanalizacji sanitarnej w Boszkowie w związku z opóźnianiem się prac wstępnych, zakupu gruntu w Krzycku Wielkim w związku z przesuwaniem się w terminie uregulowań własnościowych oraz w minimalnym stopniu rozpoczęto budowę sali, ponieważ w tym przypadku kolejne starania o środki pomocowe kończą się niepowodzeniem, a gmina nie ma możliwości sfinansowania takiej inwestycji ze środków własnych. Pozostałe zadania realizowano w mniejszym lub większym stopniu. Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6. Niektóre z tych zadań ( “Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie”, “Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym”, “Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice” i “Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” ) mają swoje odzwierciedlenie w wieloletnich planach inwestycyjnych. Realizację zakresu wydatków dotyczących roku 2008 przedstawia załącznik nr 7.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 17.199.543 złote. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 8.256.307 złotych, co stanowi 37,77 % całości wydatków i 48,00 % wydatków bieżących. Ponadto spłacono należne odsetki od pobranych pożyczek w kwocie 31.847 złotych ( 0,19 % wydatków bieżących ) i udzielono dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 755.200 złotych i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 187.915 złotych ( łącznie 5,48 % wydatków bieżących ) oraz do Gminy Przemęt na działalność oddziału przedszkolnego w Starkowie, do którego uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 15.897 złotych ( 0,09 % wydatków bieżących ). Należne wpłaty gminy na rzecz WIR w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego wyniosły 5.884 złote, tj. 0,03 % wydatków bieżących. Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 126.201 złotych ( 0,73 % wydatków bieżących ), co stanowi 80,13 % planu oraz 83,97 % środków uzyskanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykorzystane środki okazały się wystarczające na zrealizowanie planowanych a zarazem niezbędnych, najpotrzebniejszych zadań. Z planowanej rezerwy celowej wykorzystano w ciągu roku 102.774 złote, a końcówka w wysokości 2.265 ( 2,16 % ) nie została wykorzystana. Wielkości te wynikają z kwot ujętych po stronie planu początkowego i końcowego.

Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspominano powyżej, wyniosło 93,72 %. Przy założeniach i planach na lata przyszłe gospodarkę finansową prowadzono przy zachowaniu zasady aby niezbędne zadania wykonywać przy wykorzystaniu minimalnych środków. W połowie podstawowych działów ( 010, 600, 750, 801, 852, 854, 900, 921, 926 ) wykonanie procentowe oscyluje w wysokości 90 – 100 %. W pozostałych ( 630, 700, 751, 754, 756, 757, 758, 851 ) jest niższe od 90 %. Przyczyny takiej sytuacji zostały omówione powyżej, każdorazowo przy omawianiu określonej grupy zadań znajdujących się w określonym dziale klasyfikacji budżetowej.

Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosując odpowiednie procedury w zależności od charakteru, rozmiaru i rodzaju wykonywanego zadania.

Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadzi rachunku dochodów własnych, w żadnej też nie wystąpił obowiązek odprowadzania składek na PFRON. Zostały one zaplanowane w urzędzie w związku z planowanym przejściem niepełnosprawnego pracownika na emeryturę, jednak pracownik ten pracował do końca roku, a ponadto inny pracownik uzyskał stopień niepełnosprawności i w związku z tym utrzymany został wymagany udział zatrudnienia osób z orzeczeniem aby móc korzystać ze zwolnienia. Pozostałe jednostki zatrudniają małe ilości pracowników, które także kwalifikują je do zwolnienia z tego obowiązku.

Ponadto środki otrzymano i wydatkowano w ramach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tak wpłaty uzyskane od mieszkańców gminy oraz przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski opłaty wyniosły 261.319 złotych i stanowiły 99,82 % planu. Z lat ubiegłych pozostało 37.248 złotych. Ze środków tych wydatkowano 148.811 złotych z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska ( selektywna zbiórka odpadów stałych oraz zakup pojemników i worków do jej przeprowadzenia, przebudowa sieci wodociągowej ), co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 8. Z zakresu wydatków bieżących zrealizowano wszystkie planowane zadania wykorzystując środki w 97,04 %. Jednak nie wszystkie planowane do wykonania zadania inwestycyjne udało się zakończyć do końca roku i w związku z tym niektóre zostały przesunięte na rok następny. Z zakresu środków inwestycyjnych wykorzystano tylko 22,55 % planu. Sytuacja ta wywarła wpływ na wykonanie całościowe, które wynosi trochę powyżej połowy. Do wykorzystania w latach następnych pozostało 149.776 złotych.

Włoszakowice, dnia 2009-03-17
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2009-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06